Nieuwsbrief nummer 25

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nieuwe emailadressen!

In de vorige nieuwsbrief is een onjuist emailadres vermeld voor de inzending van de OOA-verantwoording. We zetten daarom hier de juiste emailadressen nog een keer op een rij.

info@passendonderwijszoetermeer.nl           Voor algemene vragen via de website.

TLV@passendonderwijszoetermeer.nl         Voor alles rondom de toelaatbaarheids-verklaringen

OOA@passendonderwijszoetermeer.nl       Voor alles rondom de onderwijsonder-steuningsarrangementen

bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl   Alle berichten voor het dagelijks bestuur, inclusief gegevens over thuiszitters.

Start OZA-pilot na de zomervakantie

Na de komende zomervakantie wordt – zoals in de vorige nieuwsbrief reeds eerder gemeld – in samenwerking met onderwijs/zorgorganisatie Horizon uit Rotterdam in Meerzicht aan het Kerkenbos een speciaal onderwijs-zorgarrangement (OZA) gestart. Het wordt een arrangement, dat zich richt op het creëren van nieuw onderwijsperspectief voor (dreigende) thuiszittende leerlingen. Er is plaats voor maximaal 8 leerlingen, die gedurende maximaal 3 maanden binnen OZA zullen worden begeleid. De leerlingen blijven gedurende die periode ingeschreven staan bij de ‘toeleverende’ school. In het overleg aan de ‘thuiszitterstafel’, een overleg dat maandelijks plaatsvindt, zal worden bepaald welke leerlingen binnen OZA zullen worden begeleid. OZA zal maximaal 1 schooljaar functioneren en zal daarna worden ingebed in de bestaande onderwijszorgstructuur van Zoetermeer. Nogmaals wijzen we erop, dat (dreigende) thuiszittende leerlingen tijdig bij het dagelijks bestuur moeten worden aangemeld, zodat ze meegenomen kunnen worden bij de besprekingen aan de ‘thuiszitterstafel’.

Inschakeling van het leerhuis van OnderwijsAdvies bij de uitvoering van onderwijsondersteuningsarrangementen

Inleiding

Onderwijsondersteuningsarrangementen vormen een belangrijk instrument bij de realisering van de doelstellingen van het samenwerkingsverband. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van het antwoord op de vraag of een leerling gebaat is bij de inzet van een ondersteuningsarrangement ligt bij het schoolspecifieke IHI-overleg. Dit overleg bepaalt – met instemming van de betreffende coördinator Passend Onderwijs – ook de inhoud van het arrangement met een procedurele en kwaliteitstoets achteraf door het IHI-secretariaat.

Inzet externe remedial teaching

In 2014-2015 en 2015-2016 maakte een vorm van remedial teaching niet zelden onderdeel uit van een vastgesteld arrangement. Voor de uitvoering daarvan werd dan een externe deskundige ingehuurd. Op de vraag of de inzet van een externe deskundige daadwerkelijk noodzakelijk is en of deze voldoende kwaliteit levert (c.q. heeft geleverd) heeft het dagelijks

bestuur (als eindverantwoordelijke voor de aanwending van de beschikbare onder-steuningsmiddelen) nauwelijks of geen zicht en dat is een ongewenste situatie.

OnderwijsAdvies als partner

OnderwijsAdvies is de onderwijsbegeleidingsdienst in Zoetermeer, die al decennialang partner is van de Zoetermeerse besturen en hun scholen. Het Leerhuis is een onderdeel binnen OnderwijsAdvies dat het samenwerkingsverband van dienst kan zijn bij het meer structureren van de externe ondersteuning bij de uitvoering van onderwijs-ondersteuningsarrangementen en het bewaken van de kwaliteit hiervan.

Het Leerhuis

Het Leerhuis van Onderwijsadvies zet eigen of (onder verantwoordelijkheid van OnderwijsAdvies) externe deskundigen in om de problematiek bij individuele leerlingen aan te pakken. Dat kan zijn op het gebied van taal of rekenen, maar ook bij bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst of werkhoudingsproblemen.

