Nieuwsbrief nummer 23

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

BAO-BAO-afweging als onderdeel van IHI

De IHI-aanpak voorziet in een zorgvuldige procedure met betrekking tot het realiseren van de juiste ondersteuning van leerlingen in het kader van passend onderwijs. Alvorens in zo’n procedure de vraag aan de orde is of de leerling mogelijk is aangewezen op passend onderwijs in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, dient ook een BAO-BAO-afweging plaats te vinden. De ondersteuningsstructuur, het onderwijsconcept en het pedagogisch klimaat zijn immers niet hetzelfde op alle  scholen. De praktijk van de afgelopen jaren heeft laten zien dat leerlingen op de ene basisschool beter tot hun recht komen dan op een andere basisschool. De uitkomst van deze afweging moet worden vastgelegd in het groeidocument. Dat is mede van belang voor het geval ouders/verzorgers zich gaan oriënteren bij andere scholen. De nieuwe school kan dan bij de besluitvorming met betrekking tot al of niet plaatsen van de leerling – na contact te hebben gehad met de stamschool – rekening houden met hetgeen in het groeidocument is vastgelegd inzake de BAO-BAO-afweging.

Nogmaals: geen overeenstemming in IHI

We hebben in een vorige nieuwsbrief uitgebreid stilgestaan bij de situatie, dat er in het besluitvormende IHI-overleg geen overeenstemming is te verkrijgen, omdat de ouders/verzorgers van de betreffende leerling een afwijkend standpunt innemen. We hebben daarbij aangegeven welke situatie dan ontstaat en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn.

Op deze plaats willen we benadrukken, dat de scholen er verstandig aan doen om alles op alles te zetten om een dergelijke situatie in het besluitvormende IHI-overleg te voorkomen. Dat kan wellicht door nog meer in te zetten op samenwerking met ouders/verzorgers in het voortraject. Door ouders/verzorgers nog meer als partners in het IHI-traject te beschouwen, is het wellicht toch mogelijk om tijdig op 1 lijn te komen en te blijven. Wanneer vooraf al duidelijk is, dat ouders/verzorgers niet zullen instemmen met een bepaalde uitkomst van het IHI-overleg dan moet nadrukkelijk worden overwogen of het zin heeft het besluitvormende IHI-overleg plaats te laten vinden. De relatie school – ouders/verzorgers kan er dermate door verslechteren dat er alleen sprake is van verliezers en dat kan niemands’ bedoeling zijn.

We willen niet beweren dat op deze wijze altijd een ‘patstelling’ in het besluitvormende IHI kan worden voorkomen, maar we zijn er tegelijkertijd wel van overtuigd dat het in een aantal situaties veel druk van de ketel kan halen.

Nieuwe emailadressen!

Nogmaals zetten we de emailadressen van het samenwerkingsverband op een rij:

info@passendonderwijszoetermeer.nl           Voor algemene vragen via de website.

TLV@passendonderwijszoetermeer.nl         Voor alles rondom de toelaatbaarheids-verklaringen

 

OOA@passendonderwijszoetermeer.nl       Voor alles rondom de onderwijsonder-steuningsarrangementen

bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl   Alle berichten voor het dagelijks bestuur, inclusief gegevens over thuiszitters.

 De ontwikkeling van het volgende ondersteuningsplan

Na de komende zomervakantie zal het dagelijks bestuur van het samenwerkings-verband de conceptversie van het volgende ondersteuningsplan schrijven. In de periode oktober 2016 – januari 2017 zal het conceptplan in uiteenlopende overleggen worden besproken, waarna het algemeen bestuur gevraagd zal worden goedkeuring te verlenen.

In de periode tot de komende zomervakantie verzamelt het dagelijks bestuur informatie op basis waarvan het beleid voor de komende jaren zal worden geformuleerd. Het dagelijks bestuur nodigt iedereen binnen het

samenwerkingsverband uit om desgewenst ideeën aan te dragen of onderwerpen naar voren te brengen, die om aandacht vragen. Het emailadres bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl kan hiervoor worden gebruikt.  

Deadline voor het aanleveren van gegevens

15 juni 2016    Het aantal leerlingen dat door of via het sociaal-maatschappelijk meermanschap is geholpen  én het aantal leerlingen waarbij tijdwinst is geboekt in vergelijking met de ‘oude situatie’. 

Vergaderschema  april – mei 2016.

18 april      2016           Klankbordbijeenkomst.

20 april      2016           OPR.

17 mei        2016          Vergadering dagelijks bestuur.

20 mei        2016          Verschijning volgende nieuwsbrief.

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl)

of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.