Nieuwsbrief nummer 13

1. Inleiding

Deze nieuwsbrief biedt belangrijke informatie, zodat wij u verzoeken deze informatie te communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen op uw school/scholen.

2. De opheffing van de bevriezingsmaatregel m.b.t. de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december j.l. besloten de – in oktober jl ingestelde – bevriezingsmaatregel m.b.t. de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) per 1 januari 2015 in te trekken. De volgende argumenten lagen daaraan ten grondslag:

Het – in samenwerking met OnderwijsAdvies – uitgevoerde dataonderzoek naar het verwijzingsgedrag van scholen heeft geen specifieke aandachtspunten opgeleverd. Wel kan worden vastgesteld dat er in het schooljaar 2013-2014 in de aanloop naar de invoering van Passend Onderwijs sprake is geweest van meer verwijzingen dan in voorgaande jaren.

Het feitelijke aantal leerlingen in het SBO en SO op 1 oktober 2014 leidt tot een financiële situatie in 2015-2016 die gunstiger is dan in oktober jl – op basis van de toen bekende gegevens – mocht worden verwacht.

Het aantal nieuwe aanvragen om een TLV is in de periode september/december 2014 beperkt gebleven. Ook is de kwaliteit van de TLV-aanvragen in de periode september/december 2014 – op enkele uitzonderingen na – als goed te kwalificeren. De – in oktober jl ingestelde – bevriezingsmaatregel lijkt daarmee zijn beoogde effect te hebben gehad. Voor alle helderheid willen wij ook vermelden dat alle aangevraagde TLV’s zijn gehonoreerd tenzij niet voldaan werd aan de afgesproken IHI-procedure.

De opheffing van de bevriezingsmaatregel betekent, dat per 1 januari 2015 de TLV- procedure zoals beschreven in het ondersteuningsplan (versie 27 januari 2014) weer in werking treedt. Daarbij blijft leidend dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs behouden blijven met behulp van een ondersteuningsaanbod op basis van hun onderwijsbehoeften, waarbij minimaal de in het samenwerkingsverband afgesproken kwaliteit wordt geleverd en dat wordt uitgevoerd in samenhang met mogelijke gezinsondersteuning. En dat voor leerlingen, waarvoor het reguliere onderwijs (tijdelijk) onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden te bieden heeft, zo snel mogelijk (tijdelijk) op de juiste plek elders met het juiste aanbod en de gewenste kwaliteit een onderwijsplek wordt geboden in samenhang met mogelijke gezinsondersteuning.

Op basis van het voorgaande

  • blijft de kwaliteitsbewaking door het dagelijks bestuur onverminderd hoog en
  • zal, wanneer een school voor het nemen van een besluit t.a.v. een TLV een onjuiste of onvolledige IHI-procedure heeft gevolgd, een beslissing over volgende gewenste TLV’s voor de betreffende school voorbehouden blijven aan het dagelijks bestuur totdat het gewenste kwaliteitsniveau is bereikt.

 3. De TLV- en OOA-procedures

Het is voor iedereen wennen aan de nieuwe procedures, die verbonden zijn aan de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een onderwijs- ondersteuningsarrangement (OOA).

Om te beginnen geldt voor beide, dat een uiterst zorgvuldige IHI-procedure moet worden gevolgd, waarbij het uiteindelijke IHI-overleg, waarin besluiten worden genomen over een TLV of een OOA, slechts een klein onderdeel is van de totale IHI- procedure. We verwijzen hiervoor – wellicht voor velen overbodig – nog maar een keer naar de IHI-beschrijving zoals die ook op de website van het SWV is te vinden (www.passendonderwijszoetermeer.nl) Het gaat er dus om, dat de gehele procedure wordt gevolgd. Daarin zit met name de kwaliteit! Bij de kwaliteitsmonitoring wordt dus ook naar het totale proces gekeken en niet alleen naar het ‘eind-IHI-gesprek’.

Wanneer in het IHI-proces op de juiste wijze (en in samenwerking met de vereiste juiste deskundigen) een besluit is genomen over een TLV kan op zo kort mogelijke termijn de gewenste plaatsing worden gerealiseerd. De benodigde gegevens dienen door de school waar het IHI-besluit is genomen naar het TLV-secretariaat te worden gestuurd (Marieke van Zwienen (OA) m.vanbekhoven@onderwijsadvies.nl telefoon 3295491). Het secretariaat beoordeelt conform afspraken of het IHI-besluit aan de geformuleerde kwaliteitseisen voldoet. Waar het gaat om een IHI-besluit i.v.m. een af te geven OOA – waarbij aan dezelfde kwaliteitseisen als bij een TLV moet worden voldaan – is in elk geval het advies noodzakelijk van de coördinator passend onderwijs binnen de eigen organisatie. De benodigde gegevens worden na het besluitvormende IHI-overleg gestuurd naar de financieel ondersteuner van het dagelijks bestuur (Vincent den Boer, werkzaam op het Unicoz-bestuursgebouw: vdenboer@unicoz.nl)

Bij het niet voldoen aan de geformuleerde kwaliteitseisen, treedt de procedure in werking, zoals geformuleerd aan het slot van onderdeel 2 in deze nieuwsbrief. Ter voorkoming hiervan willen we nogmaals benadrukken, dat van alle betrokkenen maximale nauwgezetheid wordt gevraagd!

4. De begroting 2015-2016 en de bijgestelde meerjarenbegroting

Het stichtingsbestuur zal eind januari de begroting 2015-2016 en de bijgestelde meerjarenbegroting vaststellen. Dan weten we ook hoeveel financiële ruimte er beschikbaar is om bijvoorbeeld vanuit het SWV IB-faciliteiten te bekostigen en in hoeverre dit een taak van de afzonderlijke besturen gaat worden.

5. Een terugblik op de strategische beleidsconferentie

November jl. vond met ruim 100 deelnemers de strategische beleidsconferentie van het SWV plaats in het ONC aan de Clauslaan. De conferentie heeft een groot aantal suggesties, meningen, adviezen en aanbevelingen opgeleverd, die het dagelijks bestuur graag wil betrekken bij de ontwikkeling in de komende periode van het strategisch beleidsplan 2015-2020.

6. De ontwikkeling van het strategische beleidsplan van het SWV

Op dit moment functioneert het SWV op basis van het ondersteuningsplan. In dat plan staan veel aspecten beschreven, die in voorgaande jaren zijn ontwikkeld. In het plan is aangekondigd, dat in 2014-2015 zou worden bezien in hoeverre de bestaande situatie onder passend onderwijs zou gaan functioneren en vervolgens op basis van de nieuwe ervaringen en wellicht nieuwe inzichten strategisch beleid te ontwikkelen voor de middellange termijn. Zoals hiervoor bij 4 reeds is gezegd, zullen de resultaten van de strategische beleidsconferentie daarbij worden betrokken.

7. Het data-onderzoek m.b.t. het verwijzingsgedrag van scholen

Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft OnderwijsAdvies in de afgelopen periode data-onderzoek gedaan m.b.t. het verwijzingsgedrag van scholen. De resultaten uit het onderzoek zullen nog nader moeten geanalyseerd, maar grote verrassingen komen er niet uit naar voren. Opvallend is wel dat er in het schooljaar 2013/2014 – in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs – sprake was van aanzienlijk meer verwijzingen – met name naar het speciaal onderwijs – dan in voorgaande jaren. Verder kan worden vastgesteld, dat de verschillen tussen scholen voor wat betreft het aantal leerlingen dat in de voorbije 4 schooljaren is overgestapt naar het SBO of SO sterk uiteenloopt. In een later stadium komen we terug met meer informatie n.a.v. het data-onderzoek.

8. Het overleg met de inspectie

In december had het dagelijks bestuur een voortgangsgesprek met de onderwijs- inspectie. In het positief verlopen gesprek stond de actuele (financiële) situatie in het SWV centraal en de vooruitgang die is geboekt sinds het inspectie-onderzoek van mei 2014. Er is onder meer over en weer duidelijkheid verschaft inzake de kengetallen, die de inspectie hanteert bij de beoordeling van (de financiële positie van) de samenwerkingsverbanden. De inspectie hanteert daartoe geen eigen cijfers – zoals abusievelijk in een vorige nieuwsbrief is aangegeven – maar baseert zich op gegevens van het rijk. Als die cijfers niet kloppen dan moet het SWV zich daaromtrent richten tot het rijk. Dat laatste heeft het dagelijks bestuur gedaan, maar helaas zonder resultaat. Het dagelijks bestuur zal daartoe opnieuw een poging ondernemen.

De inspectie toonde zich positief over de acties die sinds het vorige onderzoek binnen het SWV in gang zijn gezet. Het dagelijks bestuur zal de inspectie eind januari schriftelijk informeren aangaande de actuele stand van zaken met betrekking tot de ingezette actiepunten. Op 18 mei a.s. vindt het eerste kwaliteitsonderzoek van het SWV plaats door de onderwijsinspectie. Hiervoor wordt een hele dag uitgetrokken en spreekt de inspectie met diverse betrokkenen bij het SWV rondom een aantal centrale thema’s.

9. De situatie op de Parachute

Zoals u wellicht heeft vernomen uit de verschillende media of van horen zeggen, maakt de SO cluster-4 school De Parachute een dynamische periode door. In de media werd gesproken over thuiszitters. De Parachute is er in geslaagd om voor alle kinderen die niet meer, om welke reden dan ook, volledig of geheel naar school toe kunnen maatwerktrajecten te organiseren.

De onderwijsinspectie heeft in november het kwaliteitsonderzoek afgerond. Dit onderzoek paste in de vierjaars cyclus en is vervroegd vanwege de signalen die de inspectie ook hebben bereikt. Medio januari zal het rapport van de inspectie gereed zijn. Het zal een zeer kritisch rapport zijn.

Rondom de Parachute had het bevoegd gezag al langer zorgen. Na de zomervakantie is de locatie gestart met een nieuwe directeur. De directeur heeft samen met het team en externe adviseurs een grondige analyse uitgevoerd en op basis daarvan een plan van aanpak (verbeterplan) opgesteld. Er is al veel ingezet en gerealiseerd uit het plan. Het plan van aanpak is ook gepresenteerd aan ouders. De Parachute zal samen met de leerlingen, ouders en netwerkpartners het plan van aanpak uitvoeren. Het bevoegd gezag van de Parachute en de inspectie hebben er alle vertrouwen in dat de directeur samen met het team de Parachute weer op de juiste koers weet te krijgen.

Overeenkomstig het ter zake geformuleerde in het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband in de afgelopen periode het bestuur en de directie van De Parachute met raad en daad bijgestaan. Het samenwerkingsverband, vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, zal dit in de komende periode blijven doen.

10. De procedure m.b.t. thuiszitters

In het ondersteuningsplan staat beschreven, dat het SWV zich tot het uiterste zal inspannen om te voorkomen dat leerlingen ‘thuiszitters’ worden. Het SWV heeft daartoe de volgende afspraken vastgesteld.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, waaraan binnen Passend Onderwijs niet of slechts in beperkte mate tegemoet kan worden gekomen.

1. Inleiding

Er zijn (incidenteel) leerlingen, die gezien hun ontwikkelingsproblematiek niet of slechts in zeer beperkte mate binnen een (Zoetermeerse) reguliere onderwijssetting kunnen worden begeleid. Voor die leerlingen is een andere aanpak gewenst.

2. Doelgroep

Het betreft leerlingen die een andere aanpak nodig hebben dan binnen het reguliere onderwijs mogelijk is op basis van de onderwijsmiddelen die daarvoor door het rijk beschikbaar worden gesteld. Deze leerlingen hebben in belangrijke mate een 1 op 1 begeleiding nodig en de onderwijsbekostiging is daarop niet afgestemd. In die situaties is het dan ook noodzakelijk om in goed overleg met de gemeente (ontheffing leerplicht) en instellingen binnen de jeugdzorg (medeverantwoordelijkheid en medefinanciering) te komen tot een zo passend mogelijk aanbod voor de betreffende leerlingen. Aan die laatste stap gaat een aantal andere stappen vooraf.

3. Voorzieningen

Binnen Zoetermeer maken onderwijsinstellingen voor BAO, SBO en SO deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17. De leerlingen binnen de doelgroep zijn – in het meest gunstige geval – aangewezen op onderwijs binnen cluster 4 van het SO. Binnen Zoetermeer beschikken we over 1 voorziening binnen cluster 4. Binnen de regio zijn gelijksoortige voorzieningen. Gezamenlijk hebben zij voor de doelgroep meerdere ondersteuningsarrangementen beschikbaar. Er kan om inhoudelijke en financiële redenen geen sprake zijn van het creëren van nieuwe onderwijsvoorzieningen voor de doelgroep.

Wel kan worden gezocht naar bestaande (of nieuw aan te duiden) zorgvoorzieningen, waar een passend (zorg- +onderwijs) aanbod voor de doelgroep kan worden geboden, waarbij steeds een verbinding (c.q. perspectief) met het onderwijs scherp in de gaten moet worden gehouden.

4. Procedure

  1. In alle gevallen zal de binnen het Zoetermeerse onderwijs vigerende IHI- aanpak moeten worden gehanteerd. Dat wil zeggen, dat in breed overleg met alle ter zake deskundigen c.q. deskundige instellingen de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling in kaart wordt gebracht.
  2. Vervolgens wordt vastgesteld welke onderwijsvoorziening in Zoetermeer of de regio voor de betreffende leerling een zo passend mogelijk aanbod beschikbaar heeft.
  3. Indien de conclusie van het brede IHI-overleg is, dat er geen onderwijsvoorziening is, die het gewenste aanbod kan bieden, zal worden gezocht naar alternatieve mogelijkheden, waarbij altijd het uitgangspunt is, dat er sprake is van een combinatie van onderwijsondersteuning en zorg en geheel of gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht.
  4. Wanneer het gewenste en meest realistische ondersteuningsarrangement is geformuleerd, moet in het brede IHI-overleg worden nagegaan op welke wijze de financiering van dit arrangement is te realiseren en op welke wijze eventuele belemmeringen in bijvoorbeeld de regelgeving en de bekostiging kunnen worden geslecht om daadwerkelijke uitvoering van het arrangement mogelijk te maken.
  5. Wanneer overeenstemming is bereikt m.b.t. de financiering, kan worden gestart met de uitvoering, maar niet voordat een ontwikkelingsperspectief is opgesteld met evaluatiemomenten.

11. De inzet van sociaal-maatschappelijke trio’s op de (speciale) basis- scholen

Op 1 januari 2015 is (in het kader van de veelbesproken decentralisaties) onder meer de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente ondergebracht. In dat kader is ook gezocht naar mogelijkheden om – in overeenstemming met de Meerpunt-uitgangspunten – meer deskundigheid ‘naar de voorkant van de zorg’ te verplaatsen. In de praktijk betekent dat onder meer dat het schoolmaatschappelijk werk op de (speciale) scholen voor basisonderwijs versterking krijgt. Medewerkers van Jeugdformaat en het voormalige bureau Jeugdzorg gaan hun werkzaamheden op en rond de scholen uitoefenen in samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk. Daarmee kan veel snelheid worden gewonnen en integraler worden gewerkt. Over de feitelijke nieuwe situatie en de onderlinge taakverdeling is het overleg tussen de betrokken instanties nog niet afgerond, maar in de loop van januari zullen al wel kennismakingsgesprekken op alle scholen worden georganiseerd.

Het dagelijks bestuur van het SWV is nauw bij de planontwikkeling betrokken en ziet de nieuwe mogelijkheden als een goede kans voor het onderwijs om in lijn met de IHI-aanpak sneller te kunnen handelen met meer professionele ondersteuning.

12. Het coördinatorenoverleg

Op maandag 19 januari a.s. vindt het volgende coördinatorenoverleg Passend Onderwijs plaats. Het is belangrijk, dat de interne coördinatoren van alle deelnemende besturen in het SWV aanwezig zijn, samen met vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs en de gemeente. Belangrijke elementen zullen zijn: nadere kennismaking, uitwisseling van ervaringen en bespreking van knelpunten in de praktijk van Passend Onderwijs. De bijeenkomst vindt plaats in het OPOZ- bestuursgebouw.

13. De klankbordgroep

De klankbordgroep heeft de afgelopen periode enige wijziging in de samenstelling ondergaan. Dit om de samenstelling – zo veel al mogelijk – een zo goed mogelijke afspiegeling van het onderwijsveld in het SWV te laten zijn. De klankbordgroep komt weer bijeen op maandag 19 januari a.s. Het dagelijks bestuur wil graag ervaringen horen vanuit het veld m.b.t. het functioneren van de IHI-aanpak en verdere aanbevelingen. Daarnaast zal worden gesproken over de website van het SWV. Ook daaromtrent verneemt het dagelijks bestuur graag aanbevelingen.

14. De website

De website van het SWV is inmiddels alweer ruim een half jaar in de lucht. Het dagelijks bestuur probeert de informatie op de site zo actueel mogelijk te houden. We ontvangen hiervoor echter helaas (te) weinig respons vanuit het onderwijsveld. Daarom nogmaals onze oproep: verleen uw medewerking aan het realiseren van een goed functionerende, informatieve website van het SWV en geef uw opmerkingen en wensen via de mail aan ons door!

15. Het emailadres van het samenwerkingsverband

Tot voor kort was het alleen mogelijk om het SWV via email te bereiken langs de weg van de website. Inmiddels is deze situatie aangepast en kan ook rechtstreeks met het dagelijks bestuur worden gemaild met vragen, opmerkingen, adviezen, aanbevelingen, kanttekeningen, wensen e.d. Het emailadres is: info@passendonderwijszoetermeer.nl

16. Het inspectiearrangement voor de Vuurvogel is verbeterd

In het ondersteuningsplan van het SWV staat onder meer geformuleerd, dat het belangrijk is, dat alle scholen binnen het SWV minimaal een basisarrangement van de inspectie hebben. Vrije School ‘De Vuurvogel’ kreeg enige tijd geleden het oordeel ‘zeer zwak’ van de inspectie. Het bestuur van de school heeft in samenwerking met de directie en het schoolteam de afgelopen periode veel energie in verbetering gestoken. Dit heeft recent geresulteerd in een verbetering van het oordeel ‘zwak’, waarbij de inspectie heeft uitgesproken er alle vertrouwen in te hebben, dat medio 2015 aan de school weer een basisarrangement kan worden toegekend. In het kader van Passend Onderwijs een positieve ontwikkeling.

17. De Meerpunt-jeugdconferentie

Op woensdag 4 februari a.s. wordt alweer de 6e jaarlijkse Meerpunt-jeugdconferentie gehouden. Het thema is dit jaar ‘Van signaleren naar regisseren’. De bijeenkomst is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg rondom Zoetermeerse ouders en jongeren. De bijeenkomst vindt plaats in het Erasmuscollege en duurt van 15.30 – 21.00 uur. Aanmelden kan tot 21 januari 2015 via de breed verspreide uitnodigingsmail.

18. Samenwerking tussen de SBO-scholen binnen het samenwerkingsverband

De SBO-voorzieningen binnen het SWV vallen bestuurlijk onder Unicoz (Horizon) en het OPOZ (Vuurtoren en Zwanenbos). Op dit moment is in Zoetermeer ook nog een dependance van de Prinsenhof gesitueerd, maar dit is nog maar tijdelijk. Deze SBO- voorziening valt bestuurlijk onder de SCOH en is recent verplaatst naar Pijnacker.

Het dagelijks bestuur acht het wenselijk, dat de SBO-voorzieningen in toenemende mate samenwerken. Deze samenwerking betreft in eerste instantie informatie- uitwisseling met betrekking tot de interne procedures, de onderwijskundige eigenheid en de omvang van de aanwezige faciliteiten. In de komende periode zullen hiertoe verdere stappen worden gezet.

19. Samenwerking tussen de ambulant begeleiders binnen het SWV

Er functioneren binnen het SWV ambulant begeleiders, die verbonden zijn aan het SBO, maar ook ambulant begeleiders, die verbonden zijn aan het SO en die hun werkzaamheden verrichten veelal gekoppeld aan de ‘rugzakken’.

Het dagelijks bestuur acht het wenselijk, dat de ambulant begeleiders in toenemende mate samenwerken. Deze samenwerking betreft in eerste instantie informatie- uitwisseling met betrekking tot de wijze van werken, maar ook de (onafhankelijke) positie van de ambulant begeleiders binnen de IHI-procedure. In de komende periode zullen hiertoe verdere stappen worden gezet.

20. Het vergaderschema 2014-2015

2015-01-08 15:13:19

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur, het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl) of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl)