Nieuwsbrief nummer 17

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

De eerste nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders/verzorgers

Rond 15 oktober a.s. verschijnt de eerste nieuwsbrief van het SWV voor de ouders/verzorgers van de leerlingen op onze scholen. De digitale of papieren verspreiding hiervan is de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke school. We vragen hiervoor ieders’ medewerking.

De beschrijving van de administratieve organisatie en procedures

Het dagelijks bestuur heeft de beschrijving van de administratieve organisatie en procedures van het SWV vastgesteld. Deze beschrijving wordt op de website van het SWV geplaatst. Ook in volgende nieuwsbrieven zullen we aan onderdelen uit de beschrijving aandacht besteden.

Het ondersteuningsplan

Het dagelijks bestuur heeft aan de OPR voorgesteld om in te stemmen met het verlengen van de looptijd van het huidige ondersteuningsplan tot en met 31 juli 2017. De OPR zal op 14 oktober ter zake een standpunt bepalen.

De situatie met betreft thuiszittende leerlingen

Het dagelijks bestuur van het SWV monitort – in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente Zoetermeer – nauwgezet de situatie met betrekking tot leerlingen die geen onderwijs ontvangen (thuiszitters). Dit is echter alleen mogelijk indien het dagelijks bestuur ter zake snel wordt geïnformeerd vanuit de scholen. Thuiszittende leerlingen moeten – in samenwerking tussen alle betrokkenen – zo snel mogelijk weer naar het onderwijs worden geleid. Momenteel is er sprake van 5 thuiszittende leerlingen op een totaal van ongeveer 12000 leerlingen.

IHI-scholing

In de kerngroep Meerpunt, waarin ook het onderwijs participeert, wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een scholingsaanbod 2016, dat zich met name zal richten op deskundigheidsbevordering rondom de IHI-procedure.

Geen jeugdconferentie in 2016, maar wijkconferenties

De Zoetermeerse jeugdconferentie, die de afgelopen jaren op de eerste woensdag van februari werd gehouden, krijgt een andere opzet. I.p.v. van 1 centrale jeugdconferentie komen er in de loop van 2016 breder opgezette wijkconferenties, waarop de ‘ontwikkeling van wijkzorgnetwerken’ het centrale thema zal zijn. In de komende periode zal worden gezocht naar belangstellenden die willen participeren in de organisatie van de conferentie in hun wijk.

De inzet van Ambulante Begeleiding vanuit het speciaal onderwijs

De ambulant begeleiders die in ons SWV actief zijn, hebben regelmatig afstemmingsoverleg met elkaar. Ook de verdeling over de wijken is daarbij aan de orde geweest met het volgende resultaat. De IB’ers die begeleidingsvragen hebben, kunnen zich wenden tot onderstaande personen.

Wijk Cluster 3 (LG,LZ,MG) Cluster 3 (ZML) Cluster 4
Seghwaert/Noordhove Mieke Platell Ingrid Walraven Marga Hoff
Buitenwegh/De Leyens Mieke Platell Ingrid Walraven Petra Mooi
Oosterheem Mieke Platell Ingrid Walraven Marga Hoff
Rokkeveen Mieke Platell Ingrid Walraven Francis Paardekooper
Meerzicht Mieke Platell Ingrid Walraven Petra Mooi
Dorp/Palenstein Mieke Platell Ingrid Walraven Marga Hoff

 

De AB’ers zijn als volgt bereikbaar:

Ingrid Walraven 06-47023935 iwalraven@keerkring.net 079-3410536
Mieke Platell m.platell@mmschool.nl 06-47023935
Marga Hoff m.hoff@deloodsboot.com 06-50880009
Petra Mooi p.mooi@aed-leiden.nl 06-43919036
Francis Paardekooper f.paardekooper@aed-leiden.nl 06-42 950 779

VERGADERPLANNING 2015 – 2016

Stichtingsbestuur maandag 26 oktober 16.00 – 17.30
Dagelijks bestuur maandag 02 november 11.00 – 13.00
Coordinatorenoverleg maandag 09 november 13.00 – 15.00
Klankbordgroep maandag 09 november 16.00 – 17.30
Kerngroep Meerpunt donderdag 19 november 10.00 – 11.30
Voortgangsgesprek met deRijksinspectie dinsdag 24 november 10.00 – 12.00

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.