Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 1

1. Vooraf.

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

2. Inleiding.

Dit is de eerste nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief zal 4 x per jaar verschijnen. Er verschijnt halverwege iedere maand ook een nieuwsbrief, maar die is bestemd voor iedereen, die betrokken is bij het samenwerkingsverband. Het staat elke school vrij om die nieuwsbrieven ook onder de aandacht te brengen van de ouders/verzorgers. U kunt er desgewenst op de school van uw kind(eren) wel naar vragen bij de directeur of de intern begeleider(s). Deze nieuwsbrief voor ouders/verzorgers wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

3. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Zoetermeer.

In Zoetermeer is er 1 samenwerkingsverband voor alle scholen voor basis-, speciaal basis- of speciaal onderwijs. Alleen de Koningin Wilhelminaschool is vanwege haar reformatorische grondslag aangesloten bij een samenwerkingsverband in Gouda. Op de scholen binnen het samen- werkingsverband zitten in totaal ongeveer 12000 leerlingen. De besturen van de scholen en de scholen zelf werken samen om Passend Onderwijs zo goed mogelijk te realiseren. De manier, waarop dit gebeurt staat beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

4. Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs is van start gegaan op 1 augustus 2014. Bij Passend Onderwijs gaat het erom elke leerling onderwijs te bieden, dat aansluit bij zijn of haar ontwikkeling: passend onderwijs dus. Deze passende plek van goede kwaliteit moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd en zo dicht mogelijk bij de plek waar de leerling woont. Dit is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met z’n allen wordt hier hard aan gewerkt, maar we zijn er nog niet.

5. De IHI-aanpak.

Op alle scholen binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt met de zogenaamde IHI-aanpak. IHI is de afkorting van Integraal Handelingsgericht Indiceren. Met deze aanpak wordt getracht om leerlingen, die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben, snel te signaleren en een plan te ontwikkelen om aan de vraag van de leerling te voldoen. De ouders/verzorgers vervullen een belangrijke rol binnen de IHI-aanpak.

6. Meerpunt.

In Zoetermeer werken onderwijs en jeugdzorg binnen Meerpunt samen om – waar het gewenst is – snel extra ondersteuning te bieden. Alle scholen zitten daar ook bij en het grote voordeel is, dat scholen bij de extra ondersteuning van leerlingen een snel beroep kunnen doen op uiteenlopende professionals in de zorg. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers ook zelf terecht bij Meerpunt voor al hun vragen over opgroeien en opvoeden (www.meerpunt.nl).

7. De verantwoordelijkheid van de schooldirecteur.

De directeur van de school, waar een leerling is ingeschreven, is verantwoordelijk voor deze leerling. Dat betekent dat de directeur ook verantwoordelijk is voor de IHI-aanpak op zijn of haar school. Wanneer er bij die aanpak – naar de mening van een ouder/verzorger – iets niet naar wens verloopt, is de directeur van de school degene die daarop aangesproken kan worden.

8. Zorgplicht.

Bij de invoering van Passend Onderwijs in 2014 is ook de zorgplicht ingevoerd. De zorgplicht houdt in, dat de directeur van de school waar een leerling wordt aangemeld, de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat de leerling een passende plek krijgt. Dat kan op de school waar de leerling is aangemeld of op een andere school. Wanneer dat laatste het geval is dan is de directeur verplicht om de IHI-aanpak toe te passen en dat betekent, dat er samen met de ouders/verzorgers en deskundigen wordt bekeken wat de meest passende plek is voor de leerling.

9. Zorgplicht en klachten.

Het kan helaas voorkomen, dat een ouder/verzorger een klacht heeft over de gang van zaken rondom plaatsing van een leerling in het speciaal basis- of speciaal onderwijs. In eerste instantie moet die klacht dan worden ingediend bij het bestuur van de eigen school. Wanneer de ouder/verzorger die de klacht heeft ingediend over de uitslag van de klachtbehandeling niet tevreden is, kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl treft u desgewenst meer informatie aan. Voorafgaand aan het indienen van een klacht bij deze commissie, kunt u desgewenst ook eerst advies vragen aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. U kunt dit doen via de website van het samenwerkingsverband.

10. Thuiszittende leerlingen.

Zoals gezegd telt het samenwerkingsverband ongeveer 12000 leerlingen. Een klein aantal daarvan – momenteel 5 leerlingen – zit helaas thuis. Het samenwerkingsverband doet er in samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente alles aan om ervoor te zorgen, dat deze leerlingen – als dat kan – zo snel mogelijk weer een passende plek krijgen op een school.

11. De volgende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief nummer 2 voor ouders/verzorgers zal rond 15 januari 2016 verschijnen.

Voor informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren) of de intern begeleider(s).