Nieuwsbrief nummer 28

Zoetermeer, 15 december 2016. 

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Een terugblik op de mini-conferentie van 26 oktober a.s.

Op 26 oktober jl. vond in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan een mini-conferentie plaats. Hiervoor werden uitgenodigd: de directeuren van de scholen, de intern begeleiders, de ambulant begeleiders, de leden van de OPR, de leden van het stichtingsbestuur en vertegenwoordigers van samenwerkingspartners (waaronder de gemeente Zoetermeer). In totaal gingen ruim 50 aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek rondom een aantal centrale thema’s.

De zogenaamde ‘slotzinnen’ die na de gesprekken naar voren werden gebracht als aanbevelingen richting het dagelijks bestuur, luidden als volgt:

 • De toekomstige ontwikkeling van de interne begeleiding binnen de scholen.
  • In 2021 zijn IB’er en adjunct verdwenen en is er een ‘zorg ‘coördinator (functie) die het onderwijskundig proces mee vorm geeft.
  • In 2021 is er tenminste 1 zorgcoördinator (functie) die in een tandem met de directie verantwoordelijk is voor coördinatie van zorg binnen de school en het onderwijskundig beleid, waarbij de zorg binnen de school wordt gedeeld met het team en de diverse specialisten binnen de school.
 • De toekomstige positie van het Speciaal Basisonderwijs binnen het SWV.
  A/B In 2021 heeft elke wijk een school, waar zo inclusief mogelijk onderwijs wordt gegeven.
 • De ontwikkeling van een doorgaande lijn ‘voorschool-basisschool-voortgezet onderwijs’.
  • We gaan door op de ingeslagen weg: eigenzinnig / elkaar willen kennen / lef voor kinderen-leerlingen van 0 – 18 jaar.
  • In 2021 werken wij intensief samen, nemen initiatief, laten ons niet weerhouden door regels, door beperkingen, door de belangen van verschillende stichtingen: alles voor onze leerlingen.
 • De doorontwikkeling van de IHI-aanpak.
  • In 2021 werken wij met 1 set formulieren, waarbij binnen IHI dezelfde regels gelden en waar gewerkt wordt met een digitale omgeving.
  • In 2021 is er nog steeds IHI met een hoofdrol voor ouders vanaf het begin, waarbij de expertrol van de school wordt erkend door anderen, zonder overbodige overhead en administratie (er moet worden gestreefd naar beperking van de huidige administratieve overload).
 • Het beleid met betrekking tot de toekenning van OOA’s.
  • Onderzoek in hoeverre het mogelijk is om middelen die er nu zijn voor de ondersteuningsstructuur per school structureel verhoogd kunnen worden, waardoor OOA’s aangevraagd worden voor specifieke situaties op voorwaarde dat de criteria voor OOA’s heel helder geformuleerd zijn; dit verhoogt de kwaliteit van de leerkrachten (het schoolteam) in de breedte.
  • Ook in 2021 zullen er OOA’s nodig zijn, waarbij IHI leidend moet zijn en het belang van het kind voorop staat.

De ontwikkeling van het ondersteuningsplan 2017-2021

De ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan – waarbij uiteraard de uitkomsten van de mini-conferentie zijn meegenomen – ligt op schema. De conceptversie is door het dagelijks bestuur afgerond en wordt op 19 december ‘in meningsvormende zin’ in het stichtingsbestuur besproken. Op 9 januari stelt het dagelijks bestuur het nieuwe ondersteuningsplan voorlopig vast. Daarna is het woord aan de OPR en het OOGO, het overleg met de gemeente. Op 6 februari stelt het dagelijks bestuur het nieuwe plan vast, zoals dat ter goedkeuring aan het stichtingsbestuur zal worden voorgelegd. Het stichtingsbestuur komt daarvoor op 20 februari bijeen. Na 20 februari zal het dagelijks bestuur de uitwerking van het nieuwe plan ter hand nemen.

Uiteraard is het mogelijk, dat het hier beschreven traject om de een of andere reden vertraging oploopt. In dat geval zal de beoogde planning moeten worden bijgesteld. Indien daarvan sprake is, zullen wij daarover berichten in een volgende nieuwsbrief.

De AB – contactpersonen in het speciaal onderwijs. 

Het overzicht met contactpersonen ambulante begeleiding in het speciaal onderwijs ziet er voor de Zoetermeerse scholen als volgt uit:

wijk
Cluster 3 ZML: Agnes van der Ster
06-13698412
avdster@ziggo.nl
Cluster 3 (LZ+mytyl): Mieke Platell
06-47023935
m.platell@mmschool.nl
Cluster 4: Marga Hoff
06-50880009
Seghwaert
Noordhove
Oosterheem
Dorp
Palenstein
m.hoff@deloodsboot.com
Rhona Minnema
071-5727859
Buytenwegh
Leyens
Meerzicht
r.minnema@aed-leiden.nl
Francis Paardekooper
06-42950779
Rokkeveen f.paardekooper@aed-leiden.nl

 

De plaatsing van leerlingen in cluster 4

Recent ontstond onrust op de basisscholen binnen het samenwerkingsverband over ‘het gerucht’ dat de Parachute vol zou zitten en dat er dus geen nieuwe leerlingen zouden kunnen worden geplaatst. Dit is niet het geval!

Verder heeft het bestuur van De Parachute besloten tot uitstel van de verhuizing naar de Bokkenweide in Seghwaert. Na de zomervakantie 2017 zal de Parachute aldaar van start gaan.  

Marjolein ter Haar opvolgster van Jan de Niet 

Marjolein ter Haar is per 14 november 2016 gestart als opvolgster van Jan de Niet als coördinator passend onderwijs Unicoz.  De expertise die zij heeft opgedaan in haar werk als intern begeleider op basisschool ‘de Floris’ en vervolgens de afgelopen 4 jaar als succesvol directeur van basisschool Prins Claus stelt haar goed in staat om voor Unicoz en het samenwerkingsverband aan het werk te gaan. Zij kan in haar nieuwe functie haar kennis en kunde goed inzetten en delen.  

De sociaal-maatschappelijke meermanschappen 

Recent heeft overleg plaatsgevonden over het functioneren van de sociaal-maatschappelijke meermanschappen op de scholen binnen het samenwerkingsverband. Daarin is besloten om de huidige ‘route’ niet aan te passen, maar werk te maken van bekendheid bij alle professionals van het Meerpunt-spoorboekje en de daarin vastgelegde afspraken. Daarnaast moet door de leidinggevenden worden ingezet op het wegnemen van knelpunten inzake de onderlinge samenwerking binnen de meermanschappen.

Ook moet er door alle betrokkenen worden gewerkt met het escalatiemodel:

 1. Er is een signaal dat iets binnen een meermanschap niet goed loopt.
 2. Dit signaal wordt binnen het meermanschap besproken.
 3. Als dit niet leidt tot een acceptabele oplossing volgt escalatie naar de leidinggevende, die dit oppakt in overleg met andere betrokken leidinggevende(n).

Wanneer er binnen een meermanschap coaching nodig is dan kunnen de Passend Onderwijs – coördinatoren Tilly Lansbergen of Marjolein ter Haar (opvolgster van Jan de Niet) worden ingeschakeld. Zij gaan dan in gesprek met het meermanschap om tot een structurele oplossing te komen, waarbij de verantwoordelijkheid blijft bij het meermanschap.

Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van een pilot, waarbij er 1 sociaal-maatschappelijk medewerker aan een school wordt verboden voor ongeveer 9 uur per week in plaats van de huidige 3 medewerkers binnen het meermanschap. De pilot zal worden uitgevoerd op 4 scholen in verschillende wijken in 2017 met een start in maart en een evaluatie in november.

Het vergaderschema voor de komende periode

Woensdag       14        december        bijeenkomst ‘thuiszitterstafel’.

Maandag         19        december        vergadering stichtingsbestuur.

Woensdag       21        december        bijeenkomst ‘vluchtelingentafel’.

Maandag         09        januari             vergadering dagelijks bestuur.

Maandag         16        januari             extra bijeenkomst stichtingsbestuur.

Maandag         23        januari             bijeenkomst stuurgroep OZA-pilot.

Woensdag       25        januari             bijeenkomst OPR.

Woensdag       01        februari            OOGO-overleg met de gemeente.

Maandag         06        februari            vergadering dagelijks bestuur.

Maandag         20        februari            vergadering stichtingsbestuur. 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.