Zorgplicht

Inleiding

Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is voldoen aan de zorgplicht. Het schoolbestuur krijgt een zorgplicht, op grond waarvan voor alle leerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven (en die extra ondersteuning nodig hebben), een passend onderwijsaanbod geboden moet worden. In het kader daarvan zijn heldere afspraken nodig over het adequaat en vlot plaatsen van kinderen op school. Vooral daar waar de onderwijsbehoefte van het kind niet matcht met wat een school kan bieden. Dit plaatsingsafspraken beoogt duidelijke afspraken te maken tussen schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Doel van de plaatsingsafspraken

Volgens het beleid van SWV 28.17 behoren kinderen zo thuisnabij mogelijk, liefst in hun eigen wijk en binnen de eigen gemeente naar school te (kunnen) gaan. Dit geldt voor alle kinderen.

Doelgroep

Het betreft hier plaatsing van een kind dat voor het eerst naar de basisschool gaat of voor een ‘zij-instromer’, een kind dat verhuisd is of overstapt van een andere basisschool.

 Afspraken over toelating en plaatsing van leerlingen jonger dan 4 jaar

 1. Ouders melden kinderen aan bij de school van hun keuze.
 2. Het moment van toelating is de dag waarop het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt.
 3. De ouders geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eventueel eveneens om toelating is verzocht. De school waar het eerst wordt aangemeld heeft de zorgplicht.
 4. De procedure van al dan niet inschrijving en toelating start als het kind de leeftijd van 3 jaar en 7 maanden bereikt. School heeft dan het intakegesprek met de ouders en gaat na of het kind extra ondersteuning behoeft. (Naast de informatie van de ouders zijn er gegevens beschikbaar van de peuterspeelzaal of crèche en evt. consultatiebureau).
 5. De school onderzoekt, als er sprake is van extra ondersteuning, welke ondersteuning voor het kind nodig is. De school organiseert hiertoe een IHI- overleg met ouders, en andere betrokkenen (afgaand op de voorinformatie).
 6. De school doet binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding een passend aanbod, bij voorkeur op de school van aanmelding. Als de school het kind niet of in onvoldoende mate kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken een passender plek, zo thuisnabij mogelijk.
 7. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen.
 8. De coördinator passend onderwijs (van het eigen bestuur) kan hierbij ondersteunend optreden op verzoek van de school waar het kind is aangemeld.
 9. De school bespreekt met ouders en, indien gewenst, met de coördinator van het bestuur, welke school of scholen in het samenwerkingsverband (of eventueel daarbuiten) de juiste expertise hebben.
 10. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren van ouders, zoals een bepaalde schoolrichting (denominatie of onderwijsconcept) of de maximale afstand tussen huis en school.
 11. De beoogde school van aanmelding wordt betrokken bij dit IHI- overleg.
 12. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de inschrijving van het kind, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.
 13. Tijdens de tijdelijke plaatsing op de aanmeldschool loopt de procedure van toelating en inschrijving door.

 Het toelatingsproces in schema

Start aanmelding Einde aanmelding Inschrijving en toelating Start procedure Einde procedure
Naar keuze van de ouders 3 jaar en 7 maanden Tussen 3 jaar en 7 maanden en 3 jaar en 10 maanden Vanaf 3 jaar en 7 maanden Uiterlijk 3 jaar en 10 maanden

 Toelating en plaatsing van leerlingen als ‘zij- instromer’
(vanwege verhuizing of overstap naar andere school)

 1. Ouders melden hun kind bij voorkeur tenminste 10 weken voor de schoolwisseling bij de nieuwe school aan.
 2. De ‘nieuwe’ school vraagt het onderwijskundig rapport op bij de school van herkomst en onderzoekt, in overleg ook met de ouders, of de onder-steuningsbehoefte van de leerling de ondersteuning- en begeleidings-mogelijkheden van de school niet overstijgt.
 3. Vooruitlopend op de beslissing kan de school de leerling voorlopig een plek geven, zodat de leerling niet thuis komt te zitten. De uitkomst van het contact tussen de ib’ers van de oude en de nieuwe school is leidraad. De directeur van de ontvangende school beslist.
 4. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de school van herkomst en evt. andere betrokkenen
 5. Betreft het een school buiten Zoetermeer: via telefonisch -/mailcontact
 6. Binnen de gemeente: organiseren van een IHI overleg met de ‘oude’ school, ouders en evt. andere betrokkenen; gericht op de vraag of de school een adequaat antwoord kan bieden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling:
  Zo ja: kind wordt ingeschreven
  Zo nee: verder op zoek naar welke school wel een goede onderwijsplek kan bieden.
 7. Kinderen kunnen pas worden ingeschreven als het onderwijskundig rapport ingevuld aanwezig is. Daarbij geldt als regel dat het OKR altijd uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding op de nieuwe school aanwezig is. Zo nodig wordt een IHI overleg georganiseerd. Binnen 6 weken na de ontvangst van het onderwijskundig rapport is duidelijk of de leerling wel of niet wordt ingeschreven.

 Toelating en terugplaatsing van leerlingen vanuit het SO naar SBO of SBO naar BO

Een toelaatbaarheidverklaring voor het S(B)O wordt afgegeven voor een vooraf bepaalde termijn. Uiteraard wordt de voortgang van de leerling zorgvuldig gestuurd en geëvalueerd (weergave hiervan te vinden in het OPP). Als de gestelde doelen van de plaatsing van de leerling binnen de S(B)O onderwijssetting zijn gerealiseerd, komt terugplaatsing in beeld:

 1. De S(B)O school neemt het initiatief tot inwerkingstelling van de procedure terugplaatsing
 2. De S(B)O school voert overleg over de terugplaatsing met de ouders van betreffende leerling
 3. De S(B)O school organiseert een IHI overleg met ouders, basisschool en evt. andere betrokkenen gericht op onderzoeken van de matching tussen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en dat wat de (moeder)school kan bieden.