Nieuwsbrief nummer 24

Stroomlijning betrokkenheid De Parachute bij IHI

Om de voorbereiding op en de besluitvorming in het IHI-overleg verder te optimaliseren is – in overleg met de directbetrokkenen – door het dagelijks bestuur besloten om ambulant begeleider Joke Wolvers voor een deel van haar inzet nauwer te verbinden met cluster 4 school De Parachute. Het grote voordeel is, dat zij vanuit deze positie mede namens De Parachute standpunten kan verwoorden. Het risico, dat achteraf na het IHI-overleg blijkt dat de betreffende leerling toch niet op De Parachute op de juiste passende plek geplaatst kan worden, wordt daarmee vermeden. Deze stroomlijning betekent dus tijdwinst. Overigens blijft Joke Wolvers – zoals tot nu toe – ook beschikbaar voor advisering als AB’er vanuit het SBO.

Kinderopvang meer bij IHI betrekken

De kinderopvang is aangesloten bij Meerpunt en het onderwijs kan in voorkomende situaties een beroep doen op de medewerkers van de kinderopvang om een bijdrage te leveren aan een IHI-procedure wanneer het leerlingen betreft die ook binnen de kinderopvang worden begeleid. Dit laatste gebeurt nog maar in zeer beperkte mate. Dat is de reden om het in deze nieuwsbrief expliciet onder ieders aandacht te brengen. Vanuit de kinderopvang is aangegeven dat de bereidheid tot het leveren van een bijdrage bepaald aanwezig is.

Start OZA-pilot na de zomervakantie

Na de komende zomervakantie wordt in samenwerking met onderwijs/zorgorganisatie Horizon uit Rotterdam in Meerzicht aan het Kerkenbos een speciaal onderwijs-zorgarrangement (OZA) gestart. Het wordt een arrangement, dat zich richt op het creëren van nieuw onderwijsperspectief voor (dreigende) thuiszittende leerlingen. Er is plaats voor maximaal 8 leerlingen, die gedurende maximaal 3 maanden binnen OZA zullen worden begeleid. In het overleg aan de ‘thuiszitterstafel’, een overleg dat maandelijks plaatsvindt, zal worden bepaald welke leerlingen binnen OZA zullen worden begeleid. OZA zal maximaal 1 schooljaar functioneren en zal daarna worden ingebed in de bestaande onderwijszorgstructuur van Zoetermeer.

Nieuw verantwoordingsformulier OOA’s

Het formulier voor de verantwoording van aangewende middelen in het kader van een onderwijsondersteuningsarrangement (OOA) is aangepast. Het nieuwe formulier is te vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) Veel aangevraagde en toegekende OOA’s lopen aan het einde van dit schooljaar af. Bij de afronding dient genoemd formulier te worden ingevuld. Dit geldt ook bij verlenging van een OOA. De verlengingsaanvraag dient tezamen met het verantwoordingsformulier te worden ingestuurd. Het ingevulde formulier moet worden gemaild naar het IHI-secretariaat via het emailadres OOA@onderwijsadvies.nl

BAO-BAO-overleg verdient meer aandacht binnen IHI

Wanneer binnen een IHI-procedure de vraag aan de orde komt of het onderwijs op de huidige school voor de betreffende leerling nog wel passend is, moet de eerste vraag zijn of er een andere basisschool in Zoetermeer is (bij voorkeur in de eigen wijk!)  waar de leerling wel passend onderwijs kan volgen. Er zijn binnen het samenwerkingsverband meer dan 40 basisscholen, die – onder meer – verschillen in pedagogisch klimaat en ondersteuningsstructuur. Ongeacht van welke denominatie: de leerling heeft recht op het meest passende onderwijs binnen het samenwerkingsverband.

Het overleg tussen basisscholen wanneer een leerling met extra ondersteuningsbehoeften zich – al of niet in overleg met de huidige school – meldt voor inschrijving aan een andere school kan in voorkomende situaties ook beter. Een goed contact tussen de interne begeleiders is noodzakelijk, waarbij voor de nieuwe school met name het gevolgde IHI-proces op de huidige school (en de resultaten daaruit) van belang is. Alvorens tot inschrijving van de betreffende leerling te besluiten dient een goede afweging van alle beschikbare informatie plaats te vinden.    

Inzet AB: meer preventief

Er heeft recent overleg plaatsgevonden over de inzet van de (preventieve) ambulante begeleiding vanuit het SO. Daaruit is nadrukkelijk naar voren gekomen, dat het wenselijk is dat deze begeleiding zo preventief mogelijk wordt ingevuld. Hiervoor zijn in voldoende mate uren beschikbaar. In de praktijk kan dit betekenen dat gedurende het IHI-proces de ambulante begeleiding vanuit het SBO in een eerder stadium wordt overgedragen naar een ambulant begeleider vanuit het SO.

Datumplanning 2016-2017

Screen Shot 2016-05-21 at 10.05.09

Deadline voor het aanleveren van gegevens

15 juni 2016    Het aantal leerlingen dat door of via het sociaal-maatschappelijk meermanschap is geholpen  én het aantal leerlingen waarbij tijdwinst is geboekt in vergelijking met de ‘oude situatie’. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij de Passend Onderwijs – coördinatoren Tilly Lansbergen of Jan de Niet.

Vergaderschema  mei – juni 2016

19 mei       2016          Bijeenkomst ‘thuiszitterstafel’.

06 juni        2016          Vergadering dagelijks bestuur.

15 juni        2016          Verschijning volgende nieuwsbrief.

16 juni        2016          Bijeenkomst ‘thuiszitterstafel’.

20 juni        2016          coordinatorenoverleg en klankbordgroep.

22 juni       2016           OPR.

27 juni       2016           Vergadering stichtingsbestuur.

04 juli         2016          Vergadering dagelijks bestuur.

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nlof bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.