Nieuwsbrief nummer 32

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

  1. De resultaten van de recent uitgevoerde evaluatie.

In het eerste kwartaal van 2017 is een evaluatie uitgevoerd om in kaart te kunnen brengen waar het samenwerkingsverband inhoudelijk staat voor wat betreft de uitvoering van passend onderwijs. Daarbij hebben we dezelfde opzet als in 2016 gehanteerd. ‘Zelfevaluatie’ stond daarbij centraal. 41 scholen hebben het evaluatieformulier ingevuld geretourneerd.

Enkele conclusies/opvallende zaken luiden als volgt:

A. Algemeen. 

Er is sprake van een (op basis van de zelfevaluatie) sterke verbetering.

B. Interne begeleiding.

Op meer dan 20 scholen is sprake van verbetering. Met name de monitoring, de groepsbesprekingen en het meedenken bij beleidsontwikkeling springen er positief uit.

C. Handelingsgericht werken (HGW).

Er is duidelijk winst geboekt. HGW op een groot aantal scholen in praktijk gebracht. Leerkrachten kennen hun leerlingen beter.

D. IHI-aanpak.

De IHI-aanpak krijgt steeds vastere voet aan de bodem. Met name de toegenomen inzet van externe adviseurs is opvallend. Ook de toegenomen samenwerking met het SBO en SO is verheugend.

E. TLV-aanvraagprocedure.

Aanzienlijk meer scholen hebben positieve ervaringen opgedaan met de procedure. Bijna de helft van de scholen geeft aan dat de procedure sneller leidt tot de juiste ondersteuning.

F. OOA-aanvraagprocedure.

Ook hier geldt dat er meer sprake is van positieve ervaringen; meer dan de helft van de scholen geeft dit aan.

G. De betrokkenheid van de ouders/verzorgers.

Meer dan de helft van de scholen geeft aan dat de situatie is verbeterd.

I. Het schoolondersteuningsprofiel.

Op dit onderdeel is de minste vooruitgang geboekt. Verheugend is te zien, dat het ondersteuningsprofiel in toenemende mate bij de intake een rol speelt.

H.De communicatie. 

De nieuwsbrieven worden met name gelezen door de directeuren en de intern begeleiders. Het is veelal onbekend of het schoolteam en de ouders/verzorgers kennisnemen van de inhoud.

De inhoud van de nieuwsbrieven wordt door de directeuren en intern begeleiders breed gewaardeerd.

Het is jammer dat op minstens 7 scholen de nieuwsbrieven voor de ouders/verzorgers niet onder deze doelgroep wordt verspreid.

De website is met name bij de directeuren en de intern begeleiders bekend en deze wordt door een ruime meerderheid gewaardeerd.

70% van de scholen acht de informatie van de kant van het SWV voldoende.

J. Ontwikkelingsperspectieven.

Op 12 scholen worden niet altijd de verplichte OPP’s gemaakt.

Op een grote meerderheid van de scholen functioneren OPP’s naar behoren.

  1. De jaarstukken 2016.

Het stichtingsbestuur heeft recent de jaarstukken 2016 (het inhoudelijke jaarverslag en het financieel jaar verslag) vastgesteld. De financiële exploitatie over 2016 is afgesloten met een klein positief saldo, dat is toegevoegd aan de reserve. De accountant heeft een goedkeu-rende verklaring bij de jaarrekening afgegeven.

  1. IHI-scholingsbijeenkomsten.

In de afgelopen periode zijn de eerste IHI-scholingsbijeenkomsten uitgevoerd. De data voor de 2e reeks luiden als volgt:

Datum                        Wijk                                                                 Locatie

26 oktober                   Meerzicht                                                        OPOZ

31 oktober                   Rokkeveen                                                     OPOZ

02 november               Oosterheem                                                    Unicoz

16 november               Dorp/Palenstein/Driemanspolder                    Unicoz

28 november               Buytenwegh/Leyens                                       OPOZ

30 november               Noordhove/Seghwaert                                    Unicoz 

  1. OZA: de tweede fase. 

In 2016 is binnen het samenwerkingsverband een speciaal onderwijs-zorg-arrangement (OZA) gestart, gericht op het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. De volgende ervaringen zijn daarmee opgedaan: 

A. De combinatie thuiszitterstafel – OZA heeft geleid tot een situatie, waarbij alle (dreigende) thuiszitters in beeld zijn, een onderwijs-zorgarrangement hebben en onder begeleiding werken aan een nieuw (onderwijs)perspectief.

B. In 2016-2017 is OZA betrokken geweest bij een 20-tal (dreigende) thuiszitters. Een deel van deze leerlingen is daadwerkelijk gedurende een aantal uren per week begeleid op de  OZA-locatie. Observatie en in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en belemmeringen die het volgen van onderwijs in de weg staan, stonden centraal. Voor wat betreft de   oorzaken van ‘thuiszitten’ is geen grote gemene deler naar voren gekomen.

C. Bij alle leerlingen, waarbij OZA betrokken is geweest, is gezocht naar een succesvolle terugkeer naar het onderwijs. Daarbij is vastgesteld dat alvorens daarvan sprake kan zijn deze leerlingen sterke behoefte hebben aan zorg/jeugdhulp/begeleiding, gericht op het terugdringen van de genoemde belemmeringen.

Veelal was er sprake van een situatie, waarbij er in eerste instantie in het geheel geen sprake kon zijn van stappen richting onderwijs, maar alleen behoefte aan zorg/jeugdhulp/begeleiding. Gaandeweg het traject kon de aandacht dan verschuiven richting onderwijs.

D. Uiteindelijk heeft de gezamenlijke OZA-aanpak geresulteerd in:

  • (beoogde) terugplaatsing in het onderwijs (regulier, speciaal, voortgezet) (10 leerlingen)
  • (beoogde) plaatsing in een gespecialiseerde instelling, zoals het Curium (5 leerlingen)
  • (al of niet tijdelijke) vrijstelling van onderwijs (4 leerlingen)

E. Het aantal thuiszitters (volgens de landelijke definitie: langer dan 4 weken ongeoorloofd geen schoolbezoek) is teruggedrongen tot minder dan 5 (op een totaal van bijna 12.000 leerlingen);

F. Horizon (OZA) heeft een aanpak geïntroduceerd, die gericht is op (nieuw) vertrouwen in ouders/verzorgers en (terug)plaatsing van leerling in het reguliere onderwijs met inzet van extra ondersteuning vanuit de zorg;

G. De communicatie tussen alle betrokkenen, gericht op overdracht van expertise naar de ondersteuningsstructuur binnen het SWV Passend Onderwijs verloopt nog niet optimaal;

Er is besloten om de OZA-pilot in 2017-2018 voort te zetten.

  1. De activiteitenagenda tot en met oktober 2017. 

  

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.