IHI-werkwijze in globale stappen

De IHI-werkwijze in globale stappen.
Vooraf:

1. Onderstaande beschrijving mag niet de indruk wekken, dat wordt getornd aan het uitgangspunt van maximale flexibiliteit. Steeds weer dient de onderwijs-professional zich de vraag te stellen: ’Wat is nodig in het belang van deze leerling?’ Het stappenschema is hierbij slechts hulpmiddel en geen doel

2. In elke stap is de volgende vraag van belang: ‘Hoe kan de leerkracht het beste worden ondersteund bij zijn/haar handelingsgerichte houding t.a.v. de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling?’

3. Preventie kan veel leed voorkomen. Hoe eerder een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt gesignaleerd, des te meer kans dat hieraan adequaat tegemoet gekomen kan worden. Dit uitgangspunt legt extra druk op de eerste stappen in het hieronder geformuleerde stappenschema.

Stap 1 – De leerkracht.

De leerkracht is de centrale professional, die op basis van de noodzakelijke competenties de leerlingen in zijn/haar groep handelingsgericht stimuleert, volgt, observeert en begeleidt. Het is de leerkracht, die in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ouders/verzorgers ‘aan de bel moet trekken’ wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling daartoe aanleiding geeft.

Stap 2 – De leerkracht – de ouders/verzorgers.

In goed overleg tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers – waar mogelijk met inschakeling van de leerling zelf – wordt op basis van handelingsgericht werken in een zo vroegtijdig mogelijk stadium een zo passend mogelijk ondersteuningsaanbod gerealiseerd.

Stap 3 – De leerkracht – de ouders/verzorgers – de IB’er.

De leerkracht en de ouders/verzorgers krijgen advies en ondersteuning van de IB’er; onder meer n.a.v. leerling(zorg)besprekingen.

Stap 4 – De leerkracht – de ouders/verzorgers – de IB’er en de SMW’er.

De ondersteunings- c.q. zorgbehoefte reikt (mogelijk) verder dan alleen het onderwijs. De SMW’er wordt ingeschakeld.

Stap 5 – De leerkracht – de ouders/verzorgers – de IB’er – de SMW’er – de AB’er uit het SBO – de AB’er uit het SO – de onderwijsadviseur – de directeur

Afhankelijk van de situatie vindt er IHI-overleg plaats met en tussen diverse professionals op basis van ‘alle deskundigheid aan de voorkant’.

Stap 6 – De domeincheck.

Indien er nadrukkelijk sprake is van multi-problematiek en er moet worden toegewerkt naar 1 gezin – 1 plan voert de SMW’er de domeincheck uit. Het is ook mogelijk, dat deze bij de uitvoering hiervan door een andere professional namens de school is betrokken. Een melding in de verwijsindex kan onderdeel zijn van de domeincheck.

Stap 7 – Het ‘rondetafelgesprek’.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling en uitvoering van een ‘1 gezin – 1 plan’ wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. Onder leiding van de aangewezen zorgcoördinator vindt deze vorm van IHI-overleg plaats.

Stap 8 – Het 1 gezin – 1 plan.

Overeenkomstig de richtlijnen in ‘Het Meerpunt-spoorboekje’ wordt deze fase uitgevoerd.

Stap 9 – Het ondersteunings- c.q. zorgtraject.

Gedurende het ondersteunings- c.q. zorgtraject voeren de IB’er (intern) en de SMW’er (extern) van de school gezamenlijk de trajectbewaking uit.

Stap 10 – Het SBO en SO.

Wanneer gedurende de uitvoering van het ondersteunings- c.q. zorgtraject duidelijk is geworden (ondersteund door een breed gedragen advies van de betrokken professionals), dat de huidige school niet langer als passend kan worden beschouwd en de leerling geplaatst moet worden op een school met specifieke ondersteuningsvoorzieningen dan moet alles in het werk worden gesteld om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Tot augustus 2014 hebben we hierbij nog te maken met de bestaande indicatieregels. Van de kant van het SBO en SO is echter toegezegd, dat – wanneer aan de afgesproken zorgvuldigheidseisen is voldaan – maximale medewerking zal worden verleend.