Nieuwsbrief nummer 9

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Deze nieuwsbrief is specifiek gewijd aan de situatie m.b.t. de zogenaamde rugzakken.

 1. Het ondersteuningsplan 2014 – 2016 van het samenwerkingsverband
  Op 27 januari jl. heeft het stichtingsbestuur van het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan 2014 – 2016 vastgesteld. In dit plan wordt (op pagina 18) beschreven hoe het samenwerkingsverband omgaat met de zogenaamde ‘rugzakken’ (formeel: LGF – leerling gebonden financiering). ‘Rugzakleerlingen’ zijn leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs, maar die – met inzet van extra middelen – onderwijs volgen in het basis- of speciaal basisonderwijs.
 2. De aanduiding ‘rugzak’ verdwijnt
  In landelijke regelgeving met betrekking tot Passend Onderwijs is bepaald, dat er met ingang van 1 augustus 2014 niet meer over ‘rugzakken en rugzakfinanciering’ wordt gesproken. Wel is het zo, dat het samenwerkingsverband de beschikking krijgt over de middelen, die met de rugzakfinanciering samenhangen.
 3. Het onderscheid tussen ‘rugzakken’ cluster 1 – 2 en cluster 3 – 4
  Cluster 1 en 2
  Er zijn leerlingen, die een ‘rugzak’ hebben, die is toegekend door cluster 1 (blinde en slechtziende leerlingen) of cluster 2 (leerlingen met gehoor- en spraakproblemen). In hoeverre de faciliteiten voor deze leerlingen in het komende schooljaar (en eventueel daarna) gehandhaafd kunnen blijven, daarover beslissen de clusters 1 en 2. Het SWV Passend Onderwijs heeft daaromtrent geen bevoegdheid. We adviseren de scholen om voor deze ‘rugzakken’ – al of niet via de ambulant begeleider van de betreffende school voor speciaal onderwijs – in contact te treden met cluster 1 of 2.
  Cluster 3 en 4
  Er zijn ook leerlingen, die een ‘rugzak’ hebben, die is toegekend door cluster 3 (zeer moeilijk lerende leerlingen en/of langdurig zieke leerlingen) of 4 (zeer moeilijk opvoedbare leerlingen). De Zoetermeerse scholen binnen cluster 3 en 4 maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en dat betekent, dat deze ‘rugzakken’ onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallen.
 4. De toekenning van faciliteiten vanuit het SWV voor het schooljaar 2014-2015
  Het samenwerkingsverband heeft besloten, dat de faciliteiten voor de ‘rugzakken’, die vòòr 1 oktober 2013 zijn afgegeven en waarvan de toekenningstermijn niet vòòr 1 augustus 2014 eindigt, gedurende het schooljaar 2014-2015 gehandhaafd blijven. Deze faciliteiten hoeven niet te worden aangevraagd. Het SWV zal deze faciliteiten op basis van gegevens van CFI aan de betreffende besturen beschikbaar stellen.
  Dit besluit heeft geen betrekking op ‘rugzakken’, die op of na 1 oktober 2013 zijn toegekend en waarvan de toekenningstermijn niet vòòr 1 augustus 2014 eindigt. Voor deze laatste (kleine) groep leerlingen betekent dit het volgende:

  • Op de school moet ‘IHI-overleg’ worden gevoerd, waarbij de volgende vraag centraal staat: ‘Kan de betreffende leerling – zonder ‘rugzakmiddelen’ – een passend aanbod worden gedaan op de huidige school en zo ja, welke minimale middelen zijn daarvoor noodzakelijk?’
  • Vervolgens zal een aanvraag moeten worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband met het verzoek om de noodzakelijke middelen toe te kennen voor het schooljaar 2014-2015. Deze aanvraag zal mede ondertekend moeten zijn door de coördinator Passend Onderwijs van de eigen organisatie. In de aanvraag moet ook vermeld staan welke externe deskundigen bij het genoemde IHI-overleg waren betrokken.
  • Indien de gevraagde toekenning – mede vanwege de beperkt beschikbare middelen – niet mogelijk is, kan de betreffende leerling op basis van de recent afgegeven SO-indicatie desgewenst in aanmerking komen voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.

   Het dagelijks bestuur zal t.b.v. het indienen van het genoemde toekenningsverzoek in de komende periode een formulier ontwikkelen. Dit formulier zal kunnen worden gedownload van de binnenkort te openen website van het samenwerkingsverband.

 5. Faciliteiten voor ‘rugzakleerlingen’, die na dit schooljaar overstappen naar het voortgezet onderwijs
  Er zitten momenteel ‘rugzakleerlingen’ in groep 8 van de basisschool of de eindgroep van het speciaal basisonderwijs, die komende zomer overstappen naar het voortgezet onderwijs en waarvan de toekenningstermijn van hun ‘rugzak’ niet vòòr 1 augustus 2014 eindigt. Met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is afgesproken, dat deze leerlingen hun ‘rugzakmiddelen’ in het schooljaar 2014-2015 behouden. In het onderwijskundig rapport, dat naar het voortgezet onderwijs gaat en in het overleg, dat tussen de afleverende en ontvangende school wordt gevoerd, moet deze ‘rugzaksituatie’ duidelijk worden vermeld. Ook zal er een plan van aanpak moeten worden geformuleerd.
 6. De toekenning van ‘rugzak’ faciliteiten vanaf 2015-2016
  Vanaf het schooljaar 2015-2016 vervalt ook voor de ‘rugzakken’, die vòòr 1 oktober 2013 zijn afgegeven en waarvan de toekenningstermijn niet vòòr 1 augustus 2015 eindigt, de huidige faciliteitenregeling. Ook voor die leerlingen geldt dan – overeenkomstig het gestelde in onderdeel 4 van deze nieuwsbrief – de regeling, dat in het IHI-overleg moet worden vastgesteld welke minimale faciliteiten noodzakelijk zijn om het onderwijs voor de betreffende leerling op de huidige school te kunnen handhaven. Voor de afhandeling van deze verzoeken om aanvullende faciliteiten zal het dagelijks bestuur t.z.t. een procedure vaststellen en publiceren.
 7. De ontwikkeling van een aangepaste systematiek voor de toekenning van faciliteiten vanaf 2015-2016
  In het schooljaar 2014-2015 zal binnen het samenwerkingsverband een systematiek worden ontwikkeld met betrekking tot de toekenning van aanvullende faciliteiten aan de scholen voor de ondersteuning van leerlingen, die behoefte hebben aan een aangepast onderwijsarrangement. Voor de afhandeling van verzoeken om aanvullende faciliteiten zal het dagelijks bestuur t.z.t. – zoals u ook in onderdeel 6 van deze nieuwsbrief kunt lezen – een procedure vaststellen en publiceren.

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur of bij het nieuwe samenwerkingsverband via e-mailadres roelpots@opoz.nl, pgilden@unicoz.nl of j.taal@responz.net Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken.