Nieuwsbrief nummer 20

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Het inspectierapport n.a.v. het kwaliteitsonderzoek 2015

Op 18 mei 2015 bezocht de inspectie van het onderwijs ons samenwerkingsverband in het kader van het kwaliteitsonderzoek passend onderwijs 2015. Naar aanleiding daarvan stelde de inspectie een rapport op, waarin aangegeven staat dat het samenwerkingsverband ten aanzien van menig aspect verbetering behoeft. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft in een reactie aangegeven het met de inspectie oneens te zijn. Dat verschil van inzicht is ook overeind gebleven na een gesprek hieromtrent met de inspectie. Inmiddels is het inspectierapport gepubliceerd op de website van de inspectie en is het ook te vinden op de website van ons samenwerkingsverband. Het rapport bevat ook de inhoudelijke reactie van het dagelijks bestuur en de slotopmerkingen van het bestuur naar aanleiding van het nader gevoerde overleg.

Evaluatie en verantwoording van toegekende OOA-middelen

In het schooljaar 2014-2015 hebben diverse scholen een onderwijsondersteunings-arrangement (OOA)  toegekend gekregen. Deze ingezette middelen moeten worden verantwoord. Daarnaast willen wij ook schriftelijke informatie over hoe belanghebbende ouders/verzorgers het arrangement hebben ervaren. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor een zo compact mogelijk format vastgesteld, dat op de website van het samenwerkingsverband is geplaatst (www.passendonderwijszoetermeer.nl). In de vorige nieuwsbrief hebben we de scholen, die in 2014-2015 een OOA toegewezen hebben gekregen, verzocht om de evaluatie/verantwoording met behulp van genoemd format gescand via het emailadres OOA@onderwijsadvies.nl of via de post (IHI-secretariaat bij OnderwijsAdvies) voor 15 januari 2016 aan te leveren. Een aantal scholen heeft op dit moment nog niet aan ons verzoek voldaan. We dringen erop aan dit alsnog op korte termijn te doen. Eind februari 2016 maken we de balans op. Nieuwe aanvragen van scholen die op dat moment nog niet aan hun verplichting hebben voldaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

Het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen op de scholen

Alle scholen hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst over het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen. Het is uiteraard belangrijk, dat de intern begeleiders van de scholen op deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Centraal in de bijeenkomsten staat de schoolspecifieke doelstelling, die in 2016 met het functioneren van de sociaal-maatschappelijke trio’s wordt beoogd. De bijeenkomsten zijn op een wellicht niet voor elke IB’er geschikt moment, maar desondanks hopen we dat elke school vertegenwoordigd is. De bijeenkomsten zijn op:

26 januari voor Rokkeveen en Meerzicht

28 januari voor Oosterheem en Seghwaert/Noordhove

02 februari voor Buytenwegh/de Leyens en Palenstein/Dorp/Driemanspolder

De bijeenkomsten zijn van 12.00 – 14.00 uur bij Welcome 2 aan het Croesinckplein. De bijeenkomsten zijn mede van belang voor een onderlinge kennismaking van de IB’ers op wijkniveau.

In het kader van het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen  is ook het volgende afgesproken:

  • de intern begeleiders op de basisscholen houden in het schooljaar 2015-2016 bij hoeveel leerlingen door of via het sociaal-maatschappelijk driemanschap worden geholpen en of de juiste hulp sneller is ingezet ten opzichte van de periode voor de start van de sociaal-maatschappelijke trio’s. 

We doen een beroep op alle IB’ers om medewerking aan het voorgaande te verlenen. In juni 2016 ontvangen we van elke school graag de volgende gegevens:

  • het aantal leerlingen dat door of via het sociaal-maatschappelijk driemanschap is geholpen;
  • het aantal leerlingen, waarbij tijdwinst is geboekt in vergelijking met de ‘oude situatie’.

De gevraagde gegevens kunnen te zijner tijd worden doorgegeven aan Tilly Lansbergen of Jan de Niet.

Nieuwsbrief passend onderwijs nummer 2 voor ouders/verzorgers

Min of meer gelijk met deze nieuwsbrief nummer 20 verschijnt  de 2e ‘Nieuwsbrief passend onderwijs voor ouders/verzorgers’. Het is wellicht overbodig, maar nogmaals dringen we er bij alle scholen op aan om deze speciaal voor hen bedoelde nieuwsbrief door te sturen naar alle ouders/verzorgers van leerlingen van de school (en ter informatie naar de personeelsleden van de school) en eventuele vragen van hun kant te beantwoorden. Binnen passend onderwijs is de informatievoorziening aan en communicatie met ouders/verzorgers aan belangrijk aandachtspunt.

Aanvragen van een TLV VSO

Bij de procedure voor een aanvraag TLV VSO dient de adviseur passend onderwijs (APO) van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs betrokken te worden c.q. te worden uitgenodigd bij het IHI-overleg. O de website www.icoz.nl staat de procedure beschreven.

Vergaderschema januari – februari 2016

25 januari 2016            Vergadering stichtingsbestuur SWV.

1 februari 2016            Vergadering dagelijks bestuur.

29 februari 2016          Vergadering dagelijks bestuur.

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.