Nieuwsbrief nummer 35

De contactpersonen passend onderwijs van de scholen.

De in het ondersteuningsplan opgenomen voornemen om in het vervolg te gaan werken met contactpersonen per school en niet vanzelfsprekend met (een van) de intern begeleider(s), komt niet uit de verf. De oproep aan de scholen om hun contactpersoon op te geven vond onvoldoende gehoor, waarna het dagelijks bestuur heeft besloten er verder geen werk van te maken.

Verantwoording middelen voor onderwijsondersteuningsarrangementen.

Via de besturen hebben de scholen middelen toegekend gekregen voor de extra ondersteuning van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het budget is bestemd voor het schooljaar 2017-2018. De besturen zijn verantwoordelijk voor een juiste inzet van deze middelen en moeten dit richting het samenwerkingsverband verantwoorden. Het dagelijks bestuur heeft daarvoor een format ontwikkeld, dat binnenkort op de website van het samenwerkingsverband zal worden geplaatst. Hetzelfde format kan gebruikt worden door de scholen voor hun verantwoording richting het bestuur, maar het is aan de afzonderlijke besturen om daarover een besluit te nemen. Over 2017-2018 moet de verantwoording van de besturen naar het samenwerkingsverband uiterlijk 1 oktober 2018 in het bezit zijn van het dagelijks bestuur.

Op 24 januari a.s. komt de OPR weer in vergadering bijeen. Hoofdpunt van bespreking is de meerjarenbegroting 2018-2021 van het samenwerkingsverband.

De OPR telt nog steeds een aantal vacatures. We verzoeken de besturen hieraan gepaste aandacht te besteden. We zien graag een OPR op volle sterkte!

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) per 1 januari 2018.

De aanbesteding van het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs in Zoetermeer is tijdig afgerond om de nieuwe situatie per 1 januari 2018 van start te laten gaan. In de praktijk betekent de nieuwe situatie dat er gemiddeld ongeveer 6 uur per week schoolmaatschappelijk werk per school beschikbaar is. We spreken met nadruk over ‘gemiddeld’, want bij de verdeling van de uren over de scholen is nadrukkelijk rekening gehouden met de ‘schoolzwaarte’. De praktijk zal moeten uitwijzen of de verdeling van uren voldoende tegemoetkomt aan de behoefte op de diverse scholen. Dit zal dan ook in de loop van 2018 worden geëvalueerd en indien gewenst zal de verdeling dan worden aangepast. In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid bericht over de nieuwe werkwijze van de schoolmaatschappelijk werkers.

(Dreigende) thuiszitters.

Het aantal thuiszitters bedroeg in december van het afgelopen jaar 7, terwijl er sprake was van een even groot aantal dreigende thuiszitters. De thuiszitterstafel komt maandelijks bijeen en probeert alle mogelijkheden aan te wenden om thuiszittende leerlingen – al of niet via een tijdelijke observatie- en/of onderzoeksplek bij het OZA – zo snel mogelijk weer richting het onderwijs te krijgen, veelal in combinatie met jeugdzorg.

De school van inschrijving behoudt de verantwoordelijkheid/zorgplicht voor leerlingen die thuiszitter zijn, hetgeen betekent dat de school het IHI-traject coördineert en monitort. Het betekent ook, dat wanneer externe instanties aanvullend onderzoek laten uitvoeren dat de school van inschrijving dit goed moet blijven volgen.

Nogmaals willen we het vroegtijdig – op een gepast moment – inschakelen van de Parachute bij IHI-trajecten, waarbij sprake is van mogelijke SO-plaatsing, benadrukken. Dat geldt zeker ook bij dreigende thuiszitters.

Wanneer het gaat om (dreigende) thuiszitters wordt er nogal eens gesproken over de noodzaak van 1 op 1 onderwijs voor de betreffende leerling. We moeten daar uiterst terughoudend uitspraken over doen. Het Nederlandse onderwijs is niet afgestemd op en wordt zeker niet gefinancierd voor 1 op 1 onderwijs. Ook cluster 4 SO kan dat niet leveren.

Aanmelding van leerlingen altijd schriftelijk.

Het is wenselijk, dat op de websites van de scholen een aanmeldingsformulier is opgenomen. Dat maakt het aanmelden van een leerling voor ouders gemakkelijker. In de praktijk doen zich rond de aanmelding de nodige problemen voor, zeker waar het leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte betreft. Ouders hebben soms de overtuiging dat ze hun kind hebben aangemeld (hetgeen mondeling is gebeurd), terwijl scholen dat ontkennen en derhalve de zorgplicht niet op zich nemen. Wanneer altijd een aanmeldingsformulier wordt gevraagd, kunnen misverstanden worden voorkomen. Voor alle duidelijkheid: aanmelden betekent niet de plicht tot inschrijven, maar wel dat de school van aanmelding de zorgplicht heeft. Deze school moet nagaan of het de aangemelde leerling passend onderwijs kan bieden. Zo niet, dan is het de verantwoordelijkheid van deze school om onderzoek te doen naar een passende plek elders. 

Evaluatie Praktijk Passend Onderwijs 2018.

Binnenkort wordt de jaarlijkse evaluatie van de ‘Praktijk Passend Onderwijs’ weer uitgevoerd. Werd de voorgaande keren nog gewerkt met een ‘papieren vragenlijst’, deze keer is de vragenlijst gedigitaliseerd en daarmee gebruiksvriendelijker. We vertrouwen erop dat vertegenwoordigers van alle scholen binnen het samenwerkingsverband de vragenlijst in zullen vullen, opdat een betrouwbaar beeld ontstaat van de stand van zaken van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband.

De activiteitenagenda voor het eerste kwartaal van 2018.