Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 3

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding

Dit is de derde nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar. Er is ook iedere maand een nieuwsbrief, bestemd voor iedereen die betrokken is bij het samenwerkingsverband. Het staat elke school vrij om die nieuwsbrieven of specifieke onderdelen daaruit ook onder de aandacht te brengen van de ouders/verzorgers. U kunt er desgewenst op de school van uw kind(eren) wel naar vragen bij de directeur of de intern begeleider(s). Deze nieuwsbrief voor ouders/verzorgers wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

Hoe is de jeugdhulp op de school van uw kind(eren) geregeld?

Het is belangrijk dat kinderen of jongeren snel extra hulp krijgen als dat nodig is. De school speelt daar een belangrijke rol in. De intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker kunnen in overleg met de leerkrachten en ouders die extra hulp inzetten.

Sinds ruim een jaar zijn ook de medewerkers van Jeugd- en Gezinshulp (werkzaam bij de gemeente) en van Jeugdformaat op de scholen in de wijk werkzaam. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker.

Zij brengen hun eigen deskundigheid naar de scholen, zoals het geven van trainingen, het begeleiden van ouders thuis of het voeren van gesprekken met kinderen. Als blijkt dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is, dan wordt dit snel ingezet.

Er wordt hard gewerkt om de samenwerking op de scholen en de hulpverlening in de wijken zo goed mogelijk vorm te geven. Zo wordt er één plan per gezin gemaakt. Dat betekent dat als er meerdere hulpverleners binnen een gezin werken, zij de hulp goed op elkaar afstemmen.

Heeft u vragen of zorgen over uw kind of over uw thuissituatie? Stel deze dan aan de leerkracht, de intern begeleider en/of de schoolmaatschappelijk werker op uw school.

De missie van het samenwerkingsverband op Passend Onderwijs

Alle kinderen in Zoetermeer die zijn aangewezen op primair onderwijs (basis onderwijs, speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs) hebben recht op de voor hen meest passende plek met passende ondersteuning en zorg. Het beleid van het samenwerkingsverband is gericht op realisering van deze missie.

Preventie binnen de IHI-aanpak is een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs in Zoetermeer

In de afgelopen jaren is in Zoetermeer een unieke werkwijze ontwikkeld: de IHI-aanpak (Integraal Handelingsgericht Indiceren). Daarbij is de inzet om in het belang van uw kind preventief te werken. Hoe eerder een specifieke ondersteuningsbehoefte bij een leerling wordt gesignaleerd, des te meer kans dat hieraan effectief tegemoet gekomen kan worden. Preventie vormt een belangrijke prioriteit binnen het samenwerkingsverband.

Steeds weer dient de onderwijs-professional zich hierbij de vraag te stellen: ’Wat is nodig in het belang van deze leerling?’

Bij elke stap is de volgende vraag van belang: ‘Hoe kan de leerkracht het beste worden ondersteund om de betreffende leerling passend onderwijs te bieden?’

Binnen de IHI-procedure moet het ondersteuningsproces van een leerling steeds transparant zijn voor de ouders/verzorgers. Elke stap wordt gezet in overleg tussen alle betrokkenen.

Voor de ondersteuning van een leerling kan een ondersteuningsarrangement worden ingezet, waarvoor gelden vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar zijn. Voor leerlingen, die het beste op hun plaats zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs – omdat zij daar passend onderwijs kunnen krijgen – geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, nadat daarover in het IHI-overleg een besluit is genomen. Op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) is hierover uitgebreide informatie te vinden.

De volledige beschrijving van de IHI-procedure kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Heeft u vragen over de IHI-aanpak dan kunt u terecht bij de directeur  of de intern begeleider van de school.

De samenwerking binnen Meerpunt

Het samenwerkingsverband is kernpartner binnen Meerpunt. Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin. Naast de gemeente en het onderwijs is een groot aantal andere organisaties bij Meerpunt aangesloten. Het samenwerkingsverband hecht grote waarde aan de samenwerking binnen Meerpunt (www.meerpunt.nl)

De volgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nummer 4 voor ouders/verzorgers zal rond 7 juli  2016 verschijnen.

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren) of de intern begeleider(s).