Nieuwsbrief nummer 8

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

1. De bestuurlijke ontwikkeling

De bestuurlijke situatie in het samenwerkingsverband is inmiddels duidelijk. De volgende besturen hebben zich aangesloten bij het samenwerkingsverband:

 • UNICOZ
 • OPOZ
 • Montessorischolen Zuid Holland (Passe Partout) De Stichting Vrije School
 • SCOH (De Prinsenhof)
 • Stichting RESPONZ (De Keerkring)
 • Leo Kanner (De Parachute)
 • GPO-WN (De Schanskorf)
 • Stichting De Haagse Scholen (De Strandwacht)

Recent heeft laatstgenoemd schoolbestuur zich aangesloten in verband met het feit, dat Zoetermeerse leerlingen op SO-school ‘De Strandwacht’ zitten of ambulante begeleiding krijgen vanuit deze onderwijsvoorziening.
Het stichtingsbestuur heeft ook enkele adviserende leden:

 • Kentalis (Effatha; in 2015 wordt deze school samengevoegd met De Voorde)
 • Het SWV Passend Onderwijs Zoetermeer Voortgezet Onderwijs
 • De gemeente Zoetermeer.

2. De ondersteuningsplanraad (OPR)

Het medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband, de onder- steuningsplanraad, is officieel van start gegaan. Het medezeggenschapsreglement en het medezeggenschapsstatuut zijn vastgesteld. Frank de Wit uit de oudergeleding is gekozen tot voorzitter en Femke Privé uit de personeelsgeleding tot plaatsvervangend voorzitter. De invulling van de functies van secretaris en penningmeester komen in de volgende vergadering aan de orde.

Alle zetels in de OPR zijn overigens nog niet bezet. De volgende organisaties, die deelnemen aan het samenwerkingsverband, moeten nog (al of niet gezamenlijk) 1 of 2 vertegenwoordigers aanwijzen: Leo Kanner, Montessori, Vrije School, GPO-WN, SCOH, RESPONZ.

De ondersteuningsplanraad komt op woensdag 22 januari 2014 weer bijeen.

3. De klankbordgroep Passend Onderwijs

De klankbordgroep van het samenwerkingsverband, waarin leerkrachten, intern begeleiders en directieleden uit BAO, SBO en SO zitting hebben is 1 keer bijeen geweest. De klankbordgroep is een adviesgroep van het dagelijks bestuur. In de eerste vergadering zijn onder voorzitterschap van Ria Verheul uiteenlopende aspecten met betrekking tot de invoering van Passend Onderwijs de revue gepasseerd. Duidelijk werd, dat er in het onderwijsveld vele vragen leven, die om antwoorden vragen. In deze nieuwsbrief komt een aantal thema’s aan de orde, waarmee we proberen aan het voorgaande tegemoet te komen.

De klankbordgroep komt weer bijeen op maandag 16 december a.s. De ‘Passend Onderwijs – coördinatoren’ Jan de Niet (Unicoz) en Tilly Lansbergen (OPOZ) zullen – op verzoek van het OPOZ en het Unicoz – daarbij aanwezig zijn.

4. Het ondersteuningsplan 2014-2018

Het dagelijks bestuur werkt hard aan de totstandkoming van het eerste ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren beschreven. Een eerste concept is inmiddels besproken met de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR heeft waardering uitgesproken voor de leesbaarheid van het compacte plan en heeft het dagelijks bestuur enkele aanbevelingen meegegeven voor verdere uitwerking van het plan. Met name de financiële invulling van het plan vergt nog veel aandacht. In december zal het plan met de gemeente worden besproken in het zogenaamde OOGO (het Op Overeenstemming Gericht Overleg). Daarna zal het formele advies worden gevraagd aan de OPR. Het stichtingsbestuur heeft dan nog enige tijd om het plan definitief vast te stellen en er zorg voor te dragen, dat het plan vòòr 1 mei 2014 bij de inspectie op tafel ligt.

5. De schoolondersteuningsprofielen

Alle scholen moeten beschikken over een schoolondersteuningsprofiel, waarin beschreven staat hoe de ondersteuning op de school is georganiseerd en welke ondersteuningsmogelijkheden de school te bieden heeft. Ouders/verzorgers zijn daardoor beter in staat om voor hun kind(eren) gericht een passende school te kiezen. Het samenwerkingsverband gaat er daarbij van uit, dat alle scholen een breed basispakket bieden met – voor zover van toepassing – aanvullend daarop één of meer specifieke onderwijs-arrangementen. De formulering daaromtrent verdient extra aandacht ter voorkoming van een ongewenste aanzuigende werking.

6. De toelaatbaarheid tot het SBO en SO

Vanaf augustus 2014 wordt niet meer gesproken over ‘indicaties’, maar over ‘toelaatbaarheidsverklaringen’ voor het SBO en SO. Het is de bedoeling, dat de ‘verwijzingstrajecten’ vanaf die datum sneller en transparanter gaan verlopen. In het concept-ondersteuningsplan staan daarvoor voorstellen geformuleerd. Het is dan de bedoeling, dat in het school specifieke IHI-overleg – in bijzijn van minimaal 2 onafhankelijke deskundigen – een besluit wordt genomen met betrekking tot het voor de leerling gewenste onderwijsarrangement. Dus geen besluit meer door een externe commissie! Wel een kwaliteitstoets achteraf onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. Binnen de IHI-procedure is het van groot belang, dat zo tijdig mogelijk externe deskundigen (waaronder een orthopedagoog) bij het formuleren van de juiste ondersteuning worden betrokken.

7. De IHI-procedure

De IHI-procedure wordt door vele betrokkenen op de scholen als een grote vooruitgang ten opzichte van de eerdere situatie beschouwd. Dat wil niet zeggen, dat alles rondom IHI al naar volle tevredenheid verloopt. Er valt nog veel te leren. In de eerste plaats is het belangrijk, dat iedereen goed op de hoogte is van ‘de spelregels’. En – we kunnen er niet omheen – de IHI-procedure kost iedereen tijd, maar het levert ook iets op. Zo krijgen leerkrachten handelingsadviezen, die hen uiteindelijk tijd besparen en stress voorkomt. Het is niet zelden een probleem om alle betrokkenen om de tafel te krijgen. Binnen IHI gaat het er vooral om, dat steeds de juiste mensen om tafel zitten, die een bijdrage kunnen leveren aan de volgende stap in het ondersteuningsproces van de leerling. Het is derhalve niet zo, dat in elke fase van de ondersteuning steeds alle betrokkenen aanwezig moeten zijn. Binnen IHI moet zo efficiënt mogelijk met tijd worden omgegaan! En wat de ouders/verzorgers betreft: zij zijn gelijkwaardige partners in het IHI-proces.

Een goede communicatie staat centraal. De school moet inzetten op samenwerking, maar als ouders/verzorgers – ondanks alle pogingen – niet meewerken, dan gaat het ondersteuningsproces wel door. De school is immers verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. En wanneer niet tegemoet kan worden gekomen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling dan zijn andere maatregelen nodig. Het liefst allemaal in goed overleg met de ouders/verzorgers.

8. De financiering van de ‘rugzak’-leerlingen

Het is nog niet helemaal zeker, omdat er financieel nog een en ander moet worden uitgezocht en het ondersteuningsplan nog moet worden vastgesteld, maar in principe is besloten, dat de basisscholen de rugzakfaciliteiten die zij op dit moment hebben (formatie, materialen, ambulante begeleiding), ook in 2014-2015 kunnen aanwenden. Dat geldt dan voor rugzakken, die voor 1 oktober 2013 zijn toegekend. Voor rugzakfaciliteiten, die op een later moment worden toegekend, zal te zijner tijd via het IHI-overleg moeten worden bekeken welk onderwijsarrangement voor de betreffende leerling het meest passend is en zal moeten worden bekeken welke faciliteiten daarvoor noodzakelijk en beschikbaar zijn.

Het voorgaande geldt voor de rugzakken cluster 3 en 4. De rugzakken, die door cluster 2 zijn toegekend, staan hier buiten. De middelen voor deze rugzakken gaan per 1 augustus 2014 naar cluster 2. Tussen cluster 2 (Kentalis/de Voorde) en de betreffende basisscholen zal de komende periode per leerling overleg moeten plaatsvinden over de facilitering in 2014-2015.

9. De inzet van financiële middelen

We hebben hiervoor in deze nieuwsbrief al een paar keer aangegeven, dat er – helaas – nog onvoldoende duidelijkheid bestaat m.b.t. de hoeveelheid beschikbare financiën voor de ondersteuning in de (speciale) basisscholen in 2014-2015. Door de transitie van de WSNS-samenwerkingsverbanden naar PO-samenwerkings- verbanden moet er eerst worden uitgezocht hoe het staat met het SBO- deelnamepercentage in Zoetermeer en welke kosten hiermee gepaard gaan. Pas daarna is duidelijk hoeveel middelen er voor de basisscholen beschikbaar zijn (zoals de IB-formatie). Alles wordt op alles gezet om vòòr 1 januari a.s. voldoende duidelijkheid te hebben.

10. De zorgplicht

Per 1 augustus 2014 treedt formeel de zorgplicht in werking voor de scholen/besturen. Bij de aanmelding bij de basisschool moet zorgvuldig worden nagegaan of de school de leerling een passend ondersteuningsaanbod kan bieden. In de wet Passend Onderwijs staan in dat kader ook termijnen genoemd, die door de school c.q. het bestuur in acht moeten worden genomen. In de volgende nieuwsbrief komen we daarop terug met een nadere uitwerking.

11. Het vertrek van leerlingen van de ene naar de andere basisschool

De wisseling van basisschool door leerlingen verloopt lang niet altijd naar wens. Met name voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, is dat vervelend. In Zoetermeer bestaan afspraken tussen de schoolbesturen met betrekking tot onder meer het tijdig aanleveren van het onderwijskundig rapport, maar de praktijk blijkt weerbarstig. In het ondersteuningsplan staat aangegeven, dat er in alle gevallen sprake zou moeten zijn van een warme overdracht. In de komende periode komt het SWV – via de afzonderlijke besturen – met aanbevelingen ter zake.

12. Een feestelijke ‘start’bijeenkomst op 25 juni 2014

Op woensdag 25 juni 2014 organiseren we een feestelijke ‘start’bijeenkomst om gezamenlijk te vieren, dat we er klaar voor zijn: de feitelijke invoering per 1 augustus 2014 van Passend Onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, directieleden, intern begeleiders, leden ondersteuningsplanraad en andere genodigden.

 • Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur of bij het nieuwe samenwerkingsverband via e-mailadres roelpots@opoz.nl, pgilden@unicoz.nl of j.taal@responz.net Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken.