Nieuwsbrief nummer 21

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Verantwoording onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA) 2014-2015

Aan dit onderwerp hebben we ook aandacht besteed in onze nieuwbrief van januari jl. In het schooljaar 2014-2015 heeft een flink aantal scholen onderwijsondersteunings-arrangementen (OOA)  toegekend gekregen. Deze middelen moeten worden verantwoord. Op de website van het samenwerkingsverband is daarvoor een format geplaatst. Een aantal scholen heeft op dit moment nog niet aan ons verzoek voldaan. We dringen er nogmaals op aan dit alsnog op korte termijn te doen. Eind februari 2016 maken we de balans op. Nieuwe aanvragen van scholen die op dat moment nog niet aan hun verplichting hebben voldaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

  • Onderwijsondersteuningsarrangementen die destijds zijn toegekend in 2014-2015, maar waarvan de uitvoering – volgens afspraak – gedeeltelijk in 2015-2016 plaatsvond, kunnen te zijner tijd aan het einde van het huidige schooljaar worden verantwoord. Daarover volgt nog nadere informatie.

Thuiszitterstafel: maandelijkse bijeenkomsten

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft een belangrijke opdracht bij het terugdringen c.q. voorkomen van thuiszittende leerlingen. Daartoe vindt er onder meer maandelijks overleg plaats aan de zogenaamde ‘thuiszitterstafel’, waaraan naast het dagelijks bestuur ook de afdelingen leerplicht en jeugd- en gezinshulp (JGH) van de gemeente deelnemen. De doelstelling van dit overleg is: voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten en leerlingen die thuis zitten zo snel mogelijk terug te leiden naar het onderwijs. De thuiszitterstafel monitort de actuele situatie en formuleert noodzakelijke acties in het kader van de doelstelling.

Vacature 0,4 fte voor intern begeleider op De Parachute

Op SO cluster 4-school De Parachute (www.leokanner.nl/Locaties/De-Parachute-SO/Ons-onderwijs) is sprake van een vacature voor de taak van IB’er (binnen De Parachute onderwijsbegeleider genaamd). Het betreft een vacature voor 2 dagen op het niveau van Lc. Benoeming in de vacature kan op korte termijn geschieden, maar in onderling overleg zit daar ruimte in. Het betreft een benoeming als leraar met de taak van IB’er. Interne begeleiders op de scholen binnen ons samenwerkingsverband die belangstelling hebben voor de vacature kunnen nadere informatie inwinnen bij de Marion Baartman, directeur van de Parachute (m.baartman@parachute.nl)

Laagdrempelige gedragstrainingen: ook in 2016

Evenals in voorgaande jaren zijn er binnen Meerpunt ook voor 2016 gelden beschikbaar voor de uitvoering door Kwadraad van laagdrempelige gedragstrainingen. Er is ruimte voor 5 scholen.

Op 4 scholen kan een training worden verzorgd voor leerlingen uit de groepen 5 en/of 6 en op 1 school gaan we ervaring opdoen met een training voor leerlingen uit de groepen 3 en 4.

De trainingen omvatten elk 8 sessies en kunnen worden gegeven aan hele groepen of aan een aantal leerlingen uit deze groepen. De leerkrachten en de ouders/verzorgers worden bij de trainingen, die onder schooltijd plaatsvinden, betrokken.

De trainingen zullen worden uitgevoerd in het tweede deel van het huidige schooljaar of in de eerste helft van het volgende schooljaar. Belangstellende scholen kunnen zich melden bij de coördinatoren Tilly Lansbergen (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl)  of Jan de Niet (jdeniet@unicoz.nl) 

Overeenstemming in IHI-overleg 

Een belangrijk kernpunt binnen de IHI-procedure is dat de besluiten in het IHI-overleg worden genomen op basis van overeenstemming. De directeur van de basisschool neemt daarbij – op basis van zijn eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs op zijn school – een speciale positie in, maar dat geldt ook voor de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. De besluitvorming in het IHI-overleg verdient dan ook uiterste zorgvuldigheid. Recent heeft het dagelijks bestuur een afgegeven TLV ingetrokken, omdat uiteindelijk duidelijk was geworden dat in het besluitvormende IHI-overleg geen sprake was geweest van overeenstemming. De ouders/verzorgers hadden namelijk niet ingestemd. Een besluit tot afgifte van een TLV heeft in een dergelijke situatie geen zin, omdat de ouders van die TLV geen gebruik zullen maken. We vragen naar aanleiding van deze casus uw aandacht voor het volgende:

  • Bespreek gedurende de IHI-procedure desgewenst ook nadrukkelijk de overstap BAO-BAO ter voorkoming van tijdrovende procedures in een later stadium.
  • Bespreek in het besluitvormende IHI-overleg – indien dit aan de orde is – nadrukkelijk dat er in Zoetermeer of daarbuiten een school is die de leerling passend onderwijs kan bieden.
  • Bespreek in het besluitvormende IHI-overleg – indien dit aan de orde is – nadrukkelijk dat de huidige (basis)school van de leerling geen passend onderwijs kan bieden en welke negatieve gevolgen dit kan hebben zoals in het punt hieronder staat beschreven.
  • In het besluitvormende IHI-overleg wordt geen overeenstemming bereikt en de (basis)school van mening is, dat voor de betreffende leerling geen passend onderwijs kan worden geboden. Er is wel een school beschikbaar om dat passende onderwijs wel te bieden.In dat geval kan de (basis)school besluiten tot een verwijderingsprocedure, vanwege het feit, dat niet tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling. Deze procedure is geen onderdeel van het IHI-traject, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en de directeur van de betreffende (basis)school.

Deadlines voor aan te leveren gegevens

29 februari 2016          Verantwoording OOA’s 2014-2015.

15 juni 2016                Het aantal leerlingen dat door of via het sociaal-maatschappelijk driemanschap is geholpen  én het aantal leerlingen waarbij tijdwinst is geboekt in vergelijking met de ‘oude situatie’

Vergaderschema  februari – maart 2016

18 februari 2016          Bijeenkomst Meerpunt kernteam.

29 februari 2016          Vergadering dagelijks bestuur.

03 maart    2016          Bijeenkomst thuiszitterstafel.

07 maart    2016          Vergadering dagelijks bestuur.

14 maart    2016        Vergadering stichtingsbestuur.

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.