Vacature

De twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs in Zoetermeer zijn gezamenlijk op zoek naar

een inspirerende bestuurder 1,0 fte

De opdracht:

 • vanuit een heldere visie en passie voor goed onderwijs mensen en organisaties verbinden en passend onderwijs in Zoetermeer verder ondersteunen en faciliteren;
 • het beleid in dialoog met alle lagen van de betrokken organisaties vormgeven waarbij scholen hun gezamenlijke kracht benutten en de regie voeren over de (extra) ondersteuning;
 • voor alle leerlingen in Zoetermeer de kracht van de doorlopende lijn tussen het PO en VO in alle aspecten van Passend Onderwijs benutten en verder ontwikkelen. 

De kandidaat:

 • heeft academisch denk- en werkniveau;
 • heeft brede fundamentele kennis van en inzicht in onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen rondom ·passend onderwijs in het regulier basis-, en voortgezet onderwijs en het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs;
 • heeft strategisch inzicht en het vermogen om vanuit fundamentele kennis en ervaring aan te kunnen sluiten bij de missie, visie en ambitie van de samenwerkingsverbanden;
 • bezit uitgebreide kennis van en affiniteit met de praktijk in het funderend onderwijs;
 • heeft bewezen ervaring met / begrip van het leidinggeven aan professionals bij voorkeur in een omgeving die (sterk) aan verandering onderhevig is en heeft daarbij een open en direct toegankelijke leiderschapsstijl;
 • heeft brede kennis van en vaardigheid op het gebied van financiën (begrotingsvoorbereiding en budget bewaking), management en personeelszaken
 • is communicatief krachtig, heeft invoelingsvermogen en uitstekende sociale vaardigheden
 • is vaardig in het ontwikkelen van draagvlak voor het beleid (zowel op bestuurs- en uitvoeringsniveau), in het omgaan met tegengestelde belangen en is in staat hiermee strategisch om te gaan
 • heeft brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs (en de jeugdhulp) en de politiek-bestuurlijke (besluitvormings-) processen op lokaal, regionaal, dan wel landelijk niveau
 • is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid
 • heeft inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de jeugdhulp
 • is vaardig in het onderhandelen met gemeenten, besturen, organisaties en instellingen uit de sectoren onderwijs, welzijn en jeugdhulp, alsmede met relevante marktpartijen over toekenning van middelen en gelden
 • is in staat en heeft de ambitie tot het opbouwen en onderhouden van een breed en relevant netwerk in de regio
 • is integer, resultaatgericht en besluitvaardig

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een structurele functie voor 1,0 fte in functieschaal 15 CAO-VO.
De werktijd wordt gelijkelijk voor beide samenwerkingsverbanden ingezet. De bestuurder wordt formeel aangesteld bij het samenwerkingsverband VO.
Solliciteren en meer informatie

Reageren op deze functie is mogelijk tot maandag 25 februari 2019. U kunt uw reactie richten aan de leden van de benoemingsadviescommissie en sturen naar Mariska Mooten, P&O adviseur. Mailadres:mmooten@scz.nlDe eerste gesprekken zijn gepland in de derde en vierde week van maart tussen 15.00 en 20.00 uur. De tweede gesprekken zijn gepland op 9 en 10 april a.s. tussen 17.00 en 20.00 uur.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u het functieprofiel raadplegen en/of contact opnemen met de huidige bestuursvoorzitters van de beide Samenwerkingsverbanden. Dat zijn de heer Roel van Leerdam (SWV PO)  tel. (06) 2294 8444 en mevrouw Monica Robijns (SWV VO) (06) 8377 8042.

 

profielschets bestuurder