Nieuwsbrief nummer 22

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Proficiat voor De Parachute: een basisarrangement!

De onderwijsinspectie heeft aan De Parachute, de enige cluster-4 school binnen ons samenwerkingsverband een basisarrangement toegekend. Na een uiterst roerige periode, waarin het bestuur van het samenwerkingsverband in nauw overleg met het bestuur van de school alles in het werk heeft gesteld om de problemen het hoofd te bieden, is de rust teruggekeerd. Het bestuur, de leiding en het personeel op De Parachute verdienen een groot compliment voor het bereiken van het resultaat: een basisarrangement, waarmee de inspectie vertrouwen uitspreekt in de kwaliteit van de school. Het samenwerkingsverband beschikt met dit resultaat weer over een volwaardige school voor speciaal onderwijs cluster 4 en daar zijn we uitermate verheugd over! Het samenwerkingsverband heeft nu weer de benodigde kwaliteit voor het gewenste dekkende netwerk op orde. Een situatie die van groot belang is voor alle betrokkenen binnen het samenwerkingsverband, maar met name voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Nieuwe emailadressen!

In de praktijk is gebleken, dat het bestaande emailadres voor de inzending van onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA’s) tot verwarring leidt, omdat het teveel lijkt op het emailadres van OnderwijsAdvies. Dat was reden voor het dagelijks bestuur om het geheel van emailadressen te bezien met het volgende resultaat:

info@passendonderwijszoetermeer.nl           Voor algemene vragen via de website.

TLV@passendonderwijszoetermeer.nl         Voor alles rondom de toelaatbaarheids-verklaringen

OOA@passendonderwijszoetermeer.nl       Voor alles rondom de onderwijsonder-steuningsarrangementen

bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl   Alle berichten voor het dagelijks bestuur, inclusief gegevens over thuiszitters.

Per 15 maart a.s. kunnen deze emailadressen op het niveau van het samenwerkingsverband worden gebruikt.

Thuiszitterstafel: maandelijkse bijeenkomsten

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft een belangrijke taak met betrekking tot het terugdringen c.q. voorkomen van thuiszittende leerlingen. Daartoe vindt er onder meer maandelijks overleg plaats aan de zogenaamde ‘thuiszitterstafel’, waaraan naast het dagelijks bestuur ook de afdelingen leerplicht en jeugd- en gezinshulp (JGH) van de gemeente deelnemen. De doelstelling van dit overleg is helder: voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten en leerlingen die thuis zitten zo snel mogelijk terugleiden naar het onderwijs. De thuiszitterstafel monitort de actuele situatie en formuleert noodzakelijke acties in het kader van de doelstelling.

In opdracht van de staatssecretaris van OCW monitort de onderwijsinspectie sinds kort nauwgezet de thuiszittende leerlingen. Het samenwerkingsverband is verplicht om tweemaandelijks de meest actuele gegevens door te geven. Voor dat doorgeven hebben we ook de medewerking van de scholen nodig:

  1. Als een leerling een thuiszitter is geworden of als de uitkomst van het IHI-overleg mogelijk aanleiding geeft tot thuiszitten van een leerling, moet dit zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband worden doorgegeven.
  1. Als een thuiszittende leerling wordt uitgeschreven, omdat er voor deze leerling een andere school is gevonden, ook dan moet dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband met vermelding van de datum van uitschrijving.
  1. Het emailadres, dat voor het doorgeven van het genoemde onder 1 en 2 moet worden gebruikt is bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl

Diabeteszorg op school

De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Ook onderwijspersoneel mag nu bij kinderen bloedsuiker meten en insuline toedienen.

Eerder was het zo dat ouders van jonge kinderen met diabetes vaak onder schooltijd stand-by moesten zijn, bijvoorbeeld om bij hun kind bloedsuiker te kunnen meten met een vingerprik en de juiste dosis insuline toe te dienen. Veel ouders voelden zich daardoor genoodzaakt minder te gaan werken of zelfs hun baan op te zeggen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden voor diabeteszorg op school beschreven staan. Voortaan beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toedienen van insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen.

Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden, zoals:

– op vrijwillige basis en met instemming van ouders en school

– met genoeg kennis van zaken

– met goede afspraken over opvang bij calamiteiten

De nieuwe Stichting ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school, met als doel dat alle kinderen met diabetes zorgeloos naar school kunnen gaan.

Laagdrempelige gedragstrainingen: ook in 2016

Evenals in voorgaande jaren zijn er binnen Meerpunt ook voor 2016 gelden beschikbaar voor de uitvoering door Kwadraad van laagdrempelige gedragstrainingen. In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd welke scholen hiervoor belangstelling hebben. Op dit moment is er nog beperkte ruimte. De trainingen zijn bestemd voor leerlingen uit de groepen 5 en/of 6. De trainingen omvatten elk 8 sessies en kunnen worden gegeven aan hele groepen of aan een aantal leerlingen uit deze groepen.

De leerkrachten en de ouders/verzorgers worden bij de trainingen, die onder schooltijd plaatsvinden, betrokken. De trainingen zullen worden uitgevoerd in het tweede deel van het huidige schooljaar of in de eerste helft van het volgende schooljaar. Belangstellende scholen kunnen zich melden bij de coördinatoren Tilly Lansbergen (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl)  of Jan de Niet (jdeniet@unicoz.nl)

De Meerzicht – wijkconferenties

In de loop van de maand maart vinden in alle Zoetermeerse wijken Meerpunt-conferenties plaats. Een zeer geslaagde start vond plaats in Oosterheem op 2 maart jl. Op 16 maart sluit Rokkeveen de rij. Alleen voor Seghwaert/Noordhove is nog geen datum geprikt, maar er wordt gemikt op eind maart. De wijkzorgnetwerken staan centraal in de wijkconferenties: kennismaken met elkaar en elkaars werk!

Het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen

Onlangs vond een 3-tal wijkbijeenkomsten plaats om het functioneren van de sociaal-maatschappelijke driemanschappen op de scholen te bespreken. Het waren positieve bijeenkomsten, waar vooral is gekeken naar wat tot nu toe goed gaat en wat beter kan. Daarbij passeerden vele aspecten de revue. Enkele resultaten:

  • De aanduiding ‘sociaal-maatschappelijke driemanschappen’ wordt gewijzigd in ‘sociaal-maatschappelijke meermanschappen’ om duidelijk te maken dat ook de intern begeleider van de school eraan verbonden is.
  • De leden van de meermanschappen moeten de flexibele ruimte die ze hebben om ‘te doen wat nodig is’ beter benutten.
  • Er is nadrukkelijk ruimte beschikbaar voor de leden van de meermanschappen om preventief te werken (meekijken in de klas of inzetten van trainingen).

De genoemde wijkbijeenkomsten krijgen zeker een vervolg. Succesfactoren zullen op een rij worden gezet en er zal een plan van aanpak worden ontwikkeld om die factoren op de alle scholen te realiseren.

Deadline voor het aanleveren van gegevens

15 juni 2016    Het aantal leerlingen dat door of via het sociaal-maatschappelijk meermanschap is geholpen  én het aantal leerlingen waarbij tijdwinst is geboekt in vergelijking met de ‘oude situatie’. 

Vergaderschema  maart – april 2016

14 maart    2016          Lokaal overleg over het onderwijs aan vluchtelingen.

14 maart    2016         Vergadering stichtingsbestuur.

15 maart    2016          Meerpuntconferentie in Palenstein.

16 maart    2016          Meerpuntconferentie in Rokkeveen

04 april      2016           Vergadering dagelijks bestuur.

05 april      2016           Lokaal overleg over het onderwijs aan vluchtelingen.

18 april      2016           Coördinatoren-overleg.

18 april      2016           Klankbordbijeenkomst.

20 april      2016           OPR.

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl)

of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.