Nieuwsbrief nummer 36

 1. 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek door de inspectie.

De onderwijsinspectie onderwerpt elk samenwerkingsverband om de 4 jaar aan een kwaliteitsonderzoek. In deze laatste fase van het schooljaar onderzoekt de inspectie ons samenwerkingsverband. Tijdens de eerste onderzoeksdag is gesproken met verschillende geledingen. Vervolgens vinden schoolbezoeken plaats, waarbij de inspectie een koppeling maakt met het kwaliteitsonderzoek bij OPOZ om doublures te voorkomen. Op 20 juni a.s. is de afsluitende 2e dag met een presentatie door het dagelijks bestuur, onderzoek van een aantal groeidocumenten en een gesprek met een OPR-delegatie. Na deze 2e dag volgt een conceptrapport, waarop het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband kan reageren, waarna het definitieve rapport verschijnt. In de nieuwbrief zullen we te zijner tijd over de inhoud van dit eindrapport rapporteren.

 1. Verantwoording middelen voor onderwijsondersteuningsarrangementen.

Via de besturen hebben de scholen middelen toegekend gekregen voor de extra ondersteuning van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het budget is bestemd voor het schooljaar 2017-2018. Voor de verantwoording door de scholen (via hun bestuur) heeft het dagelijks bestuur een format ontwikkeld, dat reeds eerder is verspreid, maar binnenkort ook op de website van het samenwerkingsverband is te vinden. Over 2017-2018 moet de verantwoording uiterlijk 1 oktober 2018 in het bezit zijn van het dagelijks bestuur.

 1. OPR.

De aprilvergadering van de OPR is niet doorgegaan wegens het ontbreken van voldoende bespreekpunten. De eerstvolgende OPR-vergadering zal plaatsvinden op 20 juni a.s. Het jaarverslag 2017 van het samenwerkingsverband zal dan het belangrijkste bespreekpunt zijn.

 1. De 1e tussenevaluatie van het schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Op 1 januari jl. is een nieuwe werkwijze van het SMW van start gegaan. Voor vele scholen betekende dit in de eerste plaats een uitbreiding van uren. In de tweede plaats werd de uitvoering overgenomen door Schoolformaat. In de derde plaats werd de rol van het SMW uitgebreid. In het IHI-overleg kan de SMW-medewerker nu ook verschillende  indicaties voor de inzet van jeugdzorg afgeven. Eind februari vond een eerste evaluatie plaats, waarbij duidelijk werd dat de nieuwe opzet over het algemeen als zeer positief wordt ervaren. Met name Schoolformaat verdient daarvoor een groot compliment! Voor de zomervakantie zal een 2e tussenevaluatie plaatsvinden.

 1. (Dreigende) thuiszitters.

Het aantal thuiszitters bedroeg in april 7, terwijl het aantal dreigende thuiszitters 9 bedroeg. De thuiszitterstafel komt maandelijks bijeen en probeert alle mogelijkheden aan te wenden om thuiszittende leerlingen zo snel mogelijk weer richting het onderwijs te krijgen, veelal in combinatie met jeugdzorg.

 1. De zorgplicht en schriftelijke aanmelding van leerlingen.

Soms bestaat er verwarring over het antwoord op de vraag welke school de zorgplicht heeft voor een leerling bij wisseling van school. Ouders moet worden geadviseerd hun kind altijd schriftelijk aan te melden bij de school van hun keuze. Dan is immers duidelijk waar de zorgplicht ligt. Bij twijfel over de plaatsing start de ‘nieuwe school’ het IHI-proces en doet deze school onderzoek. Wanneer de ‘nieuwe school’ de leerling – om welke reden dan ook – niet kan plaatsen is het aan deze school om aan te geven welke school of schoolsoort de leerling wel passend onderwijs kan bieden.

 1. Aanscherping meldcode kindermishandeling.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de landelijke meldcode kindermishandeling aangescherpt. In ons samenwerkingsverband maakt de meldcode onderdeel uit van de IHI-procedure. De aanscherping heeft betrekking op een aanvulling bij stap 5: er wordt een afwegingskader toegevoegd. In de komende periode vindt er ter zake overleg plaats tussen de coördinatoren en het SMW. In een volgende nieuwsbrief komen we erop terug.

 1. Stand van zaken OZA.

De uitvoering van het onderwijszorgarrangement OZA is dit schooljaar niet volgens planning verlopen. Door uiteenlopende omstandigheden is er geen sprake geweest van continuïteit m.b.t. de begeleiding. De coördinatoren passend onderwijs van Unicoz en OPOZ hebben de coördinerende werkzaamheden gedurende de afgelopen maanden overgenomen.

Momenteel vinden besprekingen plaats inzake een nieuwe start van OZA na de zomervakantie op een nieuwe locatie. Mogelijk kunnen we daar in de volgende nieuwsbrief (meer) duidelijkheid over verschaffen.

 1. Het jaarverslag 2017 van het samenwerkingsverband.

Het dagelijks bestuur werkt momenteel aan het jaarverslag 2017 (inclusief de jaarrekening). Eind juni 2018 moet dit verslag zijn vastgesteld (inclusief accountantsverklaring). Op 20 juni 2018 brengt de OPR advies uit m.b.t. het jaarverslag. De resultaten van de recent uitgevoerde ‘evaluatie uitvoering passend onderwijs 2018’ maken onderdeel uit van het jaarverslag.

 1. De facilitering van passend onderwijs in 2018-2019.

Het is inmiddels duidelijk over welke faciliteiten de scholen (via hun besturen) in 2018-2019 kunnen beschikken voor de uitvoering van passend onderwijs. Het budget voor de schoolspecifieke ondersteuningsstructuur is met 20 euro per leerling verhoogd ten opzichte van 2017-2018. De gelden voor de onderwijsondersteuningsarrangementen is op hetzelfde niveau als dit schooljaar gehandhaafd.

 1. De nieuwe lay-out van de website van het samenwerkingsverband.

De lay-out van de website van het samenwerkingsverband is vernieuwd (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De inhoud is ongewijzigd gebleven. Suggesties ter verdere verbetering van de website zijn welkom!

 1. Het samenwerkingsverband en de AVG.

Er is een nieuwe Europese privacywet (de AVG genaamd). Eind mei moet elke organisatie aan de eisen van deze wet voldoen of in elk geval een plan van aanpak hebben, waarin staat aangegeven wanneer dit gaat gebeuren. Bij de onderwijsbesturen die samen het samenwerkingsverband vormen, krijgt dit onderwerp ruime aandacht. Ook het samenwerkingsverband zelf heeft met deze wet te maken. Momenteel wordt – met externe ondersteuning – gewerkt aan het formuleren van een plan van aanpak.

 1. De activiteitenagenda voor het schooljaar 2017 – 2018.

 1. De activiteitenagenda voor het schooljaar 2018 – 2019.