Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 7

  1. Vooraf.

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

  1. Inleiding.

Dit is de zevende nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar en wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

  1. De ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR – wat is dat?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De ondersteuningsplanraad heeft instemmings-recht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. De schoolondersteunings-profielen van de deelnemende scholen sluiten aan op het ondersteuningsplan. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samen-werkingsverband ten minste moeten bieden.

De leden van de OPR zijn ouders en/of personeelsleden van een school in het samen-werkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden – wanneer er sprake is van benoembare kandidaten – gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

De OPR komt zo’n 4x per jaar bijeen op de woensdagavond. Voor meer informatie ga naar passendonderwijszoetermeer.nl of neem contact op met de voorzitter van de ondersteu-ningsplanraad k.kleijn@opoz.nl

  1. Werken aan de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Begin 2017 is het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vastgesteld. Het is een plan voor de komende vier jaren en loopt tot 2021. In dat plan staan veel onderwerpen, die nog uitgewerkt moeten worden. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband is daar al volop mee bezig. Zo wordt met ingang van dit schooljaar het geld dat bestemd is voor de extra ondersteuning van leerlingen op een andere manier verdeeld, waarbij er meer vrijheid is voor het IHI-overleg om op schoolniveau in goed overleg met de ouders/verzorgers besluiten te nemen en meer vrijheid voor scholen om deze extra ondersteuning daarna vorm te geven.

  1. Een actieve rol van ouders/verzorgers binnen het IHI-proces.

Het IHI-proces neemt een centrale plaats in op de scholen binnen het samenwerkingsverband als het gaat om het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Ook wanneer de vraag aan de orde is of de school nog wel passend onderwijs aan een leerling kan bieden, is het IHI-overleg van groot belang. Als wordt vastgesteld, dat de school geen passend onderwijs kan bieden, moet in dat overleg immers bekeken worden welke school wel passend onderwijs kan bieden. Bij dat overleg is iedereen belangrijk, maar de ouders/verzorgers van de betreffende leerling vervullen een speciale rol. Zij zijn de verantwoordelijke opvoeders van de leerling en hebben dan ook een belangrijke stem. Het gaat er uiteindelijk om dat er in het IHI-overleg overeenstemming wordt bereikt tussen alle betrokkenen, inclusief de ouders/verzorgers. Lukt dit niet dan ontstaat er een situatie die feitelijk niemand wil. Het is dus van groot belang dat alle betrokkenen bij IHI hun uiterste best doen om er samen uit te komen.

  1. De gang van zaken met betrekking tot de afgifte van een TLV.

Wanneer in het IHI-overleg op school het besluit wordt genomen dat een leerling voor passend onderwijs is aangewezen op een andere school (een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) dan is daarmee een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) afgegeven. Er volgt daarna nog een administratieve afhandeling door het IHI-secretariaat van het samenwerkingsverband, maar daarop hoeft de plaatsing op de andere school niet te wachten, want de TLV is immers afgegeven. Het ‘papier’ zal door het IHI-secretariaat zo spoedig mogelijk in orde worden gemaakt, waarna de school de TLV toegestuurd krijgt. De school zorgt voor een kopie voor de ouders.

  1. De gang van zaken met betrekking tot de afgifte van een vervoersverklaring.

Soms leidt het IHI-overleg ertoe, dat een leerling voor passend onderwijs is aangewezen op een school buiten Zoetermeer, omdat een dergelijke plek in Zoetermeer niet aanwezig is. De ouders/verzorgers kunnen dan aanspraak maken op een vorm van leerlingenvervoer. Dat vervoer moet door de ouders/verzorgers zelf bij de gemeente worden aangevraagd en zij hebben daarvoor een ‘vervoersverklaring’ nodig van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het IHI-secretariaat (ondergebracht bij OnderwijsAdvies in Zoetermeer) verzorgt een dergelijke verklaring.

  1. De volgende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief nummer 8 voor ouders/verzorgers zal rond 15 januari 2018 verschijnen.

 

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur of de intern begeleider(s) van de school van uw kind(eren).