Nieuwsbrief nummer 30

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Aanwezigheid deskundigen bij besluitvormend IHI-overleg

Bij de kwaliteitstoetsing op het IHI-secretariaat van het IHI-proces, dat op een school in het samenwerkingsverband heeft geleid tot het besluit om een TLV af te geven voor een leerling, is naar voren gekomen dat niet in alle gevallen de juiste deskundigen aan tafel hebben gezeten. In voorkomende situaties wordt dit vanzelfsprekend teruggekoppeld naar de betreffende school, maar het lijkt ons goed om er ook hier in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden. Het gaat om het volgende:

De wettelijke eis inzake de betrokkenheid van deskundigen betekent dat in het besluitvormend IHI-overleg als eerste deskundige een orthopedagoog/psycholoog aanwezig is; daarnaast kan als tweede deskundige een SMW, pedagoog, arts orthopedagoog/psycholoog aansluiten.

Aanvullend hierop is ook het volgende van belang:

  • De betreffende deskundigen moeten daadwerkelijk aanwezig zijn. Een schriftelijke verklaring bij afwezigheid is niet toereikend! Het gaat immers om de gedachtewisseling in het IHI-overleg en een besluitvorming op basis van argumenten. Dit alles in het belang van de IHI-kwaliteit!
  • De betreffende deskundigen kunnen in het IHI-overleg alleen over de betreffende leerling meepraten als zij de leerling kennen; het IHI-proces kent geen papieren leerlingen!

IHI-scholingsbijeenkomsten

In het nieuwe ondersteuningsplan 2017-2021 van het SWV vormt de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de IHI-aanpak een belangrijk beleidspunt. In dat kader – maar ook op basis van de ervaringen met IHI in de afgelopen jaren – vinden in de komende periode scholingsbijeenkomsten in wijkverband plaats.

Het doel van deze wijkbijeenkomsten is: Kwaliteitsverhoging van de IHI-aanpak. Er zal aandacht worden besteed aan de rolverdeling van alle betrokkenen bij het IHI-proces (en de IHI-bijeenkom-sten) en de vaardigheden die daarbij gewenst zijn. Ook organisatorische aspecten zullen aan de orde komen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor intern begeleiders, directeuren, ambulant begeleiders, leden van meermanschappen en gemeentelijke medewerkers, kortom eigenlijk voor alle professionals die bij het IHI-proces op de scholen binnen het samenwerkingsverband betrokken zijn.  De uitnodiging voor deelname aan een van de bijeenkomsten is recent verspreid. Aanmelding dient uiterlijk 1 week voor de betreffende bijeenkomst plaats te vinden. Het dagelijks bestuur van het SWV acht het van groot belang, dat de scholingsbijeenkomsten door alle uitgenodigde deelnemers worden bezocht.

In de eerste helft van schooljaar 2017-2018 zal per wijk een tweede IHI-scholingsbijeenkomst worden georganiseerd. De inhoud daarvan zal mede bepaald worden aan de hand van het verloop van de eerste bijeenkomst en de wensen van de deelnemers. De data zullen worden opgenomen in de jaarplanning van het samenwerkingsverband en tijdig worden gepubliceerd via de nieuwsbrieven en de website.

Wijkindeling IHI-scholingsbijeenkomsten 

Datum Tijdstip Wijk Scholen Locatie
Dinsdag

9 mei 2017

9.00 – 11.30 Meerzicht Piramide, Regenboog, Schanskorf, Vuurvogel, Zwanenbos, ’t Schrijverke locatie Busken Huethove, Pr.Amaliaschool

 

Unicoz stafbureau

Bredewater 4,

2715 CA Zoetermeer

 

Donderdag 11 mei 2017 9.00 –11.30 Rokkeveen Edelsteen, Floriant, Het Palet, Saffier, Waterlelie, Passe Partout, Pr. Clausschool Unicoz stafbureau

Bredewater 4,

 2715 CA Zoetermeer

 

Dinsdag

23 mei 2017

9.00 –11.30 Oosterheem Da Vinci, Oostwijzer Cygnus, Oostwijzer Orion,

Florence Nightingale, Trinoom, Noorderlicht, Oranjerie, Pr. Florisschool, Vuurtoren.

OPOZ bestuursgebouw

Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer

 

Donderdag

1 juni 2017

9.00-11.30 Dorp/

Palenstein

Achtsprong, Jacobsvlinder, Meerpaal, Paulusschool, Vijverburgh, Stella Nova, Parachute OPOZ bestuursgebouw

Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer

 

Donderdag

8 juni 2017

9.00-11.30 Buytenwegh/

De Leyens

Plankier, ’t Schrijverke locatie Toverberg , AMG Schmidtschool, Elzenhoek, Tjalk, Watersnip, Horizon, Pr. Margrietschool, Keerkring Unicoz stafbureau

Bredewater 4,

2715 CA Zoetermeer

 

Donderdag

15 juni 2017

9.00 -11.30 Noordhove/

Seghwaert

Baanbreker, De Buut, Hofvijver, Spelevaert, Springplank, Touwladder, Triangel, Mr.Verwers, Noordeinde OPOZ bestuursgebouw

Blauw-Roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer

 

De evaluatie passend onderwijs 2017

Een groot aantal scholen heeft inmiddels het evaluatieformulier 2017 ingevuld geretourneerd, waarvoor onze dank. De scholen die dit nog niet hebben gedaan, verzoeken we dit zo spoedig mogelijk te doen. De resultaten uit de evaluatie zullen worden verwerkt in het inhoudelijk jaarverslag 2016 van het samenwerkingsverband. Samen met het financiële jaarverslag zal dit in juni 2017 worden vastgesteld in het stichtingsbestuur van het samenwerkingsverband.

OOGO verplicht voor vaststelling OPP

Wanneer voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte een ontwikkelingsperspectief OPP) wordt geformuleerd is het verplicht om over de inhoud daarvan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren met de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Dit kan vanzelfsprekend plaatsvinden in een IHI-overleg. De conclusies uit dit OOGO dienen te worden vastgelegd in het groeidocument van de leerling. 

Het vergaderschema voor de komende periode

Maandag         10        april                 vergadering stichtingsbestuur

coordinatorenoverleg

Woensdag       12        april                 bijeenkomst thuiszitterstafel

Woensdag       19        april                 OPR

Maandag         15        mei                  vergadering dagelijks bestuur

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ (t.lansbergen@onderwijsadvies.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.