De kosten

De prijs voor de inzet van deskundigen via het Leerhuis is meer dan concurrerend met de huidige prijsstelling van externe deskundigen, die worden ingezet (50 euro per uur, inclusief behandelplan en schriftelijke evaluatie).

Onderscheid tussen de scholen

Samenhangend met de managementafspraken tussen bestuur en scholen die niet binnen elke onderwijsorganisatie in Zoetermeer gelijkluidend zijn, gelden vanaf heden de volgende afspraken:

  • In principe wordt door alle OPOZ-scholen het Leerhuis van OA ingeschakeld, indien er voor de uitvoering van een OOA sprake is van de inzet van een externe dienstverlener. Veel van de bij ons bekende externe dienstverleners zijn hierbij aangesloten.
  • Alle Unicoz- en overige scholen zijn niet verplicht het Leerhuis van OA in te schakelen indien er voor de uitvoering van een OOA sprake is van de inzet van een externe dienstverlener, maar het staat hen vrij dat wel te doen. Indien een andere externe dienstverlener wordt ingeschakeld, geldt wel als voorwaarde dat de kosten hiervan in lijn moeten liggen met de hiervoor genoemde prijs die door OA voor een dergelijke dienstverlening in rekening wordt gebracht.

De procedure bij inschakeling van het Leerhuis

De school, waar een onderwijsondersteuningsarrangement in ontwikkeling is, neemt – bij voorkeur via de eigen contactpersoon bij OnderwijsAdvies (die mogelijk al participeert in   het IHI-overleg) – contact op met het Leerhuis.

  • Vervolgens worden afspraken gemaakt over (nadere invulling van) de inhoud van het onderwijsondersteuningsarrangement.
  • OnderwijsAdvies draagt zorg voor een deskundige uitvoerder van het OOA.
  • OnderwijsAdvies bewaakt de (kwaliteit van de) uitvoering en levert ook een schriftelijke evaluatie t.b.v. het IHI-overleg.
  • Van tevoren worden afspraken gemaakt over het aantal gewenste uitvoeringsuren voor het OOA.
  • OnderwijsAdvies factureert maandelijks de kosten voor de uitgevoerde activiteiten naar het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband met een uitsplitsing per OOA.

Per kwartaal evalueert het dagelijks bestuur met de leiding van het Leerhuis c.q. OnderwijsAdvies hoe de samenwerking verloopt met afspraken voor het vervolg. 

Inzet AB-uren opnemen in een OOA

Indien de inzet van een ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs onderdeel vormt van een OOA dan dienen de uren die hiermee gepaard gaan te worden opgenomen. De financiering van deze uren verloopt rechtstreeks via het dagelijks bestuur en moeten dus niet worden meegenomen bij de vaststelling van de totale kosten van een OOA.

Deadline voor het aanleveren van gegevens

15 juni 2016    Het aantal leerlingen dat door of via het sociaal-maatschappelijk meermanschap is geholpen  én het aantal leerlingen waarbij tijdwinst is geboekt in vergelijking met de ‘oude situatie’. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij de Passend Onderwijs – coördinatoren Tilly Lansbergen of Jan de Niet.

Coőrdinatorenoverleg en klankbordgroep

De vergaderingen van het coőrdinatorenoverleg en de klankbordgroep op 20 juni a.s. gaan niet door. In de volgende nieuwsbrief zal het dagelijks bestuur de plannen met betrekking tot deze overleggen voor het komende schooljaar presenteren.

Activiteitenrooster juni-juli 2016

16 juni        2016          Bijeenkomst ‘thuiszitterstafel’.

22 juni       2016           OPR.

27 juni       2016           Vergadering stichtingsbestuur.

04 juli         2016          Vergadering dagelijks bestuur.

07 juli         2016          Verspreiding nieuwsbrief 26

07 juli        2016           Verspreiding nieuwsbrief 4 voor ouders/verzorgers.

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.