Nieuwsbrief nummer 7

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

1. De oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband is een feit

Op 27 mei jl. zijn de statuten van het nieuwe samenwerkingsverband bij de notaris gepasseerd en daarmee is de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 28-17 een feit. De ontwikkeling van de statuten had nog heel wat voeten in de aarde, omdat wij een voorstander waren van maatwerk voor Zoetermeer. Uiteindelijk is het gelukt en daarmee is de basis gelegd voor het nieuwe samenwerkingsverband en die mijlpaal verdient het om gevierd te worden. We hebben echter besloten om dat vieren nog even uit te stellen.

2. Een feestelijke startbijeenkomst op 25 juni 2014

Op woensdag 25 juni 2014 organiseren we een feestelijke startbijeenkomst om gezamenlijk te vieren, dat we er klaar voor zijn: de feitelijke invoering per 1 augustus 2014 van Passend Onderwijs. Alle noodzakelijke voorbereidingen zijn dan achter de rug. We kijken dan terug op de aanloop naar 1 augustus 2014, maar vooral vooruit naar de nieuwe situatie en het toekomstperspectief. Ongetwijfeld passeren daarbij ook de hoofdlijnen uit het ondersteuningsplan. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, directieleden, intern begeleiders, leden ondersteuningsplanraad en genodigden. Nadere informatie volgt te zijner tijd, maar we verzoeken ieder binnen de genoemde doelgroepen 25 juni 2014 alvast te reserveren in de agenda.

3. De samenstelling van het samenwerkingsverband

Alle scholen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs in Zoetermeer maken deel uit van het samenwerkingsverband. Daarop is 1 uitzondering: De Koningin Wilhelminaschool blijft deelnemen aan het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband. Het bestuur van De Schanskorf heeft recent te kennen gegeven zich bij het samenwerkingsverband aan te willen sluiten. Verder wordt de Prinsenhof in 2013 verplaatst naar Pijnacker, maar een dependance van deze school blijft de komende jaren nog in Zoetermeer gehuisvest. Voor wat betreft het speciaal onderwijs maken de scholen in de clusters 3 (De Keerkring) en 4 (De Parachute) deel uit van het samenwerkingsverband. De scholen in cluster 2 (Kentalis en De Voorde) blijven op grond van landelijke regelgeving formeel buiten het samenwerkingsverband, maar zullen er wel nauw mee samenwerken. Overigens: deze 2 scholen gaan binnen afzienbare tijd fuseren en gaan verder als Kentalis in een prachtig nieuw pand in Meerzicht, dat momenteel in aanbouw is.

4. De hoofdlijnen van het bestuursmodel

Het samenwerkingsverband kent een stichtingsbestuur, dat is opgedeeld in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Alle aangesloten besturen hebben 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen: 1 vertegenwoordiger van de UNICOZ, 1 vertegenwoordiger van het OPOZ en 1 vertegenwoordiger van een bestuur voor speciaal onderwijs. Binnen het stichtingsbestuur geeft het dagelijks bestuur leiding aan de dagelijkse gang van zaken en het algemeen bestuur houdt daar toezicht op. Met die constructie wordt voldaan aan de landelijke ‘Code goed bestuur’.

5. De gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs

De discussie in de afgelopen jaren over de invoering van Passend Onderwijs heeft hier en daar in het onderwijsveld tot soms hardnekkige misverstanden aanleiding gegeven. De aangekondigde, omvangrijke bezuinigingsmaatregelen waren daar debet aan. Inmiddels zijn de bezuinigingen grotendeels van tafel en is het goed om de realiteit onder ogen te zien.

Binnen Passend Onderwijs gaat het erom, dat iedere leerling op de meest passende plek onderwijs krijgt aangeboden van zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarbij geldt, dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar thuisnabij-onderwijs, maar alleen wanneer dat verantwoord is en in het belang van de betreffende leerling.

In Zoetermeer hebben we te maken met een situatie, waarin er in de afgelopen jaren minder leerlingen in het speciaal onderwijs zijn geplaatst dan dat landelijk gemiddeld het geval is. En aangezien de financiering de komende jaren op dat gemiddelde wordt afgestemd, betekent dit – naar verwachting – dat ons samenwerkingsverband gaandeweg de komende jaren over meer in plaats van minder ondersteuningsmiddelen de beschikking zal krijgen. Voor het speciaal basisonderwijs blijft de bestaande financiering gehandhaafd.

Binnen de IHI-aanpak wordt op alle scholen zorgvuldig bekeken in hoeverre het noodzakelijk is om leerlingen te verwijzen naar het speciaal basis- of speciaal onderwijs op basis van het uitgangspunt ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’. Die aanpak is nog volop in ontwikkeling en zal de komende jaren verder worden verfijnd. Wanneer de conclusie is, dat de basisschool een passend aanbod kan bieden, wordt ook bekeken welke ondersteuning de leerkracht nodig heeft om dat daadwerkelijk te realiseren. Natuurlijk kunnen ook wij niet in de toekomst kijken, maar niets wijst erop, dat het verwijzingspercentage naar het speciaal basis- of speciaal onderwijs de komende jaren (sterk) zal stijgen.

Het voorgaande betekent niet, dat er geen druk staat op het basisonderwijs. Die druk komt van vele kanten en wordt door menige leerkracht als ‘minder aangenaam’ ervaren. Er zal de komende jaren (nog) meer gedifferentieerd en (nog) meer handelingsgericht gewerkt moeten worden. Daardoor zal het wellicht mogelijk zijn om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te handhaven in het basisonderwijs. Maar leerlingen, waaromtrent in het ‘brede IHI-overleg’ de conclusie is getrokken, dat het basisonderwijs niet in voldoende mate kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen, zullen elders in het samenwerkingsverband een plaats krijgen aangeboden in een speciale voorziening (SBO of SO).

