Nieuwsbrief ouders/verzorgers nummer 5

Zoetermeer, 8 maart 2017

Vooraf

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Inleiding

Dit is de vijfde nieuwsbrief, speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen, die binnen het samenwerkingsverband onderwijs volgen. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar en wordt via de afzonderlijke scholen verspreid.

Het nieuwe ondersteuningsplan

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan 2017 – 2021 voor het samenwerkingsverband. Daarbij is veel gebruik gemaakt van resultaten uit allerlei overlegsituaties. Het ondersteuningsplan heeft als titel meegekregen: ‘De volgende stap op weg naar passend(er) onderwijs voor iedereen’. Het plan bevat veel nieuw beleid voor de komende jaren. Enkele plannen op een rij:

  • De scholen krijgen gaandeweg meer geld voor de organisatie van de extra ondersteuning van de leerlingen.
  • Er komt een werkgroep die een advies gaat formuleren met betrekking tot de toekomst van het speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband blijft streven naar vermindering van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
  • Er zal meer aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, van basisschool te laten wisselen in plaats van de overstap te laten maken naar het speciaal basisonderwijs.
  • Er komen binnen het samenwerkingsverband een aantal pilots, waarbij de betrokken basisscholen zich ervoor in gaan zetten om alle leerlingen van de school passend onderwijs te bieden, ook de leerlingen die anders noodzakelijkerwijs de overstap zouden moeten maken naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
  • De overgang van de voorschoolse kinderopvang naar de basisschool verdient verbetering. Het overdrachtsformulier in combinatie met een warme overdracht moet voor elke leerlingen de basis gaan vormen.
  • De mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zullen worden onderzocht.
  • De IHI-aanpak op de scholen, die de kern vormt van de extra ondersteuning, zal verder worden ontwikkeld.
  • Het geld dat beschikbaar is voor de financiering van extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben om te voorkomen dat zij de overstap moeten maken naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, zal worden verdeeld over de scholen. Tot nu toe moesten die middelen per leerling worden aangevraagd.
  • Er komt een werkgroep die een advies gaat formuleren met betrekking tot de toekomst van het speciaal onderwijs in Zoetermeer. Daarbij wordt de samenwerking van het onderwijs met de gewenste zorgvoorzieningen meegenomen.

Nu het ondersteuningsplan is vastgesteld kan het dagelijks bestuur de uitwerking van de plannen ter hand nemen. In de volgende nieuwsbrief zullen we u daarover nader informeren.

Het thuiszittersoverleg

Maandelijks vindt er overleg plaats aan de zogenaamde ‘thuiszitterstafel’. Vertegenwoordigers van de gemeente en het samenwerkingsverband bespreken daar leerplichtige leerlingen die – om welke reden dan ook – geen onderwijs volgen, maar ook leerplichtige leerlingen voor wie die situatie dreigt te ontstaan. In dat overleg wordt besproken of het begeleidingstraject voor deze leerlingen naar wens verloopt of wat er nodig is om hiervan wel sprake te laten zijn. De problematiek van deze leerlingen wordt niet inhoudelijk besproken. Het inhoudelijke overleg hoort thuis in de zogenaamde IHI-overleggen op school. Bij het weer terug naar het onderwijs begeleiden van thuiszittende leerlingen vervult de OZA-pilot een belangrijke rol. OZA staat voor Onderwijs Zorg Arrangement. Het aantal leerlingen in Zoetermeer in de basisschoolleeftijd dat momenteel geen onderwijs op school volgt is minder dan 10. Op het totale aantal leerlingen in het samenwerkingsverband (ongeveer 12.000) is dat minder dan 0,1%, maar tegelijkertijd zeggen we ook ‘Elke thuiszitter is er 1 teveel!’ We blijven ons er dus maximaal voor inzetten om het aantal leerlingen, dat geen onderwijs volgt, zoveel mogelijk terug te dringen.

De volgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nummer 6 voor ouders/verzorgers zal rond 15 juni 2017 verschijnen.

 

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren) of de intern begeleider(s).