Schoolgidstekst

Passend onderwijs: Schoolondersteuningsprofiel

(Hier het schoolondersteuningsprofiel – of een samenvatting daarvan – opnemen)

Toelichting bij het schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en onze school

Onze school maakt samen met bijna alle (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Zoetermeer deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Zoetermeer 28-17. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) vindt u uitgebreide informatie over het samen- werkingsverband.

Ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning biedt. Op onze school verzorgen wij onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten. Die aanpak duiden we aan met ‘ondersteuning’ en vormt de basis van de IHI-aanpak. De verkorte beschrijving van de IHI-aanpak is onderdeel van het schoolondersteuningsprofiel. De uitgebreide versie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders/verzorgers dat de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt. De IHI-aanpak voorziet dan in overleg tussen de betrokkenen, waaraan ook de intern begeleider, als zorgcoördinator van de school, deelneemt.

Basisondersteuning

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben via hun bestuur afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning dat iedere school moet aanbieden. Ook daarbij staat de IHI-aanpak centraal. Onderdeel van de basisondersteuning is, dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijkse onderwijs op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren, zoals ondersteuning bieden bij dyslexie en dyscalculie en begeleiding bieden op het gebied van gedrag. Een interne ondersteuningsstructuur wil zeggen dat de leerlingen regelmatig volgens een vast schema gevolgd en besproken worden door de leerkracht en de intern begeleider.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de school met eigen mogelijkheden kan bieden. In dat geval spreken we van extra ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat deze leerlingen de juiste extra ondersteuning krijgen aangeboden. Dat kan door inschakeling van ambulante begeleiding of andere ondersteuning bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere (speciale) school. De inzet van extra ondersteuning verloopt altijd via een IHI-overleg, waaraan ook de ouders/verzorgers en ter zake deskundigen deelnemen. We doen dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties die bij Meerpunt zijn aangesloten. Meerpunt is een Zoetermeerse netwerkorganisatie, waarin vele organisaties samenwerken, die actief zijn rondom de ondersteuning en zorg voor gezinnen in Zoetermeer.

Tot slot

Zoals in de IHI-aanpak staat beschreven trachten wij in samenwerking met de ouders/ verzorgers de leerlingen, die daaraan de behoefte hebben passende basisondersteuning of extra ondersteuning te bieden. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan van aanpak voor een leerling te komen, dan bestaat de mogelijkheid om via de school externe advisering binnen het samenwerkingsverband in te roepen.