Het beeld dat Passend Onderwijs zal leiden tot onverantwoord (veel) meer speciaal onderwijs – zorgleerlingen in het basisonderwijs, is ons inziens ongegrond.    

6. De samenstelling van een ondersteuningsplanraad (OPR)

De samenstelling van de eerste ondersteuningsplanraad (OPR) vergt meer tijd dan gehoopt. Op dit moment is nog maar een beperkt aantal namen bekend. We hopen nog steeds dat de eerste bijeenkomst voor de komende zomervakantie kan plaatsvinden op een moment, dat een ruime meerderheid van de OPR-leden bekend is.

7. De instelling van een tijdelijke beleidsadviesgroep (BAG)

Het dagelijks bestuur heeft besloten een beleidsadviesgroep in te stellen, die het dagelijks bestuur zal adviseren met betrekking tot aspecten, die onderdeel zijn van het op te stellen ondersteuningsplan. De BAG bestaat uit Jan de Niet, Egbert Vleeming, Tilly Lansbergen en een nog aan te zoeken vertegenwoordiger uit het speciaal onderwijs. De BAG wordt in het voorjaar van 2014 weer opgeheven.

8. De vorming van een klankbordgroep Passend Onderwijs

Het dagelijks bestuur heeft besloten om te komen tot 1 nieuwe adviesgroep op het niveau van het samenwerkingsverband (hiermee verdwijnen ook enkele oude werkgroepen WSNS etc): de klankbordgroep Passend Onderwijs. Deze groep zal met ingang van het volgende schooljaar gaan functioneren en bestaan uit 15 personen:

2 directieleden BAO (1 vanuit UNICOZ, 1 vanuit OPOZ)

2 directieleden SBO (1 vanuit UNICOZ; 1 vanuit OPOZ)

1 directielid SO

5 interne begeleiders (2 vanuit UNICOZ; 2 vanuit OPOZ en 1 vanuit het SO)

1 leerkrachten (2 vanuit UNICOZ, 2 vanuit OPOZ en 1 vanuit het SO)

De klankbordgroep kan worden aangevuld met adviseurs. De klankbordgroep is een adviesgroep voor het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband met betrekking tot de stroomlijning van Passend Onderwijs in de praktijk.

De klankbordgroep komt 4 keer per jaar bijeen ’s middags van 4 tot 6. De startbijeenkomst is op 20 juni a.s. van 16.15 tot 17.15 uur. In die vergadering wordt onderling kennisgemaakt, een voorzitter benoemd en de vergaderplanning voor 2013-2014 vastgesteld.

9. De ontwikkeling van het ondersteuningsplan

Momenteel wordt reeds gewerkt aan de ontwikkeling van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Uiteindelijk moet dit plan vòòr 1 mei 2014 zijn vastgesteld, onder meer nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Zoetermeer en de ondersteuningsplanraad (OPR) heeft ingestemd. We proberen het plan zo compact mogelijk te maken, maar gezien het grote aantal aspecten dat erin beschreven moet worden, is het de vraag in hoeverre dat gaat lukken. Er wordt naar gestreefd om kort na de komende zomervakantie een eerste (wellicht nog incomplete)  versie van het ondersteuningsplan gereed te hebben voor bespreking binnen het samenwerkingsverband.

10. De financiën

Voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 ontvangt het samenwerkingsverband een subsidie van 10 euro per leerling ten behoeve van de invoering van Passend Onderwijs. In het bestuur van het samenwerkingsverband is afgesproken, dat in principe 8 euro per leerling aan de afzonderlijke besturen ter beschikking wordt gesteld om naar eigen inzichten te worden ingezet voor het genoemde doel.

De resterende 2 euro per leerling wordt door het samenwerkingsverband gebruikt voor bestuurskosten op samenwerkingsverbandniveau, juridische advisering en notariskosten.

11. De werkagenda voor de korte en middellange termijn

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (de heren Pieter Gilden (UNICOZ), Johan Taal (RESPONZ) en Roel Pots (OPOZ) geeft leiding aan de invoering van Passend Onderwijs in het primair onderwijs in Zoetermeer aan de hand van een werkagenda voor de korte en middellange termijn. De werkagenda omvat vele aspecten, waarvan een aantal inmiddels is afgerond.

12. De landelijke monitor Passend Onderwijs

Landelijk wordt aan de hand van een monitor gevolgd of de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op schema liggen bij hun werkzaamheden. Recent is de monitor geactualiseerd en kunnen we voor wat betreft ons samenwerkingsverband concluderen, dat we prima op schema liggen.

13. De IHI-werkwijze (Integraal Handelingsgericht Indiceren)

De IHI-werkwijze vormt een belangrijke basis voor het realiseren van Passend Onderwijs voor alle leerlingen. We zijn blij met de positieve ervaringen, die in de afgelopen periode met deze werkwijze zijn opgedaan. Steeds meer betrokkenen in het onderwijsveld geven signalen af, waaruit blijkt dat er sprake is van tevredenheid met de nieuwe aanpak. Er zijn ook knelpunten die om aandacht vragen en er zijn op onderdelen aanscherpingen nodig. Daar gaan we mee aan de slag, maar we zijn op de goede weg!

  • Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur of bij het nieuwe samenwerkingsverband via e-mailadres roelpots@opoz.nl,  pgilden@unicoz.nl of j.taal@responz.net Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken.