Nieuwsbrief nummer 11

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding

Deze nieuwsbrief bevat informatie over actuele ontwikkelingen. We verzoeken u deze informatie te communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen op uw school/scholen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Informatievoorziening via de nieuwe website

Het internetadres van ons samenwerkingsverband is alweer enige tijd in de lucht: www.passendonderwijszoetermeer.nl De informatie op de website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Recent is de volgende informatie toegevoegd:

  • Aanscherping van de eisen voor dyslexiebehandeling
  • De aansluiting van het SWV bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie
  • Het groeidocument
  • Een uitgewerkt stappenschema IHI-werkwijze
  • Een formulier m.b.t. de criteria voor een aanvraag van een onderwijsondersteuningsarrangement
  • Plaatsingsafspraken in relatie tot de zorgplicht
  • Het SBO-deelnamepercentage nader toegelicht.

De aanvraag van onderwijsondersteuningsarrangementen

Binnen het SWV is afgesproken, dat de leerlingen die over een ‘rugzak’ beschikken, die is afgegeven vòòr 1 oktober 2013 (en die doorloopt in 2014-2015), de toegekende faciliteiten gedurende het schooljaar 2014-2015 behouden als onderwijsondersteuningsarrangement. Voor leerlingen, die na genoemde datum een ‘rugzak’ toegewezen hebben gekregen, konden de scholen in de afgelopen periode een onderwijsondersteuningsarrangement voor het komende schooljaar aanvragen. Daarvoor werd een formulier ontwikkeld, dat van de website kon worden gedownload. Voor 14 leerlingen is hiervan gebruik gemaakt. Het dagelijks bestuur zal de aanvragen voor het begin van de zomervakantie afhandelen. Gezien het beperkt beschikbare budget zal daarbij nauwkeurig naar de aangevraagde middelen worden gekeken.

Het groeidocument

Voor het aanvragen van onderwijsondersteuningsarrangementen en toelaat- baarheidsverklaringen (TLV) voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (SO) in het komende schooljaar dienen de scholen gebruik te maken van het (voorlopige) groeidocument. Het groeidocument is nauw verbonden met de IHI-procedure. Het groeidocument is te vinden op de website. Er is gezocht naar een model, waarbij de administratieve last zo beperkt mogelijk is. Het groeidocument wordt landelijk op veel plaatsen binnen Passend Onderwijs gehanteerd en is nog volop in ontwikkeling.

Een uitgewerkt stappenschema van de IHI-procedure

Als handreiking bij het werken met het groeidocument is een uitgewerkt stappenschema van de IHI-procedure ontwikkeld. Deze handreiking is te vinden op www.passendonderwijszoetermeer.nl

De kwaliteitsbewaking

De toekenning van onderwijsondersteuningsarrangementen en toelaatbaarheids- verklaringen verdient een kwaliteitsbewaking. Voor de arrangementen ligt die bewaking in eerste instantie bij de coördinatoren Passend Onderwijs van de deelnemende besturen en voor de toelaatbaarheidsverklaringen bij het TLV- secretariaat, dat door het dagelijks bestuur bij OnderwijsAdvies is ondergebracht.

Afspraken met betrekking tot de plaatsing van leerlingen

Met de formele start van Passend Onderwijs op 1 augustus a.s. treedt ook de zorgplicht voor besturen in werking. Ook dat aspect vergt nadere afspraken en die zijn inmiddels door het dagelijks bestuur geformuleerd. De volledige tekst treft u aan op www.passendonderwijszoetermeer.nl

Bijeenkomsten voor directeuren en IB’ers/AB’ers van het basis- en speciaal basisonderwijs

In de afgelopen weken hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor directeuren en IB’ers en AB’ers uit het basis- en speciaal basisonderwijs om actuele informatie uit te wisselen over de invoering van Passend Onderwijs en om de ontwikkelde documenten – die ook in deze nieuwsbrief worden besproken – te presenteren en toe te lichten.

Het deelnamepercentage SBO

Enkele maanden geleden voerde de inspectie een zogenaamd ‘simulatie-onderzoek’ uit om te zien in hoeverre ons samenwerkingsverband klaar is voor de invoering van Passend Onderwijs. Elders in deze nieuwsbrief meer hierover. Tijdens het genoemde onderzoek bleek een misverstand over het SBO-deelnamepercentage. De inspectie baseert zich op gunstige cijfers van DUO, terwijl de werkelijkheid volstrekt anders is. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft geprobeerd om de feitelijke stand van zaken in een notitie te beschrijven om nieuwe misverstanden te voorkomen. De notitie is te vinden op www.passendonderwijszoetermeer.nl

Het simulatieonderzoek van de inspectie

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief gemeld, heeft de inspectie in het voorjaar een simulatie-onderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre ons samenwerkings- verband klaar is voor de invoering van Passend Onderwijs. Het bezoek heeft geleid tot een kritisch verslag van de kant van de inspectie. Op een aantal onderdelen verschilt het bestuur van het samenwerkingsverband van mening met de inspectie. Uiteraard neemt het bestuur ook aanbevelingen in het verslag ter harte en zal het deze betrekken bij de volgende stappen in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Het verslag van de inspectie, inclusief de reactie erop van de kant van het bestuur van het samenwerkingsverband is binnenkort te lezen op de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

Ondersteuning bij de IHI-procedure

De IHI-procedure verdient het komende jaar veel aandacht. In de afgelopen jaren is al de nodige ervaring opgedaan, maar we weten ook dat een kwaliteitsslag zeker nog gemaakt kan worden. Steeds weer zal alles erop gericht dienen te zijn leerlingen in het regulier onderwijs een passend onderwijsaanbod te bieden. Er kan binnen Meerpunt een beroep worden gedaan op uiteenlopende deskundigheden ter aanvulling op de driehoek ‘leerling – leerkracht – ouder’. Vooral in dit laatste (als basis van de IHI-aanpak) zal heel veel energie moeten worden geïnvesteerd. De coördinatoren Passend Onderwijs van de deelnemende besturen kunnen worden ingeschakeld als er een kink in de (IHI-)kabel komt. Via Jan de Niet (Unicoz) en Tilly Lansbergen (OPOZ) kan daarbij ook een beroep worden gedaan op extra inzet vanuit OnderwijsAdvies. Dit is mogelijk door samenwerking met de gemeente Zoetermeer in het kader van de zogenaamde ‘Lokale prioriteiten onderwijsbegeleiding’.

De strategische beleidsconferentie op 13 november a.s.

De geplande startbijeenkomst Passend Onderwijs eind juni jl. vond om uiteenlopende redenen geen doorgang. In plaats daarvan zal er op donderdag 13 november a.s. van 16.00 – 20.00 uur een strategische beleidsconferentie worden gehouden. Meedenken over de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan tot 2020 staat centraal. De conferentie is met name bedoeld voor de directeuren van de scholen binnen het samenwerkingsverband, de intern en ambulant begeleiders, de deelnemende besturen binnen het samenwerkingsverband, het SMW en vertegenwoordigers van de gemeente, het SWV Voortgezet Onderwijs Passend Onderwijs en OnderwijsAdvies. Medio september volgt de uitnodiging met nadere informatie.

Afstemming van ambulante begeleiding (AB)

Het SWV heeft de beschikking over een aantal ambulant begeleiders. Deze vervullen een belangrijke adviserende rol binnen de IHI-aanpak. Daarnaast zijn er ook AB- mogelijkheden via de AED in Leiden en de AB van RESPONZ. De inzet van deze uren verloopt in het vervolg via de coördinatoren Jan de Niet (Unicoz) of Tilly Lansbergen (OPOZ). Naast de genoemde AB, wordt er AB uitgevoerd vanuit het SO, gekoppeld aan de ‘rugzakken’.

Afstemming van alle AB op elkaar, gericht op grotere effectiviteit en kwaliteit, vormt de komende periode een belangrijk aandachtspunt binnen het samenwerkings- verband.

De positie van onderwijs binnen Meerpunt

Het Zoetermeerse Meerpunt (www.meerpunt.nl) bestaat inmiddels enkele jaren. Destijds werd het ontwikkeld in samenwerking tussen gemeente, onderwijs en zorg. Recent is besloten tot een andere organisatievorm binnen Meerpunt. Een nieuwe kerngroep, waarin het onderwijs ruimschoots is vertegenwoordigd, zal vanaf nu de verdere ontwikkeling van Meerpunt sturen, coördineren en bewaken. Ons samenwerkingsverband wordt in de kerngroep vertegenwoordigd door dagelijks bestuurslid Pieter Gilden.

De samenwerking met het SWV voortgezet onderwijs (www.icoz.nl)

Op bestuurlijk en coördinatieniveau vindt regelmatig overleg plaats tussen beide samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Zoetermeer: PO en VO. Daarbij is recent onder meer gesproken over het reeds in groep 7 van de basisschool bij het IHI-proces betrekken van het voortgezet onderwijs voor die leerlingen, die ook in het voortgezet onderwijs specifieke aandacht behoeven.

Het vergaderschema 2014-2015

2014-07-15 13:06:14

Gemeenschappelijke schoolgidstekst

Er is door het dagelijks bestuur een gemeenschappelijke adviestekst voor de schoolgidsen van de scholen in ons samenwerkingsverband opgesteld met als doelstelling, dat in alle schoolgidsen (globaal) dezelfde informatie over het samenwerkingsverband vermeld zal staan. De adviestekst is binnenkort te vinden op www.passendonderwijszoetermeer.nl

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur, het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl) of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl