Nieuwsbrief nummer 33

  1. De contactpersonen passend onderwijs van de scholen.

In het ondersteuningsplan van het SWV staat vermeld, dat elke school zelf kan bepalen hoe de interne ondersteuningsstructuur wordt vormgegeven. De ene school beperkt deze structuur tot 1 of meer intern begeleiders. Op andere scholen wordt het interne ondersteuningsteam gevormd door de interne begeleider(s) samen met bijvoorbeeld LB-leerkrachten. Het is derhalve niet altijd meer de intern begeleider die de contactpersoon is voor Passend Onderwijs-informatie van buiten. In dat kader verzoekt het dagelijks bestuur aan alle scholen binnen het SWV om door te geven wie de contactpersoon Passend Onderwijs is (inclusief emailadres). U wordt verzocht uw gegevens te mailen naar info@passendonderwijszoetermeer.nl

De samenstelling van de Ondersteuningsplanraad (OPR) verdient aandacht. Momenteel is er sprake van een grote onderbezetting. Er is sprake van de volgende vacatures:

OPOZ              2 oudervertegenwoordigers;

Unicoz             2 oudervertegenwoordigers;

Passe Partout 1 oudervertegenwoordiger en 1 personeelsvertegenwoordiger;

Responz          1 oudervertegenwoordiger en 1 personeelsvertegenwoordiger;

Vrije school      1 oudervertegenwoordiger en 1 personeelsvertegenwoordiger;

Leo Kanner      1 oudervertegenwoordiger en 1 personeelsvertegenwoordiger;

GPO-WN         1 oudervertegenwoordiger en 1 personeelsvertegenwoordiger.

Het dagelijks bestuur dringt er bij de schoolbesturen op aan om zo spoedig mogelijk de vacatures in te vullen.

De eerstvolgende vergadering van de OPR is op 11 oktober a.s.

  1. Passend Onderwijs Congres najaar 2018.

Het dagelijks bestuur heeft het voornemen om in het najaar van 2018 weer een Passend Onderwijs Congres te organiseren. Tijdens dat congres zal de toekomst van Passend Onderwijs in Zoetermeer centraal staan. Datum en locatie zullen dit najaar worden vastgesteld. Wat de programmering van het congres betreft biedt het dagelijks bestuur aan allen binnen het SWV graag de gelegenheid om mee te denken. Suggesties zijn welkom via info@passendonderwijszoetermeer.nl

  1. Aantal TLV’s 2016-2017.

Het aantal TLV’s dat in 2016-2017 is afgegeven voor het SBO lag ongeveer op hetzelfde niveau als in 2015-2016 met een duidelijke piek in de maanden juni en juli. Het aantal TLV’s voor cluster 3, dat in 2015-2016 met 8 uitzonderlijk laag te noemen was, lag in 2016-2017 weer op het niveau van 2014-2015: 16 leerlingen. Het aantal TLV’s voor cluster 4 lag in 2016-2017 met 29 iets boven het niveau van 2015-2016.

Het betreft hier voorlopige cijfers. De datum van 1 oktober 2017 is bepalend voor de definitieve cijfers.

  1. Vernieuwing onderwijskundig rapport PO/VO.

Op dit moment hebben de scholen nog te maken met het groeidocument, het document ‘wisseling van basisschool naar basisschool’ en het onderwijskundig rapport po/vo voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. In het ondersteuningsplan van het SWV is aangegeven, dat gestreefd wordt naar integratie van deze 3 documenten in 1 digitaal rapport, mede als bijdrage aan het terugdringen van de administratieve last bij de scholen.

Het streven is erop gericht om de plannen met betrekking tot het nieuwe ‘Integrale onderwijskundig rapport’ medio 2018 af te ronden. Het zou dan in het schooljaar 2018-2019 kunnen worden geïmplementeerd.

  1. Ophoging middelen voor onderwijsondersteuningsarrangementen.

Mede naar aanleiding van signalen uit de scholen met betrekking tot de omvang van de gelden die in 2017-2018 beschikbaar zijn voor onderwijsondersteuningsarrange-menten heeft het dagelijks bestuur gezocht naar een mogelijkheid om de beschikbare budgetten te verruimen. Er is binnen de totale exploitatie van het SWV budget vrijgemaakt om aan de door de scholen geuite wens te voldoen. Zoals bekend is de systematiek van de OOA-toekenning gewijzigd. De beschikbare budgetten zijn op basis van de leerlingenaantallen en de weging toegekend aan de afzonderlijke besturen, die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de middelen aan de scholen. Voor uitzonderlijke cases waarvoor de kosten onmogelijk ten laste van de aan de school c.q. het bestuur toegekende budgetten kan worden gebracht, beschikt het dagelijks bestuur over een beperkt ‘frictiebudget’.

  1. Link tussen schoolwebsites en website Passend Onderwijs.

Het dagelijks bestuur zou graag zien dat individuele scholen en besturen op hun websites een link vermelden naar de website van het SWV: www.passendonderwijszoetermeer.nl Dit zal het ongetwijfeld voor velen gemakkelij-ker maken om kennis te nemen van informatie vanuit het SWV.

  1. Aanbesteding schoolmaatschappelijk werk (SMW) per 1 januari 2018.

De gemeente heeft besloten om het schoolmaatschappelijk werk op de scholen in het primair onderwijs in Zoetermeer te gaan aanbesteden. Een van de redenen daarvoor is, dat de inzet van het SMW per 1 januari 2018 gaat veranderen. Voor elke school zal vanaf die datum een SMW’er gemiddeld 6 uren per week beschikbaar zijn. Deze SMW’er zal nog meer dan tot nu toe gericht zijn op preventie. Momenteel loopt de  aanbesteding. De procedure zal naar verwachting in de loop van de maand september worden afgerond. Daarna zal duidelijk zijn welke organisatie vanaf 1 januari 2018 het SMW op de scholen gaat verzorgen.

  1. IHI-scholingsbijeenkomsten.

De data voor de 2e reeks IHI-scholingsbijeenkomsten luiden als volgt:

De uitnodiging met het programma volgt nog.

  1. (Dreigende) thuiszitters.

Het is gelukt om meerdere leerlingen die in de laatste fase van het vorige schooljaar op de lijst (dreigende) thuiszitters stonden – mede dankzij de inzet vanuit de OZA-pilot – terug te leiden naar een passende onderwijsplek. Dat wil niet zeggen dat we dit schooljaar met een ‘schone lei’ beginnen. Inmiddels staan 3 thuiszitters en 6 dreigende thuiszitters op het monitoroverzicht. Gezamenlijk met alle betrokkenen gaan we er ook dit schooljaar weer alles aan doen om ook deze leerlingen een passend onderwijsperspectief te bieden. 

  1. De activiteitenagenda voor september en oktober 2017.

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.