Nieuwsbrief nummer 6

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

1. De landelijke stand van zaken

De Wet Passend Onderwijs is vastgesteld. Na enkele maanden uitstel ging de Eerste Kamer in oktober – onder voorwaarden – akkoord met de wet. De Wet Passend Onderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking. Inclusief de landelijke vereveningsoperatie zal het invoeringstraject rond 2020 zijn afgerond. Op www.passendonderwijs.nl valt er alles over te lezen.

2. Bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer Primair Onderwijs voor de 4e keer bijeen

Het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband is voor de 4e keer in vergadering bijeengeweest. De conceptstatuten, de kadernotitie en de ondersteuningsplanraad stonden op de agenda.

3. Een kadernotitie als groeidocument

De basisnotitie, die in de eerste periode van de aanloop naar een nieuw samenwerkingsverband is vastgesteld, is omgedoopt tot kadernotitie. Het is een groeidocument, waarin de vooruitgang die wordt geboekt, telkens wordt vastgelegd. De basisnotitie zal de contouren leveren voor het op te stellen ondersteuningsplan.

4. De conceptstatuten

Er is de afgelopen periode in het (dagelijks) bestuur van het samenwerkingsverband veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van statuten voor de op te richting stichting, het fundament onder het nieuwe samenwerkingsverband. In de statuten worden uiteenlopende formele aspecten met betrekking tot onder meer het stichtingsbestuur, bestaande uit een uitvoerend dagelijks bestuur en een toezichthoudend algemeen bestuur, vastgelegd. Als alles volgens plan verloopt, zullen de statuten begin 2013 bij de notaris passeren en is het nieuwe samenwerkingsverband een feit.

5. Een stroomschema met betrekking tot planontwikkeling

Er is de afgelopen periode speciale aandacht besteed aan de fasering, waarlangs het onder- steuningsplan van het nieuwe samenwerkingsverband tot stand zal komen. Dat is nodig om de verschillende niveaus op volwaardige wijze bij het proces te betrekken. Het is belangrijk, dat zowel op schoolniveau, bestuursniveau als samenwerkingsverbandniveau over de inhoud van het ondersteuningsplan wordt meegedacht en de medezeggenschap op elk niveau de rol kan vervullen, die daarvoor wettelijk is vastgelegd. Ook de noodzakelijke samenhang moet daarbij in het oog worden gehouden. De denkprocessen lopen – mede vanwege de beperkte tijd die tot begin 2014 beschikbaar is – in belangrijke mate synchroon aan elkaar.

Voor het schoolniveau – dat in feite als eerste aan bod is – betekent dit het volgende:

  • De ontwikkeling van schoolspecifiek ondersteuningsbeleid en het schoolondersteuningsprofiel voor 1 maart 2013. De voorlopige vaststelling van deze documenten staat gepland voor 1 juni 2013. Daarna zijn de MR’en aan de beurt om er hun mening over te geven. Daarbij hebben ze het instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteuningsbeleid en adviesrecht met betrekking tot het ondersteuningsprofiel. De reacties van de MR’en worden voor 1 oktober 2013 verwacht. De definitieve vaststelling laat daarna nog even op zich wachten, omdat eerst de totale procedure op het niveau van het samenwerkingsverband moet zijn afgerond. Deze definitieve besluitvorming vindt in elk geval voor 1 juni 2014 plaats.

Voor het bestuursniveau – dat in aansluiting op het schoolniveau aan bod is – betekent dit het volgende:

  • De ontwikkeling van ondersteuningsbeleid op organisatieniveau vindt plaats voor 1 juni 2013. Voor 1 oktober 2013 wordt dit document voorlopig vastgesteld, waarna de GMR voor 1 januari 2014 aan bod is. De GMR heeft instemmingsrecht. Uiterlijk 1 juni 2014 vindt definitieve vaststelling van het document plaats.

Voor het nieuwe samenwerkingsverband – dat als laatste aan bod zal zijn – betekent dit:

  • De ontwikkeling van het ondersteuningsplan voor 1 oktober 2013 met voorlopige vaststelling voor 1 januari 2014, gevolgd door advisering door de OPR voor 1 februari 2014. Uiteindelijk moet het vastgestelde ondersteuningsplan voor 1 mei 2014 bij de inspectie op het bureau liggen.

