Passend onderwijs SWV 28-17

Per 1 augustus 2014 treedt de ‘Wet Passend Onderwijs’ (formeel bestaat deze benaming overigens niet*) in werking. Vanaf die datum zal in Zoetermeer 1 SWV voor het primair onderwijs functioneren met deelname van nagenoeg alle scholen. Dat is een nieuwe situatie, want onder het WSNS-regime is er tot 1 augustus 2014 sprake van een drietal denominatieve samenwerkingsverbanden, waarbinnen ook scholen van buiten Zoetermeer zijn ondergebracht. Bovendien maakt – in tegenstelling tot de situatie binnen WSNS – ook het speciaal onderwijs deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband.

In Zoetermeer wordt sinds enkele jaren al gepreludeerd op de invoering van de nieuwe wet en is veel geïnvesteerd in de nieuwe samenwerking, hetgeen belangrijke voordelen biedt bij de invoering van passend onderwijs. Bovendien zijn in de WSNS-periode (1992- 2014) veel ervaringen opgedaan, die hebben bijgedragen aan de inhoudelijke en organisatorische invulling van het nieuwe samenwerkingsverband. Voor de optimalisering en verdere verfijning hiervan zijn zeker nog enkele jaren nodig.

Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen is binnen het samenwerkingsverband dit ondersteuningsplan ontwikkeld. Er is bewust gekozen voor een plan op hoofdlijnen met waar mogelijk een verwijzing naar informatie elders. Daarbinnen zal op basis van financiele mogelijkheden qua (gewenst) beleid worden geprioriteerd. Daar komt bij dat ook nog niet alles is uitgekristalliseerd; de komende jaren zal er nog volop sprake zijn van ontwikkeling.

In de aanloop naar de formulering van dit ondersteuningsplan is door de bij de vorming van het SWV betrokken besturen een ‘Kadernotitie als groeidocument’ vastgesteld. In dat document staan belangrijke uitspraken, die in dit ondersteuningsplan zijn uitgewerkt. Enkele afspraken willen we hier in deze inleiding als ‘hoekstenen’ voor dit ondersteuningsplan voor voren brengen:

  • Elk individueel bestuur is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen binnen de eigen organisatie.
  • In het stichtingsbestuur komen alleen aspecten aan de orde, die van gemeenschappelijk belang zijn en die niet onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke besturen vallen.
  • Elk deelnemend bestuur formuleert (meerjaren)ondersteuningsbeleid voor de interne ondersteuningsactiviteiten en jaarlijks een plan van aanpak ter uitvoering van dit beleid. Dit bestuursspecifieke beleid ligt in het verlengde van het beleid, zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
  • Elke school binnen het samenwerkingsverband stelt – onder de verantwoordelijkheid van het eigen individuele bestuur – een schoolondersteuningsprofiel op.Dit ondersteuningsplan wordt vastgesteld voor een periode van 2 schooljaren inplaats van de maximale wettelijke termijn van 4 schooljaren. Zoals elders in dit ondersteuningsplan staat aangegeven, zal in de komende periode een strategisch beleidsplan worden ontwikkeld voor de periode 2016-2020. Dit strategisch beleidsplan zal volgens planning gereed zijn rond december 2014.

*Formeel: Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs’. De bepalingen uit deze wet worden verwerkt in de WPO en de WMS. In de WPO is dit terug te vinden in paragraaf 2 Zorgstructuur.