Nieuwsbrief nummer 29

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Het nieuwe ondersteuningsplan 2017-2021

Het nieuwe ondersteuningsplan 2017-2021 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting   zijn beide door het stichtingsbestuur vastgesteld. De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft met het plan ingestemd en met de gemeente is overeenstemming bereikt in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

Het nieuwe beleid dat in het ondersteuningsplan is verwoord, is niet ‘uit de lucht komen vallen’. Sinds het verschijnen van het 1e ondersteuningsplan is het nieuwe beleid feitelijk gaandeweg tot ‘wasdom’ gekomen. Er zijn in allerlei vormen ervaringen opgedaan waaruit conclusies zijn getrokken met het oog op de toekomst. Er zijn ook een strategische conferentie en een mini-conferentie (oktober 2016) georganiseerd. Er is een praktijkcheck geweest, uitgevoerd door de PO-raad. Er is in uiteenlopende overleggen gediscussieerdover conceptversies (onder meer in IB-netwerken en directie-overleggen bij de deelnemende besturen)en er is lering getrokken uit landelijke (evaluatie-)documenten,zoals de Koersnotitie PO van de PO-raad. Al met al vele bronnen waaruit we hebben geput en onze conclusies hebben getrokken. Met het in dit ondersteuningsplan verwoorde nieuwe beleid als resultaat.

Het nieuwe ondersteuningsplan beschrijft in hoofdstuk 4 het nieuwe beleid dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. In de meerjarenbegroting zijn gelden opgenomen voor de uitvoering van die plannen. Het dagelijks bestuur gaat op korte termijn een eerste aanzet geven met betrekking tot de uitvoering van de plannen.

Pilot SMW+ op een viertal scholen binnen het samenwerkingsverband

In de komende periode (maart-december 2017) zal een pilot worden uitgevoerd, waarbij op een 4-tal scholen in Zoetermeer niet meer met een sociaal-maatschappelijk meermanschap, bestaande uit 3 personen wordt gewerkt, maar met 1 sociaal-maatschappelijke medewerker (SMW+). Het doel van deze pilot is met name om te onderzoeken of de snelheid van werken en de preventieve aanpak verder kan worden verbeterd in vergelijking met de aanpak waarbij sprake is van een meermanschap bestaande uit 3 personen. Bij de pilot wordt de SMW+ ‘het sociaal-maatschappelijke gezicht’ van de school voor alle betrokken partijen rondom het kind/gezin. Deze medewerker heeft als taak om de hieronder beschreven doelstellingen te realiseren in samenwerking met de intern begeleider, de directeur en de leerkrachten van de school. De medewerker wordt geleverd vanuit het SMW of vanuit Jeugdformaat en is voor 8 uur per week beschikbaar voor de school.

De medewerker van Jeugd- en Gezinshulp (JGH) blijft op de achtergrond aanwezig als consulent/vraagbaak voor de SMW+medewerker (gemiddeld 1 uur per week). De SMW+ medewerker doet ook de aanvraag tot specialistische jeugdhulp door het invullen van een JGH-ondersteuningsplan met daarbij het besluit welke zorg er moet komen. De medewerker van Jeugd- en Gezinshulp maakt op basis van dit besluit binnen één week na ontvangst van het JGH-ondersteuningsplan de noodzakelijke beschikking.

De deelnemende scholen aan de pilot

School MMS partij die leidend zal zijn in de school Naam SMW+ medewerker
Waterlelie Jeugdformaat Joanneke Keus
AMG Schmidt Jeugdformaat Evelien Clarisse
Oranjerie SMW Anita Pichelaar
Jacobsvlinder SMW Judith vd Hoeven

Deze scholen zijn gekozen op basis van de volgende overwegingen: een goede verdeling over de wijken, een verdeling over de schoolbesturen, geen scholen waar extra uren SMW worden ingekocht en de expertise van de medewerkers.

De doelstellingen, waar sprake is van een meermanschap, bestaande uit 3 personen

 • Zo snel mogelijk signaleren wat er nodig is bij kinderen, gezinnen, professionals.
 • Preventief werken en normaliseren: waar mogelijk grote/omvangrijke opvoed- en opgroei-problemen voorkomen door snel aan de slag te gaan met de vragen die er spelen.
 • Ondersteuning bieden (ontzorgen en verwijzen): passende ondersteuning bieden (zoveel mogelijk door meermanschap zelf en anders warme overdracht naar passende aanbieder).

De doelstellingen op de pilotscholen (SMW+)

 • Bovenstaande doelstellingen op een meer effectieve wijze behalen, doordat er tijdwinst wordt gerealiseerd dankzij verminderde overleg- en reistijd.
 • Investeren in kennisoverdracht van JGH-medewerkers naar medewerker SMW+.

 De afspraken met betrekking tot de overstap van leerlingen van basisschool naar basisschool

De overstap van leerlingen van de ene naar een andere basisschool in Zoetermeer verloopt niet altijd overeenkomstig de ter zake binnen het samenwerkingsverband gemaakte afspraken. Dit is niet in het belang van leerlingen. Daarom brengen we de afspraken graag nog een keer onder ieders aandacht. 

 1. Een leerling wordt pas ingeschreven als alle noodzakelijke informatie (vastgelegd in het onderwijskundig rapport) binnen is en de school ervan overtuigd is, dat in voldoende mate tegemoet kan worden gekomen aan de instructie- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 2. Bij aanmelding moeten scholen aan de ouders/verzorgers melden, dat een voorwaarde voor plaatsing het ‘onderwijskundig rapport bij wisseling van school’ is en dat zij moeten bevorderen dat de ‘oude’ school dit opstelt, voordat de leerling naar de ‘nieuwe’ school gaat.
 3. Na aanmelding neemt de nieuwe school contact op met de oude school om de aanmelding door te geven en afspraken te maken over de aanlevering van het onderwijskundig rapport (voor zover de oude school nog geen contact heeft opgenomen).
 4. Zodra op de ‘oude’ school bekend is, dat een leerling gaat vertrekken, neemt de school vooruitlopend op de aanlevering van het onderwijskundig rapport contact op met de ‘nieuwe’ school om eerste informatie door te geven (voor zover de nieuwe school nog geen contact heeft opgenomen).
 5. Het onderwijskundig rapport wordt uiterlijk een week voordat de leerling de school verlaat aan de nieuwe school ter hand gesteld. De ouders ontvangen een afschrift, overeenkomstig de bepalingen van de wet Primair Onderwijs.
 6. In situaties, waarin het bij 5 gestelde – omdat de ouder/verzorger het vertrek erg laat heeft aangekondigd – niet mogelijk is, maakt de ‘oude’ school een afspraak met de ‘nieuwe’ school m.b.t. de termijn, waarop het rapport wel wordt aangeleverd (uiterlijk 2 weken nadat de ‘nieuwe’ school daarom heeft verzocht).
 7. Wanneer een school met betrekking tot het hiervoor gestelde in gebreke blijft, wordt dit aan de Passend Onderwijs-coördinator gemeld, die dit bij de directeur c.q. het bestuur van de betreffende school aan de orde zal stellen en bij een onbevredigend resultaat melding zal doen bij het dagelijks bestuur.

De hiervoor beschreven procedure geldt voor leerlingen in Zoetermeer. Indien een leerling van buiten Zoetermeer wordt aangemeld bij een basisschool binnen ons samenwerkingsverband dan geldt de volgende gedragslijn: 

De ‘nieuwe’ school neemt zo spoedig mogelijk contact op met de ‘oude’ school om afspraken te maken over de aanlevering van het onderwijskundig rapport. Indien zich hieromtrent problemen voordoen, wordt de Passend Onderwijs-coördinator hiervan op de hoogte gesteld en wordt het probleem eventueel op bestuurlijk niveau opgepakt. Dit geldt ook voor het niet tijdig aanleveren van het onderwijskundig rapport.  

De nieuwe evaluatie 2017

In het komende voorjaar moet als onderdeel van de ‘Jaarstukken 2016’ onder meer het inhoudelijk jaarverslag over 2016 van het samenwerkingsverband worden opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn een kwaliteitsvergelijking met een jaar geleden. Eind 2015 heeft het dagelijks bestuur een evaluatie onder de scholen uitgevoerd, waarmee de actuele stand van zaken met betrekking tot een aantal uitvoeringsaspecten in kaart kon worden gebracht. Nu willen we graag weten in hoeverre er sinds eind 2015 vooruitgang is geboekt. Begin maart ontvangen de scholen – via hun bestuur – een evaluatieformulier met het verzoek deze op korte termijn ingevuld te retourneren. We bedanken iedereen bij voorbaat voor een snelle medewerking.

Leerlingen voor cluster 3 – De Keerkring

Binnen ons samenwerkingsverband beschikken we binnen het speciaal onderwijs over een cluster 3 voorziening: De Keerkring. Indien het er binnen een IHI-traject naar uitziet dat plaatsing op een voorziening voor SO cluster 3 mogelijkerwijs aan de orde is, dient altijd de Keerkring ingeschakeld te worden (ook als gedacht wordt dat een SO cluster 3 – voorziening buiten Zoetermeer wellicht passender is).

Indien vanuit De Keerkring wordt aangegeven dat deze school de betreffende leerling geen passend onderwijs kan bieden, dient in IHI-verband samen met De Keerkring naar een alternatief te worden gezocht. Het niet-inschakelen van De Keerkring kan onder meer leiden tot problemen inzake eventueel noodzakelijk leerlingenvervoer. 

Het vergaderschema voor de komende periode

Maandag         06        maart               vergadering dagelijks bestuur

Donderdag      09        maart               bijeenkomst thuiszitterstafel

Maandag         20        maart               extra vergadering dagelijks bestuur

Dinsdag           28        maart               voortgangsoverleg over onderwijs aan vluchtelingenkinderen

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.