Nieuwsbrief nummer 15

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding

Deze week ronden we het eerste jaar ‘Passend Onderwijs’ af. Het was een echt ontwikkelingsjaar, waarin – met als basis het ondersteuningsplan – veel in gang is gezet. Met vallen en opstaan is veel bereikt, maar is ook duidelijk dat we de komende jaren nog veel werk hebben te verzetten.

Met deze bondige nieuwsbrief informeren we u over enkele actuele zaken en zeggen we toe u kort na de zomervakantie in een uitgebreidere nieuwsbrief nader te informeren.

In het kort….

  • De inspectie heeft een conceptrapport aan het bestuur van het SWV gestuurd naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek. Het dagelijks bestuur zal hierop inhoudelijk reageren.
  • Het stichtingsbestuur heeft een intern toezichtskader vastgesteld, waarin de verhouding tussen het toezichthoudende algemeen bestuur en het uitvoerende dagelijks bestuur is vastgelegd.
  • Het aantal in 2014-2015 afgegeven TLV’s laat een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren.
  • Het TLV-secretariaat is omgedoopt tot IHI-secretariaat.
  • De financiële positie van het SWV voor de komende jaren ziet er positief uit.
  • Het dagelijks bestuur overweegt om de geldigheidstermijn van het huidige ondersteuningsplan met 1 jaar te verlengen tot 1 augustus 2017.

De evaluatie van het eerste jaar Passend Onderwijs 

De evaluatie van de activiteiten van het SWV in 2014-2015 verdient in de komende periode aandacht. Via het IHI-secretariaat heeft het dagelijks bestuur de beschikking over een ruime hoeveelheid cijfermateriaal. Er is echter ook behoefte aan meer kwalitatief materiaal uit de scholen, met name met betrekking tot de volgende thema’s: de interne begeleiding, het handelingsgericht werken, de IHI-procedure, de betrokkenheid van ouders en het schoolondersteuningsprofiel.

Het dagelijks bestuur zal met betrekking tot deze 5 thema’s korte portretten formuleren en deze via de aangesloten besturen aan de directeuren van de scholen voorleggen met de vraag in hoeverre deze portretten van toepassing zijn op hun school.

Rond 27 augustus a.s. kan de betreffende vragenlijst tegemoet worden gezien en graag ontvangen we de reacties uiterlijk vrijdag 4 september a.s. We realiseren ons, dat hierbij sprake is van een korte reactietermijn, maar we hebben de gegevens snel na de vakantie nodig en rekenen dan ook op uw medewerking!

VERGADERPLANNING 2015 – 2016

2015-07-08 16:27:35

Prettige vakantie! 

We wensen iedereen die direct of indirect bij het onderwijs in ons SWV is betrokken een hele fijne zomervakantie! Geniet ervan! We hopen in het 2e Passend Onderwijs – jaar weer op uw volle medewerking te mogen rekenen in het belang van de vele leerlingen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.