Nieuwsbrief nummer 34

De contactpersonen passend onderwijs van de scholen.

In het ondersteuningsplan van het SWV staat vermeld, dat elke school zelf kan bepalen hoe de interne ondersteuningsstructuur wordt vormgegeven. De ene school beperkt deze structuur tot 1 of meer intern begeleiders. Op andere scholen wordt het interne ondersteuningsteam gevormd door de interne begeleider(s) samen met bijvoorbeeld LB-leerkrachten. Het is derhalve niet altijd meer de intern begeleider die de contactpersoon is voor Passend Onderwijs-informatie van buiten. In dat kader heeft het dagelijks bestuur in de vorige nieuwsbrief alle scholen binnen het SWV verzocht om door te geven wie de contactpersoon Passend Onderwijs is (inclusief emailadres). Een beperkt aantal scholen heeft aan dit verzoek voldaan, waarvoor dank. Anderen hebben nog niets van zich laten horen: we verzoeken deze scholen nogmaals de gevraagde gegevens via email door te geven naar het  info@passendonderwijszoetermeer.nl

Aanwending middelen voor onderwijsondersteuningsarrangementen.

De toewijzing van financiële middelen voor onderwijsondersteuningsarrangementen is – zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan – met ingang van het huidige schooljaar gewijzigd. De gelden zijn toegekend aan de besturen. Het is aan de afzonderlijke besturen om te bepalen op welke wijze de gelden aan de scholen beschikbaar worden gesteld en hoe ze kunnen worden aangewend. Kort voor de zomervakantie heeft het dagelijks bestuur de omvang van de middelen voor onderwijsondersteuningsarrangementen – naar aanleiding van signalen uit de scholen – aanzienlijk kunnen verhogen door te schuiven tussen begrotingsposten.

De aanwending van de middelen is door de afzonderlijke besturen verschillend geregeld. Vragen daaromtrent moeten dan ook worden gesteld aan het eigen bestuur. Voor uitzonderlijke situaties, waarvan de kosten redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden tot de betreffende school of het betreffende bestuur, beschikt het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband over een beperkt frictiebudget. Daarop kan een eventueel beroep worden gedaan na inschakeling van een van de coördinatoren Passend Onderwijs.

OPR

Op 11 oktober jl. kwam de OPR voor de eerste keer in dit schooljaar bijeen. Een aantal van de vacatures is inmiddels ingevuld. Er is in deze vergadering vooral van gedachten gewisseld met het dagelijks bestuur over het financieel jaarverslag 2016. Er is onder meer besloten dat de vastgestelde verslagen van de OPR-vergaderingen op de website van het SWV zullen worden geplaatst.

Verder wil de OPR graag investeren in haar eigen bekendheid binnen het onderwijs. In dat kader is de volgende tekst vastgesteld. Deze tekst zal ook geplaatst worden in de eerstvolgende nieuwsbrief voor ouders/verzorgers.

OPR – wat is dat?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de bovenbestuurlijke medezeggen-schapsraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. De schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen sluiten aan op het ondersteuningsplan. Ook staat er in het onder-steuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.

De leden van de OPR zijn ouders en/of personeelsleden van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden – wanneer er sprake is van benoembare kandidaten – gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

De OPR komt zo’n 4x per jaar bijeen op de woensdagavond. Voor meer informatie ga naar passendonderwijszoetermeer.nl of neem contact op met de voorzitter van de ondersteuningsplanraad k.kleijn@opoz.nl

Aanbesteding schoolmaatschappelijk werk (SMW) per 1 januari 2018.

De aanbesteding van het schoolmaatschappelijk werk door de gemeente Zoetermeer is afgerond. De gemeente heeft het SWV Passend Onderwijs nauw bij de procedure en het keuzeproces betrokken. Het resultaat van de aanbesteding is, dat per 1 januari 2018 Schoolformaat (onderdeel van Jeugdformaat) het schoolmaatschappelijk werk gaat uitvoeren. De maanden november en december zullen door Schoolformaat worden gebruikt voor het werven van schoolmaatschappelijk werkers en het in goede banen leiden van de overdracht. Ook daarbij zal het SWV nauw worden betrokken evenals de schoolbesturen. De inzet van het SMW gaat per 1 januari 2018 veranderen. Voor elke school zal vanaf die datum een SMW’er gemiddeld 6 uren per week beschikbaar zijn. Deze SMW’er zal nog meer dan tot nu toe gericht zijn op preventie. In de aanbesteding is daarvoor de volgende tekst gehanteerd:

  • De SMW’er heeft de taak om binnen de school te normaliseren waar mogelijk, signalen snel op te pakken en preventief te werken.
  • De SMW’er is – in samenwerking met het IHI-overleg op de school verantwoor-delijk voor de toekenning van geïndiceerde zorg, maar heeft als opdracht om alvorens daartoe over te gaan alle mogelijkheden van lichtere vormen van ondersteuning en zorg zorgvuldig af te wegen.
  • De SMW’er fungeert als ‘vooruitgeschoven post’ namens de door de gemeente gesubsidieerde zorg- en ondersteuningsinstanties rondom de school. Zo vervult de SMW’er voor het onderwijs een centrale rol binnen het nieuwe toegangsmodel van de gemeente Zoetermeer.

Preventief inschakelen deskundigen bij schorsen en verwijderen.

De scholen binnen het samenwerkingsverband hanteren intern uiteenlopende disciplinaire maatregelen, die in voorkomende situaties worden aangewend om leerlingen ‘tot de orde’ te roepen. Deze maatregelen zijn helaas niet altijd voldoende om tot het gewenste resultaat te komen. In zo’n situatie kan worden overgegaan tot ‘schorsen met het oog op verwijderen’. Wanneer deskundigen uit en rond het samenwerkingsverband pas in die fase worden ingeschakeld is er in preventieve zin niets meer te doen. Een extra probleem op zo’n moment is dat geen enkele andere school (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) snel bereid zal zijn de betreffende leerling op te nemen, omdat zij niet bij het voortraject betrokken zijn geweest. Het resultaat: een thuiszittende leerling, terwijl dit wellicht voorkomen had kunnen worden door vroegtijdiger ingrijpen.

IHI-scholingsbijeenkomsten.

De data voor de 2e reeks IHI-scholingsbijeenkomsten luiden als volgt:

Datum                         Wijk                                                                 Locatie

26 oktober                   Meerzicht                                                        OPOZ

31 oktober                   Rokkeveen                                                     OPOZ

02 november               Oosterheem                                                    Unicoz

16 november               Dorp/Palenstein/Driemanspolder                    Unicoz

28 november               Buytenwegh/Leyens                                       OPOZ

30 november               Noordhove/Seghwaert                                    Unicoz 

(Dreigende) thuiszitters.

Het aantal (dreigende) thuiszitters varieert per maand in sterke mate. Gelukkig lukt het om veel van deze leerlingen te behoeden voor thuiszitten of terug te geleiden naar onderwijs. Daar komt overigens veel voor kijken, zoals de inzet van de OZA-pilot.

De OZA-pilot is geen vervanging van de IHI-procedure. Een leerling komt alleen voor plaatsing bij OZA in aanmerking wanneer het indringend zoeken door de IHI-partners naar een passende onderwijsplek – aantoonbaar – geen resultaat heeft opgeleverd.

Veelal hebben (dreigende) thuiszitters baat bij een gecombineerde extra onderwijs- en zorgondersteuning en is het – binnen IHI/verband – gewenst om in een plan van aanpak een ontwikkelingsperspectief te beschrijven. Op basis van dit plan van aanpak kunnen vervolgens besluiten worden genomen over onder meer de financiering van de extra ondersteuning vanuit onderwijs en zorg.

Evaluatie Praktijk Passend Onderwijs 2018.

In het eerste kwartaal van 2018 zal de jaarlijkse evaluatie van de ‘Praktijk Passend Onderwijs’ weer worden uitgevoerd. Daarbij zullen we ons weer richten op de kwaliteit in vergelijking met de start van Passend Onderwijs in 2014.

De activiteitenagenda voor oktober, november en december 2017.

Groepering                            dag                 datum                         tijd               locatie

Oktober 2017.

Stichtingsbestuur                    maandag         23        oktober            15.00-17.00 Unicoz

IHI-scholing Meerzicht            donderdag       26        oktober            09.00-11.30 OPOZ

IHI-scholing Rokkeveen         dinsdag           31        oktober            09.00-11.30 OPOZ

November 2017.

IHI-scholing Oosterheem       donderdag       02 november               09.00-11.30 Unicoz

Dagelijks bestuur                    dinsdag           07 november               11.00-15.00 Unicoz

Taalklassen-overleg               donderdag       09 november               09.00-10.00 OPOZ

IHI-scholing D/P/D                  donderdag       16 november               09.00-11.30 Unicoz

Thuiszitterstafel                      donderdag       23 november               14.00-15.30 OPOZ

IHI-scholing B/L                      dinsdag           28 november               09.00-11.30 OPOZ

IHI-scholing N/S                      donderdag       30 november               09.00-11.30 Unicoz

December 2017.

Dagelijks bestuur                    maandag         04 december               13.00-15.00 Unicoz

Stichtingsbestuur                    maandag         18 december               15.00-17.00 Unicoz

Thuiszitterstafel                      donderdag       21 december               14.00-15.30 OPOZ

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.