Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 2

Vooraf

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding

Dit is de tweede nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief zal 4 x per jaar verschijnen. Er verschijnt iedere maand ook  een nieuwsbrief, bestemd voor iedereen die betrokken is bij het samenwerkingsverband. Het staat elke school vrij om die nieuwsbrieven of specifieke onderdelen daaruit ook onder de aandacht te brengen van de ouders/verzorgers. U kunt er desgewenst op de school van uw kind(eren) wel naar vragen bij de directeur of de intern begeleider(s). Deze nieuwsbrief voor ouders/verzorgers wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband

In het ondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan de realisering van passend onderwijs in Zoetermeer. Dit plan staat op de website van het samenwerkingsverband. Het huidige plan loopt op 31 juli 2016 af, maar inmiddels is besloten om het plan met 1 jaar te verlengen. Er ontstaat hierdoor meer tijd om ervaring op te doen met het huidige plan en om het volgende plan voor de periode 2017-2021 goed voor te bereiden.

Het inspectierapport 2015

Evenals in 2014 heeft de inspectie van het onderwijs in 2015 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van passend onderwijs in Zoetermeer. De inspectie is daarvoor op 18 mei op bezoek geweest bij het bestuur van het samenwerkingsverband. De inspectie heeft naar aanleiding van dit bezoek een kritisch rapport geschreven.

Evenals de inspectie vindt het bestuur, dat – zoals altijd – het een en ander verbeterd kan worden, maar acht de bevindingen van de inspectie echter te negatief. De reactie van het bestuur is opgenomen in het definitieve rapport. U kunt het complete rapport vinden op de website van de onderwijsinspectie. Ook wordt het volgende week op de website van het samenwerkingsverband geplaatst.

De IHI-aanpak

De IHI-aanpak (Integraal Handelingsgericht Indiceren) staat centraal bij passend onderwijs in Zoetermeer. Hoe de aanpak precies is elkaar steekt, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van elke school en is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. De bedoeling van de IHI-procedure is, dat de school en de ouders/verzorgers van de leerlingen nauw samenwerken en dat – indien gewenst – deskundigen snel kunnen worden ingeschakeld. Een snelle, effectieve begeleiding van de leerlingen staat daarbij voorop. Mocht uiteindelijk blijken dat een leerling op de basisschool geen passend onderwijs kan krijgen dan is het aan het IHI-overleg (waarin de ouders/verzorgers een belangrijke positie innemen) om overeenstemming te bereiken over de vraag of het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs wel passend is. Is die overeenstemming er, dan kan worden besloten tot de afgifte van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor een van die andere vormen van onderwijs.

OOA (onderwijsondersteuningsarrangement)

Soms is het voor een basisschool niet mogelijk om een leerling passend onderwijs te bieden, tenzij voor deze leerling extra ondersteuning wordt ingezet. Het samenwerkingsverband heeft daar budget voor beschikbaar. De school kan een zogenaamd onderwijsondersteuningsarrangement (OOA) aanvragen. Dit dient in nauw overleg met de ouders/verzorgers te gebeuren als onderdeel van de IHI-aanpak. De ouders/verzorgers moeten ook nauw betrokken worden bij de uitvoering van een OOA en bij de verantwoording van de ingezette middelen.

Bezwaren en klachten

Soms zijn ouders/verzorgers ontevreden over de gang van zaken binnen de eigen school over de invulling van passend onderwijs en hebben zij dit vervolgens al kenbaar gemaakt bij de groepsleerkracht en de directie van de school. Desondanks kan het zijn, dat dit in hun ogen niet tot een goede oplossing heeft geleid. Op zo’n moment kunnen zij hierover een klacht indienen bij het bestuur van de eigen school. Het bestuur zal zich dan inspannen om alsnog te komen tot een goede oplossing. Wanneer ouders/verzorgers daarna nog ontevreden zijn, kan een klacht of bezwaar worden ingediend bij de landelijke klachten- of bezwaarcommissie. Deze commissie zal dan – indien gewenst – advies vragen aan het bestuur van het samenwerkingsverband over de gang van zaken met betrekking tot de inhoud van de klacht of het bezwaar.

De volgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nummer 3 voor ouders/verzorgers zal rond 15 april 2016 verschijnen.