Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 4

6 juli 2016

Vooraf

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding

Dit is de vierde nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar. Er is ook iedere maand een nieuwsbrief, bestemd voor iedereen die betrokken is bij het samenwerkingsverband. Het staat elke school vrij om die nieuwsbrieven of specifieke onderdelen daaruit ook onder de aandacht te brengen van de ouders/verzorgers. U kunt er desgewenst op de school van uw kind(eren) wel naar vragen bij de directeur of de intern begeleider(s). Deze nieuwsbrief voor ouders/verzorgers wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

OZA en thuiszitters

Na de zomervakantie start het samenwerkingsverband in samenwerking met de gemeente Zoetermeer een nieuw initiatief in Meerzicht, dat de naam OZA heeft meegekregen: Onderwijs-Zorg-Arrangement. Het doel van de pilot is om (dreigende) thuiszitters weer onderwijsperspectief te bieden. Tijdelijke plaatsing van leerlingen (in principe gedurende 3 maanden) vindt plaats via de thuiszitterstafel, het maandelijkse overleg over (dreigende) thuiszittende leerlingen. OZA krijgt een flexibele opzet, dat wil zeggen dat de betreffende leerlingen (maximaal 8) niet gedurende de gehele week bij OZA verblijven. Ze kunnen ook voor een deel onderwijs of zorg op een andere locatie volgen, indien dit past in de doelstelling: hen weer perspectief bieden op een passende plek in het onderwijs.

Nieuwe afspraken m.b.t. leerlingenvervoer

 1. Het samenwerkingsverband heeft afspraken met de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Zoetermeer over de toekenning van dit vervoer. We zetten de procedure op een rij:
 2. Ouders/verzorgers kunnen met algemene vragen over leerlingenvervoer terecht bij de gemeente.
 3. Het IHI-overleg op de school van de leerling neemt een besluit inzake de afgifte van een TLV.
 4. Wanneer duidelijk is, dat de betreffende leerling binnen Zoetermeer geen passend onderwijs kan krijgen en dus is aangewezen op een school buiten Zoetermeer, waarvoor
  leerlingenvervoer noodzakelijk is, wordt dit vermeld in het groeidocument.
 5. Wanneer duidelijk is, dat de betreffende leerling binnen Zoetermeer passend onderwijs kan krijgen, waarvoor – in verband met een lichamelijke of psychische handicap – leerlingen- vervoer noodzakelijk is, wordt dit vermeld in het groeidocument.
 6. Het groeidocument wordt door de school naar het IHI-secretariaat gestuurd, waar de TLV wordt opgesteld.
 7. Het IHI-secretariaat koppelt een verklaring voor het leerlingenvervoer aan de TLV.
 8. Via de school ontvangt de ouder/verzorger een kopie van de TLV + vervoersverklaring, de ouder/verzorger vraagt bij de gemeente het leerlingenvervoer aan met bijvoeging van een kopie van de TLV + vervoersverklaring.
 9. De gemeente beslist uiteindelijk over de aanvraag, maar baseert zich in belangrijke mate op de besluitvorming in het IHI-overleg.

Meedenken over het volgende ondersteuningsplan

Passend Onderwijs wordt binnen het samenwerkingsverband in Zoetermeer ontwikkeld aan de hand van de plannen die daarvoor zijn geformuleerd in het ondersteuningsplan. Het huidige plan loopt tot 1 augustus 2017. Op dit moment wordt al gewerkt aan de voorbereiding van het volgende ondersteuningsplan, dat betrekking zal hebben op de periode 2017 – 2021. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband wil graag zoveel mogelijk betrokkenen bij de totstandkoming van het volgende ondersteuningsplan betrekken. Daarom de volgende uitnodiging aan u:
Heeft u ideeën, suggesties en/of aanbevelingen voor de inhoud van het volgende ondersteuningsplan? Mail deze dan naar: bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl
We zullen uw reacties betrekken bij de verdere ontwikkeling! Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid!

De volgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nummer 5 voor ouders/verzorgers zal rond 15 oktober 2016 verschijnen.

Zomervakantie

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband wenst u samen met uw kind(eren) een hele prettige zomervakantie en een positieve start van het volgende schooljaar!
Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren) of de intern begeleider(s).