Nieuwsbrief ouders/verzorgers – nummer 8

Vooraf.

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

  1. Inleiding.

Dit is de achtste nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 x per jaar en wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

  1. De ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Zowel de ouders als het personeel zijn in de OPR vertegenwoordigd. De OPR komt 4x per jaar bij elkaar en overlegt dan met het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband over actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs in Zoetermeer. De aprilvergadering van de OPR vond geen doorgang. De eerstvolgende OPR-vergadering is op 20 juni. Het jaarverslag 2017 van het samenwerkingsverband is dan het belangrijkste agendapunt.

  1. De zorgplicht van scholen bij nieuwe schoolkeuze.

Bij wisseling van school – om welke reden dan ook – is het niet altijd duidelijk bij welke school de zorgplicht ligt. Die onduidelijkheid kan worden voorkomen door de leerling altijd schriftelijk aan te melden bij de school van uw voorkeur. Bij die school ligt dan de zorgplicht. Die school heeft dan de wettelijke plicht om te onderzoeken of de leerling geplaatst kan worden en als dat niet mogelijk is welke school (of welk soort onderwijs) wel passend is voor de aangemelde leerling.

  1. Het 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek door de inspectie.

De onderwijsinspectie voert elke 4 jaar een kwaliteitsonderzoek uit bij alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland. Momenteel loopt een dergelijk onderzoek bij ons samenwerkingsverband. Eind juni wordt het onderzoek afgesloten. Enige weken daarna ontvangt het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband dan het inspectierapport. In een volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de inhoud van dat rapport.

  1. Het schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Sinds het begin van dit kalenderjaar is er sprake van een andere inzet van het schoolmaatschappelijk werk op de scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband. Op de meeste scholen is het aantal uren schoolmaatschappelijk werk per week uitgebreid. De verschillen in aantallen uren schoolmaatschappelijk werk tussen de scholen zijn aanzienlijk. Dit heeft te maken met de zwaarte van de leerlingenproblematiek. Omdat de ‘medewerker schoolmaatschappelijk werk’ veelal meer tijd beschikbaar heeft kan deze ook beter – en op een eerder moment – betrokken worden bij de leerlingenzorg. In het IHI-overleg heeft deze medewerker ook meer bevoegdheden dan in het verleden, zoals het afgeven van een indicatie voor jeugdzorg.

  1. De nieuwe lay-out van de website van het samenwerkingsverband.

De website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) heeft een nieuwe lay-out gekregen. We hopen hiermee de toegankelijkheid te hebben vergroot. Mocht u wensen hebben met betrekking tot verdere verbetering van de website dan vernemen wij dit graag van u.

  1. Het samenwerkingsverband en de nieuwe privacywet.

Er is een nieuwe Europese privacywet (de AVG genaamd). Eind mei moet elke organisatie aan de eisen van deze wet voldoen of in elk geval een plan van aanpak hebben, waarin staat aangegeven wanneer dit gaat gebeuren. Bij de onderwijsbesturen die samen het samenwerkingsverband vormen, krijgt dit onderwerp ruime aandacht. Ook het samenwerkingsverband zelf heeft met deze wet te maken. Momenteel wordt – met externe ondersteuning – gewerkt aan het formuleren van een plan van aanpak.

  1. De volgende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief nummer 9 voor ouders/verzorgers zal rond 15 juli 2018 verschijnen.

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur of de intern begeleider(s) van de school van uw kind(eren).