Nieuwsbrief nummer 19

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

De looptijd van het huidige ondersteuningsplan met een jaar verlengd

De voorgenomen verlenging van de looptijd van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is nagenoeg rond. Nadat de OPR met het voorstel van het dagelijks bestuur had ingestemd, is nu ook overeenstemming met de gemeente bereikt in het zogenaamde ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’. Op 14 december a.s. zal het stichtingsbestuur, dat al eerder had aangegeven het voorstel van het dagelijks bestuur te steunen, overgaan tot finale besluitvorming. Dat betekent, dat het huidige ondersteuningsplan zal gelden tot en met 31 juli 2017 en dat in de loop van 2016 het ondersteuningsplan 2017-2021 zal worden ontwikkeld.

Evaluatie en verantwoording van toegekende OOA-middelen

In het schooljaar 2014-2015 heeft een flink aantal scholen onderwijsondersteunings-arrangementen (OOA)  toegekend gekregen. Deze middelen moeten worden verantwoord. Daarnaast willen wij ook informatie over hoe belanghebbende ouders/verzorgers het arrangement hebben ervaren. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor een zo compact mogelijk format vastgesteld, dat inmiddels op de website van het samenwerkingsverband is geplaatst. We verzoeken de scholen, die in 2014-2015 een OOA toegewezen hebben gekregen de evaluatie/verantwoording met behulp van genoemd format gescand via het emailadres OOA@onderwijsadvies.nl of via de post (IHI-secretariaat bij OnderwijsAdvies) voor 15 januari a.s. aan te leveren.

Evaluatie 2014-2015 

De evaluatie 2014-2015 van het SWV is afgerond. De betreffende notitie zal binnenkort op de website van het SWV worden geplaatst. De evaluatie bevat ook de resultaten van de vragen die het dagelijks bestuur naar de scholen heeft gestuurd m.b.t. een aantal ondersteuningsaspecten. Uit de evaluatie komt een positief beeld naar voren, op grond waarvan het dagelijks bestuur de conclusie heeft getrokken, dat het SWV op de goede weg is.

Het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen op de scholen

Begin 2015 werd binnen het SWV gestart met sociaal-maatschappelijke driemanschappen op de scholen. Zoals verwacht mocht worden was er een aanloopperiode nodig voordat het functioneren van deze nieuwe samenwerkingsvorm van een leien dakje zou gaan. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Op meerdere scholen verloopt de samenwerking zonder meer naar wens en leidt het tot de gewenste kwaliteitsverbetering en versnelling in procedures. Op andere scholen echter valt er nog het nodige te verbeteringen. In januari/februari 2016 zullen er op wijkniveau bijeenkomsten worden georganiseerd (onder de Meerpunt-paraplu) voor de intern begeleiders en de professionals van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen.

In die bijeenkomsten zal – aan de hand van goede voorbeelden – het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen centraal staan met als doelstelling een optimale samenwerking op alle scholen. Deze bijeenkomsten vormen ook een mooie gelegenheid voor de interne begeleiders binnen elke wijk om nader met elkaar kennis te maken. De bijeenkomsten vormen een ‘opstap’ naar de wijkconferenties, waarop de ontwikkeling van de wijkzorgnetwerken centraal zullen staan.

Een tussenstand met betrekking tot de toekenning van TLV’s en OOA’s in 2015-2016

Het aantal nieuwe TLV’s, dat in dit schooljaar tot op dit moment is afgegeven komt nagenoeg overeen met de stand van zaken in december van het vorige schooljaar. Voor wat betreft de OOA’s is inmiddels een heel groot deel van het budget dat voor het huidig schooljaar beschikbaar is, toegekend.

Deskundigheidsbevordering m.b.t. de IHI-aanpak

In de eerste helft van 2016 zal er onder de paraplu van Meerpunt deskundigheids-bevordering worden georganiseerd met betrekking tot allerlei aspecten die met de IHI-aanpak te maken hebben en dan met name de bredere IHI-overleggen: de voorbereiding, de planning, de deelnemers, het voorzitterschap, de besluitvorming, de verslaglegging, de monitoring van de uitvoering van de genomen besluiten, de coördinatie, de samenwerking, de rol van de directeur van de school, de rol van de leerkracht, enz. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Nieuwsbrieven passend onderwijs voor ouders/verzorgers

Halverwege januari 2016 zal de 2e ‘Nieuwsbrief passend onderwijs voor ouders/verzorgers’ verschijnen. In de afgelopen periode hebben we gemerkt, dat niet alle scholen aan ons verzoek hebben voldaan om de speciaal voor hen bedoelde nieuwsbrief door te sturen naar alle ouders/verzorgers van leerlingen van de school (en ter informatie naar de personeelsleden van de school). Nogmaals vragen we ieders aandacht hiervoor.

Vergaderschema januari – februari 2016

11 januari 2016           Vergadering dagelijks bestuur + werkbijeenkomst.

15 januari 2016           Verschijningsdatum nieuwsbrief 2 voor ouders/verzorgers.

21 januari 2016            Thuiszitterstafel.

25 januari 2016            Vergadering stichtingsbestuur SWV.

10 februari 2016          Vergadering dagelijks bestuur.

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.