6. De ondersteuningsplanraad (OPR)

Op het niveau van het nieuwe samenwerkingsverband is een ondersteuningsplanraad het nieuwe medezeggenschapsorgaan. Deze nieuwe raad heeft het instemmingrecht met betrekking tot het ondersteuningsplan. De leden van deze raad hoeven niet gekozen te worden uit de leden van de MR’en of GMR’en, maar moeten als personeelslid of ouder/verzorger wel verbonden te zijn aan een van de scholen. Ze worden gekozen door de leden van de MR’en.

Het bestuur van het samenwerkingsverband-in-oprichting heeft inmiddels de volgende afspraken gemaakt over de samenstelling van de ondersteuningsplanraad en de te volgen procedure:

  • De raad bestaat uit 22 leden (11 personeelsleden en 11 ouders/verzorgers)
  • UNICOZ en OPOZ leveren elk 6 afgevaardigden (3 personeelsleden en 3 ouders/verzorgers)
  • De andere organisaties (Passe Partout, Vrije School, SCOH, Responz, Leo Kanner) leveren elk 2 afgevaardigden (1 personeelslid en 1 ouder/verzorger)

De besturen informeren hun medezeggenschapsorganen voor 1 januari 2013 over de OPR. De verkiezingen vinden plaats voor 1 maart 2013. De oprichting kan dan plaatsvinden in april 2013, waarna de OPR kan worden betrokken bij de ontwikkeling van het eerste ondersteuningsplan van het niuwe samenwerkingsverband.

7. De werkagenda voor de korte en middellange termijn

De invoering van Passend Onderwijs vergt veel energie van vele betrokkenen. Tal van aspecten moeten worden besproken en uitgewerkt. Het dagelijks bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband heeft daarvoor een werkagenda opgesteld voor de korte en middellange termijn. Meerdere aspecten zijn inmiddels afgehandeld of opgestart. De geactualiseerde werkagenda, die zo’n 50 deelaspecten van Passend Onderwijs bevat, vormt een bijlage bij de kadernotitie van het nieuwe samenwerkingsverband.

8. Het vergaderrooster 2012-2013

Er is voor dit schooljaar een vergaderrooster opgesteld. Dit rooster luidt als volgt:

Coördinatorenoverleg 14 januari 09:00 uur

Bestuur 04 maart 16:00 uur

Coördinatorenoverleg 27 mei 09:00 uur

Bestuur 10 juni 16:00 uur

9. Meerpunt

Het nieuwe samenwerkingsverband is kernpartner van Meerpunt, het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin. Meerpunt telt inmiddels zo’n 20 organisaties, die zich allemaal hebben verbonden aan het realiseren van Meerpuntprincipes als gezamenlijke verantwoordelijkheid, ketenaanpak, samenwerking en een volwaardige rol voor ouders/verzorgers. Een belangrijk actueel aandachtspunt vormt de doorontwikkeling van Meerpunt, waarbij de transitie van de jeugdzorg (van provincie naar gemeente) veel aandacht vraagt.

10. De IHI-werkwijze (Integraal Handelingsgericht Indiceren)

Een belangrijk onderdeel met betrekking tot de invoering van Passend Onderwijs in Zoetermeer vormt de IHI-werkwijze. In de afgelopen maanden zijn daarmee veel positieve ervaringen opgedaan, hoewel tegelijkertijd ook duidelijk is dat er nog veel verbeterd kan en moet worden!

11. De volgende Zoetermeerse Jeugdconferentie: woensdag 6 februari 2013

De volgende editie van de Zoetermeer Jeugdconferentie vindt plaats op woensdag 6 februari 2013 in het Erasmuscollege. Een dezer dagen wordt de uitnodiging verspreid. Bij de plaatsing van de deelnemers wordt nadrukkelijk rekening gehouden met deelname door ouders/verzorgers en leerkrachten/leraren. De rol van ouders/verzorgers binnen de ondersteuning c.q. de zorg staat centraal en wordt vanuit verschillende gezichtspunten belicht.

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur of bij het nieuwe samenwerkingsverband via e-mailadres roelpots@opoz.nl, pgilden@unicoz.nl of j.taal@responz.net Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken.