Nieuwsbrief nummer 38

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

 1. De nieuwe organisatievorm van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs krijgt met de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe organisatievorm. Het huidige dagelijks bestuur verdwijnt en wordt vervangen door een directeur-bestuurder (ook wel aangeduid als eenhoofdig College van Bestuur). Het huidige algemeen bestuur van het samenwerkingsverband verdwijnt ook. Daar komt een Raad van Toezicht voor in de plaats. Op dit moment vindt de werving plaats voor de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. Gehoopt wordt dat dit nog voor de zomervakantie kan worden afgerond. Voor de organisaties die samenwerken in het samenwerkingsverband komt er een zogenaamde deelnemersraad.

 1. Het jaarverslag 2018 van het samenwerkingsverband

Het jaarverslag 2018 van het samenwerkingsverband is vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Wilt u het jaarverslag raadplegen? U vindt het jaarverslag op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijszoetermeer.nl  

 1. ZOJA

Begin juni is ZOJA van start gegaan. ZOJA staat voor Zoetermeers’ Onderwijs- en Jeugdhulp Arrangement. Het is een tijdelijke opvang voor (dreigende) thuiszitters en gevestigd in Buytenwegh. In een kleine groep worden de betreffende leerlingen geobserveerd en begeleid. Het is de bedoeling dat zij zo spoedig mogelijk doorstromen naar een passende onderwijs- of jeugdhulpplek of een combinatie van beide. Plaatsing van leerlingen bij ZOJA vindt plaats via de thuiszitterstafel, een overleg dat maandelijks plaatsvindt.

 1. De ondersteuningsplanraad

Er zijn momenteel verschillende vacatures in de ondersteuningsplanraad voor vertegenwoordigers van het personeel. Heeft u belangstelling? Informeert u dan eens bij het bestuur van uw eigen organisatie of de vertegenwoordiging in de OPR vacatures bevat.

 1. De IHI-wijkscholingsbijeenkomsten 2019-2020

Het onderwerp voor deze netwerken is : de doorgaande ontwikkeling van de kinderopvang en  de peuterspeelzaal naar het primair onderwijs, de aansluiting onderwijs-JGZ en de relatie van deze organisaties tot passend onderwijs. 

 • 15-10 bij Unicoz – Wijk Noordhove-Seghwaert
 • 17-10 bij OPOZ – Wijk Oosterheem
 • 29-10 bij Unicoz – Wijk Dorp-Palenstein-Driemanspolder
 • 31-10 bij OPOZ – Wijk Rokkeveen
 • 5-11   bij OPOZ – Wijk Buytenwegh- De Leyens
 • 7-11   bij Unicoz – Meerzicht
 1. Het project voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Het rijk stelt gelden beschikbaar, waarmee in de komende 4 jaren hoogbegaafde leerlingen kunnen worden begeleid. Het betreft in totaal maximaal 65000 euro per jaar, op voorwaarde dat het samenwerkingsverband hetzelfde bijdraagt als cofinanciering. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft dit financiële aspect geregeld, maar daarmee is de subsidie van het rijk nog niet veilig gesteld. Het rijk vraagt daarvoor een uitgebreid en zeer gedetailleerd projectplan. Inmiddels is de 2eversie hiervan ingediend in de hoop, dat toekenning hiermee is veilig gesteld. We verwachten niet, dat de afronding nog voor de zomervakantie zal plaatsvinden. Bij een gunstig antwoord van het rijk zal de uitwerking dan ook na de zomervakantie plaatsvinden.

 

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Diny v.d. Bergh, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ(d.vandenbergh@opoz.nl)Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nlwordt verwezen.