Nieuwsbrief ouders/verzorgenden nummer 10

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS/VERZORGERS – NUMMER 10

  1. Vooraf

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren.

  1. Een nieuwe organisatievorm voor het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs krijgt met de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe organisatievorm. Het huidige dagelijks bestuur verdwijnt en wordt vervangen door een directeur-bestuurder (ook wel aangeduid als eenhoofdig College van Bestuur). Het huidige algemeen bestuur van het samenwerkingsverband verdwijnt ook. Daar komt een Raad van Toezicht voor in de plaats. Op dit moment vindt de werving plaats voor de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. Gehoopt wordt dat dit nog voor de zomervakantie kan worden afgerond. Voor de organisaties die samenwerken in het samenwerkingsverband komt er een zogenaamde deelnemersraad.

  1. De samenwerking met het voortgezet onderwijs

De nieuwe organisatievorm van het samenwerkingsverband is gericht op nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs. De aan te stellen directeur-bestuurder zal zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs in Zoetermeer werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor de Raad van Toezicht.

  1. ZOJA – een voorziening voor (dreigende) thuiszitters

Begin juni is ZOJA van start gegaan. ZOJA staat voor Zoetermeers’ Onderwijs- en Jeugdhulp Arrangement. Het is een tijdelijke opvang voor (dreigende) thuiszitters en gevestigd in Buijtenwegh. In een kleine groep worden de betreffende leerlingen geobserveerd en begeleid. Het is de bedoeling dat zij zo spoedig mogelijk doorstromen naar een passende onderwijs- of jeugdhulpplek of een combinatie van beide. Plaatsing van leerlingen bij ZOJA vindt plaats via de thuiszitterstafel, een overleg dat maandelijks plaatsvindt.

  1. De zorgplicht

Het is niet altijd voor elke ouder/verzorger duidelijk waar de zorgplicht ligt voor hun kind(eren). Het is altijd zo, dat de zorgplicht ligt bij de school waar de leerling staat ingeschreven. Maar als een leerling schriftelijk bij een andere school is aangemeld, ligt de zorgplicht bij die school. Wanneer een leerling bij meerdere scholen is aangemeld, ligt de zorgplicht bij de school waar de eerste aanmelding heeft plaatsgevonden. Om dit goed te laten verlopen zijn dus 2 dingen erg belangrijk:

  1. Er moet sprake zijn van een schriftelijke aanmelding.
  2. Bij aanmelding bij meerdere scholen moet worden aangegeven, dat hiervan sprake is en bij welke school de eerste aanmelding heeft plaatsgevonden.
  1. De ondersteuningsplanraad (OPR)

Er zijn meerdere vacatures voor ouders/verzorgers in de ondersteuningsplanraad. Heeft u belangstelling informeert u dan bij de directeur van uw school of dit ook geldt voor de organisatie, waarbij uw school is aangesloten.

  1. Het jaarverslag 2018 van het samenwerkingsverband

Het jaarverslag 2018 van het samenwerkingsverband is vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Wilt u het jaarverslag raadplegen? U vindt het jaarverslag op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijszoetermeer.nl  

 

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur of de intern begeleider(s) van de school van uw kind(eren).