Nieuwsbrief nummer 26

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA’s)

Voor de toekenning van onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA’s) geldt min of meer dezelfde procedure als voor de toekenning van TLV’s. Besluitvorming vindt plaats in het IHI, waarbij een positief advies van de betreffende coördinator Passend Onderwijs een voorwaarde is. Nadat dit besluit is genomen, vindt de afwikkeling plaats via het IHI-secretariaat (kwalitatieve toetsing) en het dagelijks bestuur (financiële toetsing). De gelden worden overgemaakt naar het bestuur van de school. Met de uitvoering hoeft de school daarop niet te wachten. Het besluit is immers in het IHI genomen! Voorwaarde is wel, dat is voldaan aan de verantwoordingsplicht inzake eerder afgegeven OOA’s. Zonder deze verantwoording worden geen nieuwe OOA’s toegekend en vervalt het recht van het IHI op de betreffende school om ter zake besluiten te nemen.

OZA-pilot en thuiszitters

Na de zomervakantie start de OZA-pilot in Meerzicht. In de vorige nieuwsbrief hebben we daarover bericht. Het doel van de pilot is om (dreigende) thuiszitters weer onderwijsperspectief te bieden. Tijdelijke plaatsing van leerlingen binnen de OZA-pilot vindt plaats via de thuiszitterstafel, het maandelijkse overleg met betrekking tot (dreigende) thuiszittende leerlingen. Nogmaals dringen we erop aan om (dreigende) thuiszitters tijdig aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband door te geven en daarbij ook de geboortedatum van de leerling te vermelden.

Nieuwe afspraken m.b.t. leerlingenvervoer

Met de gemeente Zoetermeer zijn de afspraken omtrent leerlingenvervoer verfijnd. Ouders/verzorgers kunnen met algemene vragen ter zake terecht bij de gemeente. De aanvraagprocedure start bij het betreffende IHI-overleg, waarin een besluit valt inzake de afgifte van een TLV en waarbij duidelijk is, dat de betreffende leerling binnen Zoetermeer geen passend onderwijs kan krijgen en derhalve is aangewezen op een school buiten Zoetermeer, waarvoor leerlingenvervoer noodzakelijk is. Het kan ook een IHI-besluit betreffen voor een passende plek binnen Zoetermeer, waarvoor – in verband met een lichamelijke of psychische handicap – leerlingenvervoer noodzakelijk is. De noodzaak van leerlingenvervoer moet dan worden vermeld in het groeidocument bij de besluitvorming in het IHI. Dit groeidocument wordt naar het IHI-secretariaat gestuurd, waar de TLV wordt opgesteld. Daar wordt dan een verklaring voor het leerlingenvervoer aan gekoppeld. Via de school ontvangt de ouder/verzorger een kopie van de TLV + vervoersverklaring, waarmee de ouder/verzorger bij de gemeente het vervoer tenslotte formeel aanvraagt. Het is uiteindelijk de gemeente die een besluit neemt over al of niet toekenning van de aanvraag leerlingenvervoer, waarbij de gemeente zich in belangrijke mate baseert op het IHI-besluit.

Inschakeling van het leerhuis van Onderwijs Advies bij de uitvoering van onderwijsondersteuningsarrangementen

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de samenwerking met het leerhuis van Onderwijs Advies met betrekking tot ondersteuningsarrangementen. Een van de onderdelen had betrekking op de financiering, waarbij is gesteld dat de prijsstelling van het leerhuis uitgangspunt is bij de toekenning van onderwijsondersteuningsarrangementen, indien geen gebruik wordt gemaakt van het leerhuis. Vanzelfsprekend is daarbij een zuivere vergelijking op zijn plaats. Voor het leerhuis geldt een uurprijs van 50 euro. Van elk uur wordt 45 minuten feitelijke begeleiding verricht; 15 minuten zijn voor de voorbereiding op maat. Voor het opstellen van het behandelplan en een korte schriftelijke evaluatie worden geen extra kosten in rekening gebracht. Een overgangsregeling geldt voor de afspraken met externe ondersteuners die vòòr 1 juni 2016 zijn gemaakt. Voor alle afspraken na die datum vormt een uurprijs van 50 euro de bovengrens.

