Geschillenregelingen

De landelijke bezwaaradviescommissie

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie. Deze commissie is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Het samenwerkingsverband voldoet met deze aansluiting aan de wettelijke plicht om een bezwaaradviescommissie te hebben die advies uitbrengt over een bezwaar tegen een beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo dan wel tot het so. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl treft u desgewenst meer informatie aan.

De Wet Primair Onderwijs bepaalt dat op de procedure van de Landelijke Bezwaaradviescommissie de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Daarbij is het volgende van belang:

  • Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit over de toelaatbaarheid bekend is gemaakt, worden ingediend bij het samenwerkingsverband. Hiervoor ontwikkelt de Stichting Onderwijsgeschillen nogeen format dat na verschijnen op onze website zal worden geplaatst.
  • Wanneer het samenwerkingsverband het genomen besluit op voorhand niet wenst te herzien, stuurt het samenwerkingsverband het bezwaarschrift naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie. Vervolgens moet het samenwerkingsverband binnen 2 weken een verweerschrift indienen. De Landelijke Bezwaaradviescommissie brengt advies uit aan het samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband moet het besluit mede op basis van het advies van de Landelijke Bezwaaradviescommissie heroverwegen.
  • Indien het samenwerkingsverband bij het besluit blijft om geen toelaatbaarheidsverklaring af te geven, kan de indiener van het bezwaarschrift zich desgewenst tot de rechter wenden.