Leerlingen met zeer speciale onderwijsbehoeften

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, waaraan binnen Passend Onderwijs niet of slechts in beperkte mate tegemoet kan worden gekomen.

1. Inleiding

Er zijn (incidenteel) leerlingen, die gezien hun ontwikkelingsproblematiek niet of slechts in zeer beperkte mate binnen een (Zoetermeerse) onderwijssetting kunnen worden begeleid. Voor die leerlingen is een andere aanpak gewenst. In deze notitie wordt een plan van aanpak ter zake geschetst.

2. Doelgroep

Het betreft leerlingen die een andere aanpak nodig hebben dan binnen het gestructureerde onderwijs mogelijk is op basis van de onderwijsmiddelen die daarvoor door het rijk beschikbaar worden gesteld. Deze leerlingen hebben in belangrijke mate een 1 op 1 begeleiding nodig en de onderwijsbekostiging is daarop niet afgestemd. In die situaties is het dan ook noodzakelijk om in goed overleg met de gemeente (ontheffing leerplicht) en instellingen binnen de jeugdzorg (medeverantwoordelijkheid en medefinanciering) te komen tot een zo passend mogelijk aanbod voor de betreffende leerlingen. Aan die laatste stap gaat een aantal andere stappen vooraf.

3. Voorzieningen

Binnen Zoetermeer maken onderwijsinstellingen voor BAO, SBO en SO deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De leerlingen binnen de doelgroep zijn – in het meest gunstige geval – aangewezen op onderwijs binnen cluster 4 van het SO. Binnen Zoetermeer beschikken we over 1 voorziening binnen cluster 4. Binnen de regio zijn gelijksoortige voorzieningen. Gezamenlijk hebben zij voor de doelgroep meerdere ondersteuningsarrangementen beschikbaar. Er kan om inhoudelijke en financiële redenen geen sprake zijn van het creëren van nieuwe onderwijsvoorzieningen voor de doelgroep. Wel kan worden gezocht naar bestaande (of nieuw aan te duiden) zorgvoorzieningen, waar een passend (zorg- +onderwijs) aanbod voor de doelgroep kan worden geboden, waarbij steeds een verbinding (c.q. perspectief) met het onderwijs scherp in de gaten moet worden gehouden.

4. Procedure

  1. In alle gevallen zal de binnen het Zoetermeerse onderwijs vigerende IHI-aanpak moeten worden gehanteerd. Dat wil zeggen, dat in breed overleg met alle ter zake deskundigen c.q. deskundige instellingen de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling in kaart wordt gebracht.
  2. Vervolgens wordt vastgesteld welke onderwijsvoorziening in Zoetermeer of de regio voor de betreffende leerling een zo passend mogelijk aanbod beschikbaar heeft.
  3. Indien de conclusie van het brede IHI-overleg is, dat er geen onderwijsvoorziening is, die het gewenste aanbod kan bieden, zal worden gezocht naar alternatieve mogelijkheden, waarbij altijd het uitgangspunt is, dat er sprake is van een combinatie van onderwijsondersteuning en zorg en geheel of gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht.
  4. Wanneer het gewenste en meest realistische ondersteuningsarrangement is geformuleerd, moet in het brede IHI-overleg worden nagegaan op welke wijze de financiering van dit arrangement is te realiseren en op welke wijze eventuele belemmeringen in bijvoorbeeld de regelgeving en de bekostiging kunnen worden geslecht om daadwerkelijke uitvoering van het arrangement mogelijk te maken.
  5. Wanneer overeenstemming is bereikt m.b.t. de financiering, kan worden gestart met de uitvoering, maar niet voordat een ontwikkelingsperspectief is opgesteld met evaluatiemomenten.