Nieuwsbrief nummer 16

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding 

Kort voor de zomervakantie verscheen het vorige nummer van onze nieuwsbrief. Voor wat betreft de evaluatie van Passend Onderwijs in het afgelopen schooljaar in Zoetermeer waren we te voortvarend. Het is niet gelukt om de vragenlijst volgens planning te verspreiden. We hopen dat het op korte termijn wel lukt en dat we vervolgens op de medewerking van velen op de scholen mogen rekenen. De vragenlijst is bedoeld voor de directeuren en de intern begeleiders van de scholen. Het dagelijks bestuur heeft het voornemen om op een later moment ook de leerkrachten bij de evaluatie te betrekken.

De verschijningsfrequentie van de nieuwsbrieven 

Mede naar aanleiding van signalen uit de scholen hebben we besloten de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrieven te wijzigen. In de komende maanden kunt u telkens rond de 15e van de maand een nieuwsbrief tegemoet zien met de belangrijkste actuele informatie op maximaal 2 A4-tjes. Daarnaast zal er elk kwartaal een nieuwsbrief speciaal voor ouders/verzorgers verschijnen. Het eerste nummer zal rond 15 oktober verschijnen.

Het inspectierapport naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek

Op 18 mei jl. bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan het samen-werkingsverband voor een kwaliteitsonderzoek. Inmiddels is het conceptrapport verschenen en heeft het dagelijks bestuur daarop gereageerd. Binnenkort zal het definitieve rapport door de inspectie worden gepubliceerd. Zodra dit het geval is, zal het rapport (inclusief de reactie van het dagelijks bestuur) ook op de website van het samenwerkingsverband worden geplaatst.

Het toezichtkader

Het stichtingsbestuur heeft een intern toezichtkader vastgesteld. Dit toezichtkader staat inmiddels op de website van het samenwerkingsverband. In dit document is onder meer geregeld met betrekking tot welke aspecten het uitvoerende dagelijks bestuur verantwoording behoort af te leggen naar het toezichthoudende algemeen bestuur. In dit kader is het aantal vergaderingen per jaar van het stichtingsbestuur van 4 naar 6 uitgebreid. Er zal ook op 14 december en 14 maart worden vergaderd.

De afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen in 2014-2015

In het vorige schooljaar zijn er door het IHI-secretariaat (op basis van besluitvorming in de IHI-overleggen) in totaal 41 nieuwe TLV’s afgegeven. Ter vergelijking: in 2013-2014 was dit 81. Voor wat betreft de TLV’s voor het speciaal onderwijs ging het in 2014-2015 om 28 nieuwe TLV’s, terwijl dat in 2013-2014 om 40 leerlingen ging.

De situatie betreffende thuiszittende leerlingen

Het samenwerkingsverband wil geen thuiszittende leerlingen, die van enige vorm van onderwijs verstoken blijven. Veel energie wordt – in samenwerking met alle andere betrokkenen (scholen, ouders/verzorgers, gemeente, zorginstellingen) – geïnvesteerd in het realiseren van die doelstelling.

Er is momenteel sprake van 3 thuiszitters op een totaal aantal leerlingen van ongeveer 12000. Het samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid om (in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente) het aantal thuiszitters te monitoren en daarvoor is het absoluut noodzakelijk, dat de directeuren in voorkomende gevallen het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband onverwijld op de hoogte stellen!

Herindicaties 2015-2016

Een groot deel van de leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs heeft een ‘oude’ beschikking of een TLV die geldig is tot 1 augustus 2016. Voor al die leerlingen moet in de loop van dit schooljaar een herindicatie worden uitgevoerd. Om dit proces in goede banen te leiden en te voorkomen dat onnodig veel tijd en geld wordt geïnvesteerd, heeft het dagelijks bestuur richtlijnen geformuleerd. Deze richtlijnen worden op korte termijn met de directies van de scholen voor speciaal (basis)onderwijs besproken.

De ontwikkeling van het 2e ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voor de periode 2017 – 2021  

Het dagelijks bestuur is van mening, dat het in tijd niet haalbaar is om per 1 augustus 2016 een kwalitatief nieuw ondersteuningsplan te hebben. Voor de ontwikkeling van een dergelijk plan moet het dagelijks bestuur beschikken over voldoende evaluatie-gegevens. En mede aan de hand van die gegevens moet discussie plaatsvinden over de gewenste richting voor de komende jaren. Dat proces vergt tijd. Dat is de reden, dat het dagelijks bestuur – overigens met instemming van het stichtingsbestuur en een eerste positieve reactie van de OPR – het 2e ondersteuningsplan in werking wil laten treden op 1 augustus 2017. Er is dan voldoende tijd om het huidige schooljaar te gebruiken voor de genoemde discussie.

VERGADERPLANNING 2015 – 2016

Dagelijks bestuur                      maandag         05        oktober 11.00 – 13.00 + werkbijeenkomst 13.00 –  15.00

OPR                                         woensdag        14        oktober 20.00 – 22.00

Stichtingsbestuur                      maandag         26        oktober 16.00 – 17.30

Dagelijks bestuur                      maandag         02        november        11.00 – 13.00

Coordinatorenoverleg               maandag         09        november        13.00 – 15.00

Klankbordgroep                        maandag         09        november        16.00 – 17.30

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.