Nieuwsbrief nummer 12

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

1. Inleiding

Deze nieuwsbrief bevat informatie over actuele ontwikkelingen. We verzoeken u deze informatie te communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen op uw school/scholen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

2. De financiële positie van het samenwerkingsverband, mede in relatie tot de toekenning van onderwijsondersteuningsarrangementen en de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en SO

Als gevolg van meerdere factoren laat de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – vanaf 2015 grote tekorten zien:

  • De actuele deelnamepercentages aan het SBO en SO liggen ruim boven (SBO) of op het landelijk gemiddelde (SO), waardoor de aangekondigde verevening ons SWV geen financiële ruimte gaat bieden.
  • De in april jl. bekend gemaakte landelijke wijzigingen in de rijksbekostiging van de groeiformatie in het SO vallen nadelig uit voor het SWV.
  • De actuele bijstelling door de rijksoverheid van de beleidslijn, op basis waarvan de landelijke verevening van de ondersteuningsmiddelen de komende jaren zal worden uitgevoerd, is ongunstig voor ons SWV.

De negatieve financiële positie vergt ingrijpende maatregelen, die ook gevolgen zullen hebben voor het voorzieningenniveau in het regulier onderwijs. In dit kader is het van groot belang, dat de deelnamepercentages aan het SBO en SO worden teruggedrongen en dat op de scholen in het IHI-overleg grote terughoudendheid wordt betracht met betrekking tot het aanvragen van onderwijs- ondersteuningsarrangementen en het toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en SO.Het dagelijks bestuur is in samenwerking met OnderwijsAdvies een onderzoek gestart met betrekking tot de genoemde deelnamepercentages. Op korte termijn moet dat onderzoek voldoende informatie opleveren om gedegen financiële besluiten te kunnen nemen. In afwachting van deze onderzoeksresultaten heeft het dagelijks bestuur de volgende besluiten genomen:

  • De bevoegdheid van het IHI-overleg op de scholen om besluiten te nemen m.b.t. het toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen wordt tijdelijk opgeschort.
  • De uitkomsten van het IHI-overleg moeten vooralsnog als adviezen worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal vervolgens – met oog voor de ondersteuningsvraag van de betreffende leerling – uiterst terughoudend zijn met het definitief toekennen van de gevraagde toelaatbaarheidsverklaringen, hetgeen in de meeste gevallen zal betekenen, dat de aanvragen vooralsnog worden aangehouden.
  • Het opschorten van de beslissingsbevoegdheid geldt vooralsnog tot 1 januari a.s.

Het dagelijks bestuur betreurt ten zeerste, dat voornoemde maatregelen noodzakelijk zijn, maar is van mening dat er met het oog op de komende jaren geen andere keuze is. Al met al legt het voorgaande extra druk op het ondersteuningssysteem binnen alle scholen en het dagelijkse onderwijsleerproces. Preventie en vroegtijdig ‘ingrijpen’ met inschakeling van de juiste deskundigen verdient maximale aandacht!

3. De rapportage van de inspectie naar aanleiding van het simulatie- onderzoek

In het voorjaar van 2014 heeft de inspectie een zogenaamd simulatieonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken binnen ons samenwerkingsverband met betrekking tot de invoering van passend onderwijs. Inmiddels is het definitieve rapport gereed en gepubliceerd op de website van de inspectie. De rapportage van de inspectie is kritisch. De reactie van het stichtingsbestuur van ons samenwerkingsverband op de inspectierapportage maakt onderdeel uit van het rapport. We zullen het rapport ook op onze website publiceren. We hechten er echter aan – ter voorkoming van misverstanden – om ook op deze plaats nogmaals te onderstrepen, dat we ons terdege bewust zijn van de kritische kanttekeningen van de inspectie. Zoals in de reactie van het stichtingsbestuur staat aangegeven verschillen we op meerdere punten van mening met de inspectie. Naar onze mening zijn wij bepaald op de goede weg! Op 3 punten willen we hier nader ingaan:

  • De inspectie geeft aan, dat de financiële positie van het samenwerkingsverband geen reden tot zorg geeft. De inspectie hanteert voor die opvatting echter verouderde cijfers. In werkelijkheid heeft het samenwerkingsverband de komende jaren met grote financiële problemen te maken (zie ook hieronder bij punt 3 van deze nieuwsbrief).
  • De inspectie zet vraagtekens bij de bestuurlijke organisatie van ons samenwerkingsverband, alhoewel het door ons gekozen model voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Het stichtingsbestuur is echter bereid om – met inschakeling van externe deskundigheid – het gekozen bestuursmodel aan een nadere analyse te onderwerpen. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet.
  • De inspectie mist toekomstig beleid in het ondersteuningsplan. Het stichtingsbestuur is van mening, dat in Zoetermeer in de afgelopen jaren al veel beleid met betrekking tot de invoering van passend onderwijs is geïnitieerd en dat er derhalve op 1 augustus 2014 geen sprake is van een ‘beginsituatie’. Er is wel degelijk beleid en aan de implementatie daarvan wordt door het onderwijsveld hard gewerkt (handelingsgericht werken, de IHI- procedure, Meerpunt). Maar er wordt ook vooruitgekeken. De aangekondigde strategische beleidsconferentie op 13 november a.s., waarvoor een dezer dagen de uitnodiging de deur uitgaat, is daar een goed voorbeeld van.

4. Het vergaderschema 2014-2015

2014-10-01 08:50:02
Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur, het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl) of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl