Nieuwsbrief nummer 27

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Verspreiding van de nieuwsbrieven via de website van het SWV

Het dagelijks bestuur heeft besloten om in het vervolg de maandelijkse nieuwsbrieven van het samenwerkingsverband alleen nog te publiceren op de website. Bij verschijnen van een nieuw nummer zal er nog wel een mail worden verspreid met een verwijzing naar de website. De nieuwsbrieven die elk kwartaal verschijnen voor met name de ouders/verzorgers blijven we per mail verspreiden, maar deze worden uiteraard ook op de website geplaatst.

De rapportage naar aanleiding van de praktijkcheck door het landelijk Steunpunt Passend Onderwijs

Het dagelijks bestuur heeft – onder meer met het oog op het volgende ondersteuningsplan – eind augustus een praktijkcheck laten uitvoeren door het Steunpunt Passend Onderwijs bij de PO-raad. Deze check biedt de mogelijkheid tot verdieping, kwaliteitsontwikkeling en onafhankelijke feedback op het proces. De volledige rapportage zal op de website van het samenwerkingsverband worden geplaatst. Een korte bloemlezing met elementen uit de rapportage luidt als volgt:

Complimenten

 1. Er is zeer weinig overhead; de beschikbare middelen worden op de werkvloer ingezet. In de praktijk wordt de ondersteuning bij de school en de leerling georganiseerd. Er bestaat geen beeld van overbodige bureaucratie.
 2. Er zijn duidelijke en transparante procedures.
 3. Het IHI-systeem wordt breed gedragen en vormt een bindende factor, ook met de jeugdzorg.
 4. Het mandaat, beslissen op schoolniveau, lijkt succesvol en wordt door scholen gewaardeerd.
 5. Ouders altijd vanaf het begin erbij betrekken, biedt veel winst.
 6. De gedeelde verantwoordelijkheid wordt door leerkrachten gewaardeerd.
 7. Het dagelijks bestuur is laagdrempelig bereikbaar. Het dagelijks bestuur is beschikbaar, flexibel en denkt vanuit het leerlingbelang.
 8. Het samenwerkingsverband heeft een vooruitstrevende visie en vooruitstrevende intenties.
 9. De visie van het SWV wordt gedeeld en er heerst een oplossingsgericht klimaat.
 10. Het meermanschap op elke school wordt als positief gezien.
 11. Het SWV is inhoudelijk goed bezig.
 12. Vooral door het speciaal onderwijs wordt het SWV als een goed voorbeeld in de regio genoemd.
 13. De eigenwijze wijze waarop het SWV passend onderwijs inricht, biedt veel kansen.

Het mag duidelijk zijn, dat het dagelijks bestuur ingenomen is met deze complimenten. Het sterkt ons in de gedachte dat we op de goede weg zijn. De rapportage schetst ook een aantal aandachtspunten, waaruit duidelijk wordt dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Ook nu weer een kleine bloemlezing:

Aandachtspunten

 1. De eenpitters (besturen met 1 school) binnen het SWV verdienen aandacht.
 2. Er zijn verschillen in de uitwerking van de ondersteuning tussen de twee grote besturen binnen het SWV.
 3. De werkdruk van de IB’ers is hoog.
 4. Agendaproblemen maken afspraken met jeugdzorg vaak lastig.
 5. De beschikbaarheid van AB kan praktischer en flexibeler.
 6. De preventieve aanpak heeft meer aandacht nodig.
 7. De informatie en het taalgebruik zijn onvoldoende doelgroepgericht.
 8. De JGZ is nog niet goed bij IHI betrokken.
 9. Het professionaliseringsaanbod is nog te vrijblijvend.
 10. De leerkrachten moeten nadrukkelijker worden meegenomen in de ontwikkelingen; de huidige informatiestroom lijkt nu niet verder te komen dan het IB-niveau.

Het samenwerkingsverband en thuiszitters 

De OZA-pilot (OZA= onderwijs-zorg-arrangement) in Meerzicht is van start gegaan. Een aantal (dreigende) thuiszitters wordt in of vanuit de OZA-locatie begeleid. Plaatsing verloopt via het maandelijkse thuiszittersoverleg. Nogmaals het verzoek aan de schooldirecteuren om (dreigende) thuiszitters zo spoedig mogelijk te melden bij het dagelijks bestuur ter bespreking in het thuiszittersoverleg (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl).

Door verschillende organisaties binnen welzijn of zorg worden initiatieven ontplooid om (dreigende) thuiszitters te begeleiden. We verzoeken de scholen wanneer zij door deze organisaties worden benaderd om niet in te gaan op het begeleidingsaanbod en de betreffende organisatie te verwijzen naar het dagelijks bestuur (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl)   

De mini-conferentie op 26 oktober a.s.

Mede op basis van alle input (waaronder de opbrengst van de Passend Onderwijs conferentie in november 2014 en de recent uitgevoerde praktijkcheck) organiseert het dagelijks bestuur op 26 oktober a.s. een mini-conferentie. De bijeenkomst is van 3 tot 5 uur en vindt plaats in het ONC aan de Clauslaan in de wijk Driemanspolder. De uitnodiging voor deze mini-conferentie wordt een dezer dagen verspreid richting de scholen en andere genodigden en zal ook op de website van het samenwerkingsverband worden geplaatst.

De ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR komt dit schooljaar voor de eerste keer bijeen op woensdag 12 oktober. De OPR heeft met ingang van dit nieuwe schooljaar een flink aantal nieuwe leden. 

De vernieuwde website van het samenwerkingsverband

Mede op verzoek vanuit de scholen en de OPR heeft het dagelijks bestuur de structuur van de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) aangepast. Nog niet alle onderdelen zijn geheel up-to-date, maar dit wordt op korte termijn gerealiseerd. Het dagelijks bestuur verneemt graag welke wensen er nog zijn ten aanzien van de inhoud van de website (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl). Suggesties zijn uiteraard altijd welkom.

Het vergaderschema voor de komende periode

 

Maandag         10        oktober            vergadering van het dagelijks bestuur

Woensdag       12        oktober            thuiszitterstafel.

Woensdag       12        oktober            OPR

Maandag         24        oktober            vergadering stichtingsbestuur

Woensdag       26        oktober            mini-conferentie

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (jdeniet@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.