Nieuwsbrief nummer 18

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Het definitieve rapport van de inspectie naar aanleiding van het kwaliteitsbezoek op 18 mei jl.

De onderwijsinspectie bracht op 18 mei jl. een bezoek aan het samenwerkings- verband. Het rapport, dat de inspectie naar aanleiding van dat bezoek heeft opgesteld bevat een groot aantal kritische punten. Het dagelijks bestuur, daarin gesteund door het stichtingsbestuur van het SWV, verschilt sterk van mening met de inspectie over het inspectierapport en met name de kwaliteit van ons SWV. De uitgebreide argumentatie van het dagelijks bestuur is opgenomen in het rapport. Naar aanleiding van het conceptrapport heeft het dagelijks bestuur een gesprek aangevraagd met de inspectie en in dat gesprek nogmaals beargumenteerd waarom het rapport van de inspectie op meerdere onderdelen feitelijk onjuist is. Naar aanleiding van dit overleg heeft de inspectie het rapport op enkele plaatsen licht aangepast. Het dagelijks bestuur heeft in een reactie daarop aangegeven zich nog steeds volstrekt niet te herkennen in het definitieve rapport van de inspectie met het verzoek ook deze 2e reactie op te nemen in het eindrapport. Het dagelijks bestuur betreurt in hoge mate het hiervoor beschreven proces en resultaat, maar laat graag aan een ieder zelf over om na lezing van het complete rapport conclusies te trekken. Het dagelijks bestuur wil graag voorkomen dat er onjuiste beelden gaan ontstaan en hecht er dan ook aan te benadrukken dat het in het samenwerkingsverband organisatorisch, inhoudelijk en financieel goed gaat, hoewel er – gelukkig – altijd aspecten zijn die verbeterd kunnen worden en daar zullen we dan ook met veel energie en enthousiasme ons best voor doen!

Het inspectierapport zal naar verwachting medio december op de website van de inspectie worden geplaatst; zodra het definitieve rapport door het dagelijks bestuur is ontvangen, zal het rapport ook op de website van het SWV worden gezet ( www.passendonderwijszoetermeer.nl )

Evaluatie en verantwoording van toegekende OOA-middelen.

In het schooljaar 2014-2015 heeft een flink aantal scholen onderwijsondersteunings- arrangementen toegekend gekregen. Deze middelen moeten worden verantwoord. Daarnaast willen wij ook informatie over hoe belanghebbende ouders het arrangement hebben ervaren. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor een zo compact mogelijk format vastgesteld, dat op korte termijn zal worden verspreid met het verzoek om dit zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen. We rekenen op ieders’ medewerking hierbij.

De beschrijving van de administratieve organisatie en procedures.

Het dagelijks bestuur heeft de beschrijving van de administratieve organisatie en procedures van het SWV vastgesteld. Deze complete beschrijving is een dezer dagen op de website van het SWV te vinden : www.passendonderwijszoetermeer.nl . De beschrijving heeft betrekking op de OOA- en TLV-procedure, maar heeft ook betrekking op de volgende aspecten:

  • De archivering
  • De ondertekening van brieven door de dagelijks bestuuR
  • Het externe administratiekantoor
  • Bezwaren en klacht
  • Het beschikbaar stellen van middelen.

Het is voor alle betrokkenen van belang om goede nota te nemen van deze procedures. Ze zijn overigens niet geheel nieuw; veel onderdelen vormen een beschrijving van de praktijk tot nu toe, maar er heeft op basis van opgedane ervaringen bijstelling plaatsgevonden en er zijn nieuwe aspecten toegevoegd. Zo zijn er nu aparte emailadressen bij het IHI-secretariaat voor TLV- en OOA-aanvragen en kunnen aanvragen vanaf nu alleen nog maar digitaal worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen worden uiteraard nog op de ‘oude’ manier afgehandeld.

Vanzelfsprekend kost het tijd voordat alle procedures volledig functioneren, daar hebben we begrip voor; tegelijkertijd vragen we medewerking van allen voor het correct handelen volgens de vastgelegde procedures.

Het ondersteuningsplan.

De OPR heeft ingestemd met het verlengen van de looptijd van het huidige ondersteuningsplan tot en met 31 juli 2017. Er volgt nu overleg met de gemeente over dit onderwerp.

De inzet van Ambulante Begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.

In de vorige nieuwsbrief stond een onjuist telefoonnummer vermeld van AB’er Ingrid Walraven. Het juiste nummer is: 0624871280

 

Een nieuwe versie van het groeidocument.

Het groeidocument is op enkele onderdelen geactualiseerd. Het nieuwste format is een dezer dagen te vinden op de website van het SWV: www.passendonderwijszoetermeer.nl

Evaluatie 2014-2015.

Het dagelijks bestuur heeft de resultaten van de evaluatie 2014-2015 vastgesteld. In de volgende nieuwsbrief zullen we de belangrijkste resultaten vermelden, maar deze zullen reeds eerder op de website van het SWV worden geplaatst: www.passendonderwijszoetermeer.nl

VERGADERPLANNING 2015 – 2016

2015-11-10 18:26:56

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl) of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.