Meedenken over het volgende ondersteuningsplan

Rondom de jaarwisseling 2016 – 2017 zal de besluitvorming plaatsvinden met betrekking tot het volgende ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het dagelijks bestuur wil graag zoveel mogelijk betrokkenen bij de totstandkoming ervan betrekken. Daartoe is in de afgelopen periode al veel overleg gepleegd, maar voor wie daar niet bij betrokken is geweest, hebben we de volgende uitnodiging:
Heeft u ideeën, suggesties en/of aanbevelingen voor de inhoud van het volgende ondersteuningsplan? Mail deze dan naar: bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl We beloven niet dat uw reactie onverkort wordt overgenomen, maar we zullen hem zeker bij onze overwegingen betrekken.

Mini-conferentie ondersteuningsplan 2017-2021

Mede op basis van alle input (waaronder de opbrengst van de Passend Onderwijs conferentie in november 2014) wil het dagelijks bestuur in het komende najaar een aantal voornemens met betrekking tot de inhoud van het volgende ondersteuningsplan ter discussie voorleggen aan een aantal betrokkenen binnen het samenwerkingsverband (directeuren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, leden
OPR, leden stichtingsbestuur, samenwerkingspartners, vertegenwoordigers gemeente). Dat zal gebeuren tijdens een mini-conferentie op woensdag 26 oktober a.s. van 3 tot 5 uur. Locatie: ONC Clauslaan. De uitnodiging voor deze mini- conferentie volgt begin september. Aanmelden is nu al mogelijk en kan via bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl

Evaluatie functioneren sociaal-maatschappelijke meermanschappen

Vanuit een groot aantal scholen hebben we – zoals afgesproken – evaluatieve gegevens ontvangen met betrekking tot het functioneren van de sociaal- maatschappelijke meermanschappen in de scholen. Hoewel de ervaringen zeer uiteenlopend zijn, kunnen we ook vaststellen dat voor een groot aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte de hulp sneller is ingezet dan voorheen het geval zou zijn geweest. Een mooi eerste resultaat. Uit de evaluatie komen echter ook nog veel aspecten naar voren die verbetering behoeven. Daar gaan we aan werken!

Praktijkcheck SWV

Het dagelijks bestuur hecht eraan om ten behoeve van de ontwikkeling van het volgende ondersteuningsplan over zoveel mogelijk input vanuit het samenwerkingsverband te beschikken. In dat kader wordt in samenwerking met de PO-raad een praktijkcheck uitgevoerd. Dat zal gebeuren op 30 augustus a.s. Een tweetal vertegenwoordigers van de PO-raad zullen die dag gesprekken voeren met vele betrokkenen en daaruit conclusies en aanbevelingen formuleren voor het dagelijks bestuur. De uitnodigingen voor die gesprekken gaan binnenkort de deur uit.

IHI-scholing

Er gaat veel goed rondom de IHI-aanpak. We horen dat van meerdere betrokkenen. T och kan er nog veel worden verbeterd. We hebben inmiddels voldoende ervaringsgegevens om op basis daarvan een scholingsaanbod te ontwikkelen. Over de uitvoering hiervan in het komende najaar zullen we in de volgende nieuwsbrief nader berichten.

Klankbordgroep: andere opzet

Het dagelijks bestuur heeft het functioneren van de klankbordgroep in 2015-2016 besproken en is tot de conclusie gekomen dat een andere aanpak wenselijk is. De klankbordgroep was voornamelijk samengesteld uit directeuren en intern begeleiders, terwijl er juist voor hen binnen het samenwerkingsverband andere mogelijkheden zijn om mee te denken. Het dagelijks bestuur wil graag meer reactie van groepsleerkrachten over passend onderwijs in hun praktijk. In dat kader zal er in de loop van komend schooljaar een bijeenkomst voor hen worden georganiseerd.

Activiteitenrooster augustus-september 2016

30 augustus       praktijkcheck SWV

05 september   vergadering dagelijks bestuur

07 september   extra OPR-vergadering

15 september   verschijning nieuwsbrief 27